Počet stránek ve webu: 43.319

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Maminka vlastnila půlku domu a druhou bratr, který to prodal jedné společnosti. Došlo na soud ohledně rozdělení, protože se nedohodli. Ve spise jsou o naší celé rodině veškeré údaje, včetně rodných čísel například i mého manžela a dětí, kdy jsem se vdala, adresa. Dokonce i jméno a rodné číslo mého tatínka, který už před 18 lety zemřel. Nejsme vedení jako vlastníci.

Bydlí tam a má trvalé bydliště pouze maminka a je vlastník podílu. Nejsem účastnicí soudního řízení. Mě se nelíbí, že bez našeho souhlasu, má někdo takový přístup a nejsou chráněny ani mé děti. Má na to soud právo v tomto řízení nebo ta společnost? Pokud ne, jak postupovat? Předem moc děkuji za odpověď.

 

ODPOVĚĎ:
Pakliže byly Vámi zmiňované osobní údaje v předmětném soudním řízení zmíněny (v rámci dokazování, výslechu či tvrzení), staly se součástí soudního spisu. Je povinností soudu vést o každém řízení soudní spis, kam jsou ukládány všechny listinné podklady a kam se vkládají rovněž protokoly o proběhlých jednáních (§ 40 a § 40b Občanského soudního řádu).
Soud je samozřejmě povinen všechny osoby, které se soudního řízení nějak účastnily, řádně identifikovat (přičemž tato identifikace se stane součástí soudního spisu). V tomto ohledu tedy soud jedná zcela v souladu s platnou právní úpravou (je k tomu oprávněn).
Zároveň však platí, že soud by měl do spisu zaznamenávat pouze nezbytné osobní údaje. Konkrétně lze v této souvislosti odkázat na § 164a vnitřního a kancelářského řádu pro okresní, krajské a vrchní soudy:
„Ve spise je třeba shromažďovat osobní údaje pouze v rozsahu nezbytném pro zajištění účelu soudního řízení. Je třeba dbát na to, aby osobní údaje obsažené ve spise byly přesné. Je-li zjištěno, že zpracovávané osobní údaje nejsou přesné, provedou se bez zbytečného odkladu potřebná opatření za účelem jejich opravy nebo aktualizace. “
Co se týče nahlížení do soudního spisu, jsou základní pravidla zakotvena v § 44 Občanského soudního řádu:
- účastníci a jejich zástupci mají právo nahlížet do soudního spisu a činit si z něho výpisy a opisy,
- každému, kdo na tom má právní zájem nebo kdo pro to má vážné důvody, předseda senátu na žádost povolí, aby nahlédl do spisu a aby si z něho učinil výpisy nebo opisy, ledaže jde o spis, o němž právní předpisy stanoví, že jeho obsah musí zůstat utajen.
Na předmětný soud se můžete obrátit s žádostí o anonymizaci těch Vašich osobních údajů, které jsou dle Vašeho názoru v soudním spise nadbytečné (tzn. že neslouží k Vaší identifikaci). Vcelku pochybuji o tom, že soud této Vaší žádosti vyhoví, za zkoušku to ovšem stojí. Bližší informace k ochraně osobních údajů v soudních spisech naleznete zde:
https://justice.cz/en/web/msp/ochrana-osobnich-udaju
_____________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 99/1963 Sb. , Občanský soudní řád
instrukce Ministerstva spravedlnosti č. 505/2001-Org. , kterou se vydává vnitřní a kancelářský řád pro okresní, krajské a vrchní soudy

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.