Počet stránek ve webu: 40.408

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Stavím rodinný dům v obci a při instalaci jímky na dešťovou vodu jsem zjistila, že nemůžu provést bezpečnostní přepad z jímky do vsaku, protože okolní jílovité podloží nedovolí vsak žádného množství vody. V projektové dokumentaci RD sice návrh na přepad je, ale hydrogeolog vycházel z dostupných teoretických informací.

Skutečný stav podloží realizaci podle projektu neumožňuje. V obci je dešťová kanalizace ve vlastnictví obce, cca 80 m od mé novostavby. Starosta obce mi však připojení odmítl povolit. Můj dotaz je, zda je možné zamítnout žádost o připojení ze strany obce, když jiná možnost odvodu dešťové vody není? Děkuji za pomoc a návod jak postupovat v řešení mé situace.

 

ODPOVĚĎ:
Ve Vámi popsaném případě je v první řadě nutné ujasnit, o jakou obecní kanalizaci se vlastně jedná. V dotazu uvádíte „dešťová kanalizace ve vlastnictví obce“ – máte tím na mysli tzv. oddílnou kanalizaci, tzn. kanalizaci sloužící výhradně k odvádění povrchových vod vzniklých odtokem srážkových vod? Anebo máte na mysli „běžnou“ kanalizaci, která slouží jak k odvádění odpadních, tak srážkových vod? Dle § 2/2 zákona o vodovodech a kanalizacích totiž platí, že:
„Kanalizace je provozně samostatný soubor staveb a zařízení zahrnující kanalizační stoky k odvádění odpadních vod a srážkových vod společně nebo odpadních vod samostatně a srážkových vod samostatně, kanalizační objekty, čistírny odpadních vod, jakož i stavby k čištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizace. Odvádí-li se odpadní voda a srážková voda společně, jedná se o jednotnou kanalizaci a srážkové vody se vtokem do této kanalizace přímo, nebo přípojkou stávají odpadními vodami. Odvádí-li se odpadní voda samostatně a srážková voda také samostatně, jedná se o oddílnou kanalizaci. “
Dle § 1/4 písm. b) zákona o vodovodech a kanalizacích se pak tento zákon nevztahuje na oddílné kanalizace sloužící k odvádění povrchových vod vzniklých odtokem srážkových vod.
Dále je podstatné, jaký je důvod, pro který jste byla s žádostí o připojení k obecní dešťové kanalizaci starostou odmítnuta. Pokud se totiž jedná o „běžnou“ kanalizaci (tedy takovou, na kterou se zákon o vodovodech a kanalizacích vztahuje), musí být dán zcela konkrétní důvod pro odmítnutí připojení k této kanalizaci. Konkrétně dle § 8/5 zákona o vodovodech a kanalizacích platí, že:
„Vlastník … kanalizace, popřípadě provozovatel, pokud je k tomu vlastníkem zmocněn, je povinen umožnit připojení na … kanalizaci a … odvádět odpadní vody a čistit odpadní vody, pokud to umožňují kapacitní a technické možnosti těchto zařízení …“
Hodláte-li se tedy připojit k „běžné“ obecní kanalizaci, může být Vaše žádost odmítnuta pouze tehdy, pokud by Vašemu připojení bránily kapacitní a technické možnosti této kanalizace.
Z dotazu nevyplývá, jakým způsobem je dle schválené projektové dokumentace vyřešena likvidace odpadních vod z Vašeho pozemku/stavby. Pakliže mají být odpadní vody odváděny do obecní kanalizace, přičemž dešťové vody do oddílné dešťové kanalizace, nebude se s největší pravděpodobností na obecní dešťovou kanalizaci zákon o vodovodech a kanalizacích vztahovat (tedy včetně omezení možností pro odmítnutí Vaší žádosti).
Dle § 20/5 písm. c) vyhlášky o obecných požadavcích na využívání území musí být na každém stavebním pozemku vyřešeno vsakování nebo odvádění srážkových vod ze zastavěných ploch nebo zpevněných ploch, pokud se neplánuje jejich jiné využití; přitom musí být řešeno:
- přednostně jejich vsakování, v případě jejich možného smísení se závadnými látkami umístění zařízení k jejich zachycení, není-li možné vsakování,
- jejich zadržování a regulované odvádění oddílnou kanalizací k odvádění srážkových vod do vod povrchových, v případě jejich možného smísení se závadnými látkami umístění zařízení k jejich zachycení, nebo
- není-li možné oddělené odvádění do vod povrchových, pak jejich regulované vypouštění do jednotné kanalizace (tato třetí varianta by mohla být ve Vašem případě řešením, pokud má být Vaše stavba připojena na „běžnou“ kanalizaci).
Nastalou situaci Vám především doporučuji neřešit „na vlastní pěst“, nýbrž ve spolupráci se stavebním úřadem, který Vám stavbu povolil (a schválil projektovou dokumentaci). Vyšlo-li totiž najevo, že část projektové dokumentace je technicky neproveditelná a musí být stavěno jinak, bude se jednat o změnu stavby před jejím dokončením, která musí být v zásadě předem schválena stavebním úřadem (§ 118 stavebního zákona). Doporučuji Vám proto obrátit se na stavební úřad, informovat ho o nastalých potížích a společně tento problém vyřešit. Nebude-li připojení k oddílné (dešťové) kanalizaci možné, mohlo by být řešením vypouštění dešťových vod do jednotné („běžné“) kanalizace (jak uvádím výše).
_____________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 274/2001 Sb. , o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)
vyhláška č. 501/2006 Sb. , o obecných požadavcích na využívání území
zákon č. 183/2006 Sb. , o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)