Počet stránek ve webu: 42.116

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Stránka pojednává o vyživovací povinnosti (výživném, alimentech) mezi registrovanými partnery. Zmiňuje se také o promlčení výživného a pojednává také o zániku registrovaného partnerství.

Vyživovací povinnost registrovaných partnerů po zániku registrovaného partnerství

 • Partneři mají vzájemnou vyživovací povinnost.
 • Pokud se po zániku partnerství není jeden z partnerů schopen živit sám, může žádat po bývalém partnerovi příspěvek na přiměřenou výživu.
 • Výživné lze přiznat ode dne zahájení soudního řízení.
 • Pokud byla jednomu z partnerů způsobena zrušením partnerství zvláště závažná újma a zároveň se na rozvratu partnerství převážně nepodílel, může mu soud až na tři roky přiznat výživné ve výši stejné životní úrovně s bývalým partnerem.
 • Výživné nelze přiznat, pokud by to bylo v rozporu s dobrými mravy.
 • Vyživovací povinnost k bývalému partnerovi zaniká dnem, kdy oprávněný partner uzavře nové manželství nebo partnerství, nebo smrtí povinného partnera.
 • Vyživovací povinnost může bývalý partner splnit na základě písemné smlouvy mezi bývalými partnery zaplacením jednorázové částky.

 

Promlčení výživného mezi registrovanými partnery

 • Určení výše výživného - nedohodnou-li se partneři na výši výživného, určí jeho výši soud.
 • Výše výživného se určí s ohledem na odůvodněné potřeby potřebného partnera a na možnosti, schopnosti a majetkové poměry povinného.
 • Při posuzování možností, schopností a majetkových poměrů partnera soud přihlédne i k tomu, zda se partner bez důležitého důvodu nevzdal výhodného zaměstnání či nepodstupuje nepřiměřená majetková rizika.

Zánik registrovaného partnerství

 • Registrované partnerství zaniká smrtí jednoho z partnerů nebo jeho prohlášením za mrtvého, nebo rozhodnutím soudu.
 • Soud zruší partnerství na návrh jednoho z partnerů, pokud se prokáže, že partnerství již fakticky netrvá.
 • Jestliže se k návrhu na zrušení partnerství připojí i druhý partner, soud partnerství zruší, aniž by zkoumal, zda partnerství fakticky netrvá. Partneři nemusí soudu předkládat žádné dohody.


Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.