Počet stránek ve webu: 43.234

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Advokát špatně sepsal žalobu (důkaz je v rozsudku) a způsobil mi tím škodu 400.000 Kč.
1) Mohu požadovat způsobenou škodu po advokátovi?
2) Jak ji mohu vymoci, nedokážu se s advokátem soudit a spor vyhrát.

3) Advokáti jsou povinně pojištěni proti škodě jimi způsobené. Vztahuje se pojistka na tento případ?
4) Pomůže mi Advokátní komora ve vymáhání škody?
5) Jaké je jiné řešení?
6) Jaká je promlčecí doba?
7) Soudy posílají vysouzené peníze advokátovi. Jaká je doba na vydání peněz od advokáta ke klientovi?
Děkuji za odpověď.

 

ODPOVĚĎ:
Na dotazy odpovím ve Vámi zvoleném pořadí:
1/ Mohu požadovat způsobenou škodu po advokátovi?
V tomto ohledu je podstatné, zda advokát za vzniklou škodu skutečně odpovídá, tzn. zda se advokát dopustil odborné chyby a zda se tato chyba stala přímou příčinou vzniku škody na Vaší straně (tedy zda mezi pochybením advokáta a vznikem škody existuje vztah příčinné souvislosti).
Jsou-li výše uvedené podmínky splněny, může být advokátova odpovědnost za Vám způsobenou škodu založena. V této souvislosti lze odkázat na § 24/1 a 4 zákona o advokacii, dle něhož platí, že:
„Advokát odpovídá klientovi za újmu, kterou mu způsobil v souvislosti s výkonem advokacie …
Advokát … se odpovědnosti podle odstavců 1 až 3 zprostí, prokáží-li, že újmě nemohlo být zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze na nich požadovat. “
2/ Jak ji mohu vymoci?
Primárně je samozřejmě vhodné pokusit se věc vypořádat mimosoudně – tedy oslovit dotyčného advokáta a uplatnit u něj Vaše právo na náhradu škody (vše samozřejmě písemně). Uzná-li advokát svou odpovědnost, bude možné nahradit škodu z jeho pojištění (k tomu více v odpovědi na otázku ad 3/).
Další možností mimosoudního řešení případného sporu mezi Vámi a advokátem je oslovení České advokátní komory a podání podnětu k mimosoudnímu řešení sporu mezi spotřebitelem (Vámi) a poskytovatelem právních služeb (advokátem). K této možnosti se více dočtete zde:
https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=15607
Pokud by se nepodařilo spor vyřešit některým ze shora uvedených způsobů (pokud by tedy advokát odmítl svou odpovědnost za vzniklou škodu), nezbývalo by Vám nic jiného, než se obrátit na soud s žalobou. Pro učinění tohoto právního kroku Vám doporučuji využít služeb jiného advokáta:
www.advokatikomora.cz
(a to advokáta zabývajícího se oblastí občanského práva). Soudní spory mezi advokáty a jejich bývalými klienty nejsou ničím zvláštním.
3/ Advokáti jsou povinně pojištěni proti škodě jimi způsobené. Vztahuje se pojistka na tento případ?
Ano, povinné pojištění advokátů se primárně vztahuje právě na ty případy, kdy advokáti způsobí svým klientům výkonem advokacie újmu (škodu). Vyplývá to z § 24a/1 zákona o advokacii:
„Advokát, který vykonává advokacii samostatně nebo ve sdružení, musí být pojištěn pro případ odpovědnosti za újmu, za kterou klientovi odpovídá podle § 24 odst. 1, jakož i pro případ vzniku povinnosti k náhradě újmy, k jejímuž splnění je advokát vykonávající advokacii ve sdružení podle zvláštních právních předpisů povinen z důvodu solidární odpovědnosti. Advokát, který vykonává advokacii ve veřejné obchodní společnosti nebo jako komplementář komanditní společnosti, musí být v rámci pojištění společnosti nebo samostatně pojištěn pro případ vzniku závazku k náhradě škody, za kterou odpovídá podle § 24 odst. 2 tato společnost, a advokát je podle zvláštních právních předpisů povinen k jeho splnění z důvodu ručení jako její společník. “
Advokáti mohou být pro případ své odpovědnosti za způsobení újmy na straně klienta pojištěni rovněž hromadně, a to Českou advokátní komorou (§ 24c zákona o advokacii).
4/ Pomůže mi Advokátní komora ve vymáhání škody?
Od České advokátní komory nemůžete očekávat, že by Vaším jménem vymáhala náhradu Vám způsobené škody – to není jejím posláním ani účelem. Na odborně vadný postup dotyčného advokáta si však můžete u České advokátní komory stěžovat:
https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=39
Nelze vyloučit, že rozhodnutí České advokátní komory o kárném provinění advokáta Vám ve sporu s ním pomůže.
5/ Jaké je jiné řešení?
Všechna řešení, která se Vám v této souvislosti nabízejí, jsem vyjmenoval v odpovědích na otázky výše (jednání s advokátem, mimosoudní řešení sporu před Českou advokátní komorou, podání stížnosti, podání žaloby).
6/ Jaká je promlčecí doba?
Obecná promlčecí doba činí v případě odpovědnosti za škodu 3 roky (§ 629/1 občanského zákoníku). Tato promlčecí doba začne běžet, jakmile se poškozený dozví o tom, že škoda vznikla a kdo za ní odpovídá (§ 620/1 občanského zákoníku). Právo na náhradu škody se promlčí nejpozději za deset let ode dne, kdy škoda vznikla (§ 636/1 občanského zákoníku).
7/ Soudy posílají vysouzené peníze advokátovi. Jaká je doba na vydání peněz od advokáta ke klientovi?
Je nutné si uvědomit, že „vysouzené peníze“ nejsou zasílány soudem, nýbrž tím účastníkem, kterému je soudem uložena povinnost tyto peníze uhradit. Vše pak záleží na tom, jak se oprávněný účastník dohodne s povinným, resp. jaké číslo bankovního účtu mu sdělí (není-li číslo bankovního účtu již obsaženo například v žalobě či v rozsudku). Není proto nutné, aby byly tyto peníze zasílány nejdříve advokátovi procesně úspěšného účastníka – tyto peníze mohou být povinným účastníkem zaslány rovnou na účet procesně úspěšného účastníka (jeho advokátovi pak může být zaslána pouze přisouzená náhrada nákladů řízení).
______________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 85/1996 Sb. , o advokacii
zákon č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.