Počet stránek ve webu: 43.319

1 1 1 1 1 Hodnocení 1.00 (1 hlas)

Pracuji jako kurátorka pro děti a mládež, obdrželi jsme žádost od Krajského soudu (nyní v listopadu 2023) v Praze o zaslání spisové dokumentace dívky, s kterou jsme v minulosti pracovali, dnes (30.11.2023) je již zletilá (20 let), neboť se zahájilo v souvislosti s ní trestní řízení, kde hraje roli svědkyně. V minulosti, tj. v jejím nezletilém věku, jsme s ní pracovali, neboť spáchala činnost jinak trestnou.

Jsme k dnešnímu dni oprávněni zasílát požadovanou spis. dokumentaci, příp. poskytnout informace Krajskému soudu, přesto, že je spis uložen v archivu MěÚ, neboť je již zmiňovaná dívka zletilá, pro účely trestního řízení? Děkuji za odpověď. Neměli bychom mít k dispozici její písemný souhlas? Neplatí zde zákon o mlčenlivosti? Oddělení sociální prevence.

 

ODPOVĚĎ:
Stručná odpověď na Váš dotaz zní: Soudem vyžádanou spisovou dokumentaci mu musíte vydat (resp. bude vhodnější předat soudu pouze kopii této spisové dokumentace).
Obecná povinnost každého spolupracovat s orgány činnými v trestním řízení vyplývá z § 8/1 trestního řádu, dle něhož platí, že:
"Státní orgány, právnické a fyzické osoby jsou povinny bez zbytečného odkladu, a nestanoví-li zvláštní předpis jinak, i bez úplaty vyhovovat dožádáním orgánů činných v trestním řízení při plnění jejich úkolů ..."
V této souvislosti doplňuji, že soudy samozřejmě náleží mezi orgány činné v trestním řízení (jak to vyplývá z § 12/1 trestního řádu).
Je-li vyžádaná informace či dokumentace chráněna zákonnou mlčenlivostí, je možné požadovanou součinnost odmítnout, a to s odkazem na § 8/4 trestního řádu, dle něhož platí, že:
"Plnění povinností podle odstavce 1 lze odmítnout s odkazem na povinnost zachovávat ... státem uloženou ... povinnost mlčenlivosti ..."
V takovém případě může být zákonem uložená mlčenlivost prolomena za podmínek § 8/5 trestního řádu:
"Nestanoví-li zvláštní zákon podmínky, za nichž lze pro účely trestního řízení sdělovat informace ... na něž se vztahuje povinnost mlčenlivosti, lze tyto informace pro trestní řízení vyžadovat po předchozím souhlasu soudce ..."
Soud (resp. soudce) tedy může prolomit zákonnou mlčenlivost - v takovém případě je pak nezbytné předat orgánu činnému v trestním řízení veškeré jím požadované informace či dokumenty. Vzhledem k tomu, že spisová dokumentace byla ve Vašem případě vyžádána přímo soudem, lze takovou žádost patrně chápat rovněž jako souhlas soudce s prolomením povinné mlčenlivosti - tzn. že je možné, aby byly soudu jím vyžádané dokumenty předány (přičemž souhlas dotyčné dívky není nutné opatřovat).
_____________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 141/1961 Sb. , o trestním řízení soudním (trestní řád)

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.