Počet stránek ve webu: 43.234

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Chtěl bych se zeptat, zda vždy soukromá příjezdová komunikace podléhá nadřazenému územnímu plánu nebo je nějaká výjimka ze zákona, kde se dá vyloučení uplatnit. Soukromá komunikace před mým domem je v osobním vlastnictví a vedená jako ostatní plocha. Do budoucna je uvažovaná jako průjezdná na navazující komunikaci což znamená, že bude velice frekventovaná.

Je nějaká šance tomu zabránit, nebo nezbývá než akceptovat průjezdnost i přes to, že je komunikace v mém vlastnictví? Předem děkuji za Vaší odpověď. S pozdravem Luděk.

 

ODPOVĚĎ:
Jste-li vlastníkem předmětné příjezdové cesty, usuzuji, že se tato pozemní komunikace řadí do kategorie účelových komunikací (jelikož dle § 9/1 zákona o pozemních komunikacích může fyzická osoba vlastnit pouze účelové komunikace).
Je podstatné, zda se jedná o účelovou komunikaci veřejně přístupnou či veřejně nepřístupnou. Konkrétně dle § 7 zákona o pozemních komunikacích platí, že:
„Účelová komunikace je pozemní komunikace, která slouží ke spojení jednotlivých nemovitostí pro potřeby vlastníků těchto nemovitostí nebo ke spojení těchto nemovitostí s ostatními pozemními komunikacemi nebo k obhospodařování zemědělských a lesních pozemků …
Účelovou komunikací je i pozemní komunikace v uzavřeném prostoru nebo objektu, která slouží potřebě vlastníka nebo provozovatele uzavřeného prostoru nebo objektu. Tato účelová komunikace není přístupná veřejně, ale v rozsahu a způsobem, který stanoví vlastník nebo provozovatel uzavřeného prostoru nebo objektu. V pochybnostech, zda z hlediska pozemní komunikace jde o uzavřený prostor nebo objekt, rozhoduje příslušný silniční správní úřad. “
Chcete-li v této otázce nabýt naprosté jistoty, doporučuji Vám vše konzultovat s místně příslušným silničním správním úřadem (odbor dopravy obecního/městského úřadu), který by měl být schopen Vám sdělit nejen to, zda se jedná o účelovou komunikaci, ale i to, zda jde o účelovou komunikaci veřejně přístupnou či nepřístupnou.
Jde-li o veřejně přístupnou účelovou komunikaci, podléhá ze zákona tzv. právu obecného užívání, tzn. že jste povinen strpět její užívání prakticky kýmkoli, a to bezúplatně. Konkrétně dle § 19/1 zákona o pozemních komunikacích smí každý:
„… užívat pozemní komunikace bezplatně obvyklým způsobem a k účelům, ke kterým jsou určeny … Uživatel se musí přizpůsobit stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu dotčené pozemní komunikace. “
Vyjde-li skutečně najevo, že Vámi vlastněná příjezdová cesta je veřejně přístupnou účelovou komunikací (a podléhá tudíž právu obecného užívání), nemusí být ještě vše ztraceno. Ani právo obecného užívání totiž nemusí být absolutní, resp. je možné ho (za určitých podmínek) omezit. Konkrétně dle § 7/1 zákona o pozemních komunikacích platí, že:
„Příslušný silniční správní úřad obecního úřadu obce s rozšířenou působností může na žádost vlastníka účelové komunikace a po projednání s Policií České republiky upravit nebo omezit veřejný přístup na účelovou komunikaci, pokud je to nezbytně nutné k ochraně oprávněných zájmů tohoto vlastníka. “
Mohl byste se tudíž obrátit na místně příslušný silniční správní úřad obecního úřadu obce s rozšířenou působností a požádat ho o úpravu nebo omezení veřejného přístupu na Vámi vlastněnou účelovou komunikaci. Následně by záleželo na posouzení situace tímto úřadem – tzn. že na vyhovění žádosti nemáte právní nárok.
_____________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 13/1997 Sb. , o pozemních komunikacích

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.