Počet stránek ve webu: 40.639

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Stránka obsáhle pojednává o výpovědi ze strany zaměstnavatele a zaměstnance. Uvádí délku výpovědní doby (lhůty), informace kdy nemůže dát zaměstnavatel výpověď zaměstnanci, ad.

 

Výpověď, ukončení pracovního poměru

 • Výpověď může podat zaměstnanec i zaměstnavatel.
 • Aby byla výpověď platná, musí být písemná a doručená druhé straně.
 • Zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď jen z důvodů uvedených v Zákoníku práce.
 • Důvod výpovědi nesmí být dodatečně změněn.
 • Zaměstnanec může dát výpověď z jakéhokoliv důvodu nebo i bez udání důvodů.
 • Jestliže již byla výpověď doručena druhé straně, může být odvolána pouze se souhlasem této druhé strany.
 • Odvolání výpovědi i souhlas s odvoláním musí být písemné.
 • V některých zákonem stanovených případech má zaměstnanec nárok na odstupné.
 • Pokud není dohodnuto jinak, vyplácí se odstupné v nejbližším výplatním termínu po ukončení pracovního poměru.
 • Při podání výpovědi skončí pracovní poměr uplynutím výpovědní doby.
 • Výpovědní doba musí být nejméně dva měsíce.
 • Výpovědní doba začíná prvním dnem kalendářního měsíce, který následuje po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé straně.

 

Výpověď daná zaměstnavatelem vzor formulář tiskopis

 • Zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď, pokud:
 
 • zaměstnavatel nebo jeho část se ruší nebo přemísťuje
 • zaměstnanec bude nadbytečný (snížení počtu zaměstnanců, změna technologie výroby, změna pracovních úkolů aj.)
 • zaměstnanec nemůže nadále vykonávat svou dosavadní práci kvůli svému zdravotnímu stavu
 • zaměstnanec nesplňuje podmínky pro vykonávání sjednané práce dané právními předpisy
 • zaměstnanec nemá uspokojivé pracovní výsledky a byl v posledních 12 měsících zaměstnavatelem písemně vyzván, aby nedostatky odstranil
 • nastanou důvody, pro které by zaměstnavatel mohl okamžitě ukončit pracovní poměr
 • zaměstnanec porušuje své povinnosti vyplývající z pracovního poměru (pokud nejde o závažné porušení povinností, musí zaměstnavatel zaměstnance nejprve písemně upozornit, že mu hrozí výpověď) - více vizte § 301 Zákoníku práce
 • Zaměstnavatel nesmí dát zaměstnanci výpověď v tzv. ochranné době, tedy jestliže:
 
 • zaměstnanec není dočasně schopný vykonávat svou práci a tento stav si úmyslně nepřivodil sám
 • byl zaměstnanec povolán na vojenské cvičení (zaměstnavatel mu nesmí dát výpověď ode dne doručení povolávacího rozkazu do uplynutí dvou týdnů od propuštění z těchto cvičení)
 • zaměstnanec je uvolněn pro výkon veřejné funkce
 • zaměstnankyně je těhotná, čerpá mateřskou dovolenou nebo jeden z rodičů dítěte čerpá rodičovskou dovolenou
 • zaměstnanec vykonává noční práci a podle lékařského posudku dočasně nesmí tuto noční práci vykonávat
 •  
  Jestliže byla zaměstnanci dána výpověď a výpovědní doba končí v tzv. ochranné době, ochranná doba se do výpovědní lhůty nezapočítává.
  Pracovní poměr skončí až po uplynutí zbývající části výpovědní lhůty po skončení ochranné doby.Vzor výpovědi najdete zde.