Počet stránek ve webu: 43.133

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Prosím vás o informaci, jak mám dodržovat parkovací řád parkovacího domu schváleným radou města? Patrový parkovací dům je majetkem města, ve spodní části lze parkovat 5 dní a v horní části 14 dní. Po uplynutí této lhůty musí vozidlo opustit parkovací místo, vyjet z parkovacího domu a opět toto vozidlo můžeme zaparkovat v parkovacím domě.

Při vjezdu do spodní části parkoviště není žádné dopravní značení omezující parkování (ani dopravní značka IP 11 a, ale pouze D. Z. B 16), pouze přenosná informační tabule na levé straně vjezdu (pravděpodobně s parkovacím řádem, která nemá nic společného s vyhláškou 294/2015 Sb.), ta samá tabule je i v horní části parkovacího domu. Dnem 15.2.2024, jsem byl upozorněn domluvou na tuto skutečnost městkou policií. Prý podle zákona 251/2016 Sb. § 5 odst. 1 g provádím neoprávněně zábor městského pozemku čímž se dopouštím přestupku, který může být sankcionován do výše 10.000 Kč, a tímto jsem byl seznámen s provozním řádem parkovacího domu. Po dnešních dvou telefonátech (16.02.2024) na městský úřad, mně nikdo nedokázal odpovědět na dotaz, kde najdu na webových stránkách města tento provozní řád, abych si ho mohl prostudovat. Libor.

ODPOVĚĎ:
Je nutné si uvědomit, že parkovací dům není veřejným parkovištěm ve smyslu § 12/6 zákona o pozemních komunikacích:
„Veřejné parkoviště je stavebně a provozně vymezená plocha místní nebo účelové komunikace anebo samostatná místní nebo účelová komunikace určená ke stání silničního motorového vozidla. “
Parkovací dům je samostatnou stavbou (ve vlastnictví obce, kraje či soukromé osoby), jejímž účelem je parkování vozidel (jedná se tedy o hromadnou garáž). Ve Vašem případě by bylo možné říci, že parkovací dům (který je majetkem města a slouží veřejnosti) představuje veřejně přístupný objekt, resp. veřejně prospěšné zařízení.
Uživatelé parkovacího domu jsou povinni řídit se provozním řádem, který město vydalo (a který by měl být samozřejmě zveřejněn, a to nejen v objektu parkovacího domu, nýbrž i na webových stránkách města). Porušením provozního řádu parkovacího domu, a to v podobě delšího parkování, než je dovoleno, by skutečně mohlo dojít ke spáchání přestupku proti veřejnému pořádku, kterého se dle § 5/1 písm. g) zákona o některých přestupcích dopustí fyzická osoba tím, že:
„… neoprávněně zabere … veřejně přístupný objekt nebo veřejně prospěšné zařízení, jde-li o případy, které nelze postihnout podle jiných zákonů“
Za spáchání tohoto přestupku může být uložena pokuta do 50.000,- Kč (jak to vyplývá z § 5/3 písm. d) zákona o některých přestupcích).
Při užívání parkovacího domu je proto nejen nutné řídit se pravidly silničního provozu (a dodržovat pokyny udílené prostřednictvím dopravních značek, pokud jsou nějaké instalovány), nýbrž je zapotřebí dodržovat rovněž pravidla stanovená vlastníkem (a provozovatelem) parkovacího domu (tedy města). Ponechávám bez komentáře, že město není schopno Vám sdělit, zda a kde je provozní řád parkovacího domu přístupný k prostudování.
_____________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 13/1997 Sb. , o pozemních komunikacích
zákon č. 251/2016 Sb. , o některých přestupcích

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.