Počet stránek ve webu: 43.133

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Zajímalo by mě, jestli nesvéprávná osoba má právo odmítnout léčbu předepsanou doktorem. Třeba ve formě injekcí. Popřípadě co by se stalo, kdyby léčebný postup odmítl, či se k doktorovi nedostavil. Děkuji.

ODPOVĚĎ:
V první řadě je nutné si uvědomit, že současná právní úprava pojem „nesvéprávný člověk“ v podstatě nezná. Soud je oprávněn svéprávnost člověka omezit, nikoli ho svéprávnosti zcela zbavit. Pokud soud rozhoduje o omezení svéprávnosti člověka, musí ve svém rozhodnutí přesně vymezit, k čemu nebude tento člověk svéprávný (v jakých oblastech života nebude schopen samostatně právně jednat) – tzn. že ve všem ostatním zůstane svéprávnost člověka zachována. Vyplývá to z § 57/1 občanského zákoníku, dle něhož platí, že:
„Soud může omezit svéprávnost člověka v rozsahu, v jakém člověk není pro duševní poruchu, která není jen přechodná, schopen právně jednat, a vymezí rozsah, v jakém způsobilost člověka samostatně právně jednat omezil. “
I pokud by byl člověk soudem omezen ve svéprávnosti v maximálním možném rozsahu, vždy mu zůstane alespoň minimální způsobilost k právnímu jednání v běžných záležitostech každodenního života, jak to vyplývá z § 64 občanského zákoníku:
„Rozhodnutí o omezení svéprávnosti nezbavuje člověka práva samostatně právně jednat v běžných záležitostech každodenního života. “
Ze znění dotazu usuzuji, že se ptáte na člověka, jehož svéprávnost byla omezena rovněž v oblasti rozhodování o ne/konzumaci zdravotní péče (tedy ne/vyslovování souhlasu s poskytnutím zdravotních služeb). Takový člověk musí být při styku s poskytovatelem zdravotních služeb zastoupen svým opatrovníkem – tzn. že opatrovník za člověka takto omezeného ve svéprávnosti vyslovuje (a případně podepisuje) informovaný souhlas.
Je-li člověk omezen ve svéprávnosti v oblasti rozhodování o ne/poskytnutí zdravotních služeb, znamená to, že není schopen správně pochopit a vyhodnotit informace o svém zdravotním stavu a na jejich základě se rozhodnout, zda vysloví s navrhovanou zdravotní péčí souhlas či nikoli. Totéž pak samozřejmě platí rovněž v oblasti vyslovování informovaného nesouhlasu s navrhovanou zdravotní péčí – tedy tzv. negativního reversu. Dle § 34/3 zákona o zdravotních službách platí, že:
„Pacientovi, kterému byla podána informace o zdravotním stavu … a který odmítá vyslovit souhlas s poskytnutím zdravotních služeb … je opakovaně podána informace o jeho zdravotním stavu v rozsahu a způsobem, ze kterého je zřejmé, že neposkytnutí zdravotních služeb může vážně poškodit jeho zdraví nebo ohrozit život. Jestliže pacient i nadále odmítá vyslovit souhlas, učiní o tom písemné prohlášení (revers). “
Pokud tedy opatrovník vysloví informovaný souhlas s poskytnutím zdravotní péče člověku omezenému ve svéprávnosti, nemůže tento člověk takovou zdravotní péči odmítnout (není-li totiž svéprávný k rozhodování o vyslovení informovaného souhlasu, není ani svéprávný k vyslovení informovaného nesouhlasu – negativního reversu).
Došlo-li by k vážnému rozporu mezi vůlí opatrovníka a člověka omezeného ve svéprávnosti, mohl by nastat případ, kdy by mohla být zdravotní péče poskytnuta pouze po předchozím rozhodnutí soudu. Zákonné podmínky pro takový postup jsou zakotveny v § 100 a § 102 občanského zákoníku, dle nichž platí, že:
„Má-li být zasaženo do integrity nezletilého, který dovršil čtrnáct let, nenabyl plné svéprávnosti a který zákroku vážně odporuje, třebaže zákonný zástupce se zákrokem souhlasí, nelze zákrok provést bez souhlasu soudu. To platí i v případě provedení zákroku na zletilé osobě, která není plně svéprávná.
Nesouhlasí-li zákonný zástupce se zásahem do integrity osoby uvedené v odstavci 1, ač si jej tato osoba přeje, lze zákrok provést na její návrh nebo na návrh osoby jí blízké jen se souhlasem soudu. “
„Soud přivolí k zákroku podle § 100 nebo 101, je-li dotčené osobě podle rozumného uvážení k prospěchu, po jejím zhlédnutí a s plným uznáváním její osobnosti. “
_____________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník
zákon č. 372/2011 Sb. , o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.