Počet stránek ve webu: 43.147

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Stránka obsáhle pojednává o výpovědi ze strany zaměstnavatele a zaměstnance. Uvádí délku výpovědní doby (lhůty), informace kdy nemůže dát zaměstnavatel výpověď zaměstnanci, ad.

 

Výpověď, ukončení pracovního poměru

 • Výpověď může podat zaměstnanec i zaměstnavatel.
 • Aby byla výpověď platná, musí být písemná a doručená druhé straně.
 • Zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď jen z důvodů uvedených v Zákoníku práce.
 • Důvod výpovědi nesmí být dodatečně změněn.
 • Zaměstnanec může dát výpověď z jakéhokoliv důvodu nebo i bez udání důvodů.
 • Jestliže již byla výpověď doručena druhé straně, může být odvolána pouze se souhlasem této druhé strany.
 • Odvolání výpovědi i souhlas s odvoláním musí být písemné.
 • V některých zákonem stanovených případech má zaměstnanec nárok na odstupné.
 • Pokud není dohodnuto jinak, vyplácí se odstupné v nejbližším výplatním termínu po ukončení pracovního poměru.
 • Při podání výpovědi skončí pracovní poměr uplynutím výpovědní doby.
 • Výpovědní doba musí být nejméně dva měsíce.
 • Výpovědní doba začíná prvním dnem kalendářního měsíce, který následuje po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé straně.

 

Výpověď daná zaměstnavatelem vzor formulář tiskopis

 • Zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď, pokud:
 
 • zaměstnavatel nebo jeho část se ruší nebo přemísťuje
 • zaměstnanec bude nadbytečný (snížení počtu zaměstnanců, změna technologie výroby, změna pracovních úkolů aj.)
 • zaměstnanec nemůže nadále vykonávat svou dosavadní práci kvůli svému zdravotnímu stavu
 • zaměstnanec nesplňuje podmínky pro vykonávání sjednané práce dané právními předpisy
 • zaměstnanec nemá uspokojivé pracovní výsledky a byl v posledních 12 měsících zaměstnavatelem písemně vyzván, aby nedostatky odstranil
 • nastanou důvody, pro které by zaměstnavatel mohl okamžitě ukončit pracovní poměr
 • zaměstnanec porušuje své povinnosti vyplývající z pracovního poměru (pokud nejde o závažné porušení povinností, musí zaměstnavatel zaměstnance nejprve písemně upozornit, že mu hrozí výpověď) - více vizte § 301 Zákoníku práce
 • Zaměstnavatel nesmí dát zaměstnanci výpověď v tzv. ochranné době, tedy jestliže:
 
 • zaměstnanec není dočasně schopný vykonávat svou práci a tento stav si úmyslně nepřivodil sám
 • byl zaměstnanec povolán na vojenské cvičení (zaměstnavatel mu nesmí dát výpověď ode dne doručení povolávacího rozkazu do uplynutí dvou týdnů od propuštění z těchto cvičení)
 • zaměstnanec je uvolněn pro výkon veřejné funkce
 • zaměstnankyně je těhotná, čerpá mateřskou dovolenou nebo jeden z rodičů dítěte čerpá rodičovskou dovolenou
 • zaměstnanec vykonává noční práci a podle lékařského posudku dočasně nesmí tuto noční práci vykonávat
 •  
  Jestliže byla zaměstnanci dána výpověď a výpovědní doba končí v tzv. ochranné době, ochranná doba se do výpovědní lhůty nezapočítává.
  Pracovní poměr skončí až po uplynutí zbývající části výpovědní lhůty po skončení ochranné doby.Vzor výpovědi najdete zde.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.