Počet stránek ve webu: 43.147

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Syn byl na operaci slzných kanálků (endoskopicky zavedena hadička) v 5-ti měsících života. Po pár dnech hadička zmizela, lékař mi vynadal, že jsem dítě neohlídala. Vyžadovala jsem podrobnější vyšetření oka + dutin nosních, ale byla jsem označena za hysterickou matku. Dle primáře Odehnala (FN Motol oční klinika - děti) možnost, že by hadička někam odplula a zapouzdřila se, nebyla připuštěna.

Syn byl léta nemocen - sinusitidy, bronchopneumonie i pneumonie. Včera (27.06.2022) 7.6.2022 téměř po 24,5 letech od zákroku si syn vyndal tuto hadičku z nosní dutiny!!!! Chceme podat stížnost - FN Motol, lékařskou komoru i Ministerstvo zdravotnictví a samozřejmě požádat o odškodnění.   Ráda bych se touto cestou informovala - co vše je zapotřebí k těmto krokům. Děkuji Danuše.

 

ODPOVĚĎ:
Odpověď na Váš dotaz rozdělím do dvou částí:
1/ Podání stížnosti:
Se stížností se můžete obrátit na všechny tři instituce, které v dotazu zmiňujete. Doporučuji Vám zaměřit se především na stížnost adresovanou poskytovateli zdravotních služeb (nemocnici), kde byl Váš syn operován. Vzhledem k tomu, že Váš syn je již zletilý, musí podat stížnost sám.
Pravidla pro podání stížnosti jsou upravena v § 93 a násl. zákona o zdravotních službách. Postačí, pokud Váš syn zašle nemocnici dopis, v němž stručně vylíčí podstatné skutečnosti a uvede, v čem spatřuje odborné pochybení zdravotníků. Nemocnice bude povinna vyřídit tuto stížnost ve lhůtě jednoho měsíce. Nebude-li Váš syn s vyřízením stížnosti spokojen, bude se moci „odvolat“ k místně příslušnému krajskému úřadu.
Je pravděpodobné, že krajský úřad si v rámci šetření stížnosti Vašeho syna vyžádá odborné (lékařské) vyjádření, které se stane součástí správního spisu. Váš syn, jako účastník správního řízení (vedeného krajským úřadem), bude oprávněn do správního spisu nahlížet a pořizovat si případně kopie jeho částí – tímto způsobem bude Váš syn moci získat odborné vyjádření posuzující jeho případ, a to v podstatě zdarma.
2/ Právo na odčinění újmy:
V případě práva Vašeho syna na odčinění újmy na jeho zdraví je věc poněkud složitější. V zásadě platí, že pro vznik odpovědnosti poskytovatele zdravotních služeb (nemocnice) za újmu na zdraví Vašeho syna musí být splněny tři podmínky:
a/ porušení právní povinnosti,
b/ vznik újmy na zdraví,
c/ vztah příčinné souvislosti mezi a/ a b/.

Současné splnění všech tří výše uvedených podmínek musí být prokázáno, což může v případě Vašeho syna představovat značnou potíž.
Sama skutečnost, že ztracená hadička byla po více než dvou desítkách let nalezena v nosní dutině Vašeho syna ještě nemusí znamenat, že poskytovatel zdravotních služeb odborně pochybil. Je podstatné, zda bylo ze strany nemocnice – v době, kdy se hadička ztratila – adekvátně zareagováno (tzn. zda nemocnice provedla vše, co bylo v dané době pro řešení obdobné situace obvyklé, resp. co odpovídalo posledním poznatkům lékařské vědy). To, že poskytovatel zdravotních služeb neprovedl všechna Vámi tehdy požadovaná vyšetření, ještě neznamená, že něco zanedbal.
Ze znění dotazu vyplývá, že za újmu na zdraví Vašeho syna považujete onemocnění, kterými v minulosti trpěl (zánět vedlejších dutin nosních, povrchový zápal plic a „běžný“ zápal plic).
Podstatné je, zda byla ztracená hadička skutečnou příčinou vzniku výše uvedených onemocnění Vašeho syna (anebo zda by těmito onemocněními Váš syn trpěl bez ohledu na ne/přítomnost hadičky v jeho nosní dutině).
Výše uvedené otázky musí být samozřejmě zodpovězeny znalcem. Pokud se Váš syn nic podstatného nedozví z odborného vyjádření, které si pravděpodobně nechá vypracovat krajský úřad (jak uvádím v odpovědi ad 1/ výše), bude vhodné, aby si Váš syn opatřil znalecký posudek.
Bylo by sice možné, aby Váš syn začal soudně vymáhat odčinění újmy na svém zdraví i bez znaleckého posudku (jeho vyhotovení si může v průběhu řízení zadat i soud), případ Vašeho syna však považuji za velice sporný – proto se domnívám, že znalecký posudek by mohl odpovědět na otázku, zda nemocnice pochybila a pokud ano, zda toto pochybení mohlo být příčinou zdravotních obtíží Vašeho syna. Bude-li totiž odpověď na některou z těchto otázek záporná, nevznikne Vašemu synovi právo na jakékoli odškodnění.
Seznam znalců naleznete zde:
http://datalot.justice.cz/justice/repznatl.nsf/$$SearchForm
(přičemž bude nutné vyhledávat v oboru „zdravotnictví“ a v odvětví „dětská otorinolaryngologie“, „dětská pneumologie“, „otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku“ nebo „pneumologie a ftizeologie“).
Dospěje-li znalec k závěru, že poskytovatel zdravotních služeb skutečně pochybil a toto odborné pochybení je ve vztahu příčinné souvislosti se zdravotními obtížemi Vašeho syna, bude možné vyčíslit finanční odčinění této újmy. Na to se specializují znalci z oboru „zdravotnictví“ a odvětví „stanovení nemateriální újmy na zdraví“.
Uzná-li poskytovatel zdravotních služeb svou odpovědnost za újmu na zdraví Vašeho syna, bude samozřejmě možné s ním vyjednávat o poskytnutí přiměřeného finančního odčinění i bez nutnosti opatřovat si znalecký posudek, popř. bez nutnosti zahajovat soudní řízení.
Nebude-li naopak dohoda s nemocnicí možná, nezbude Vašemu synovi než se obrátit s žalobou na soud (což doporučuji učinit až poté, co ze znaleckého posudku vyplyne, že nemocnice pochybila a toto pochybení je příčinou zdravotních obtíží Vašeho syna). Pro učinění tohoto kroku doporučuji Vašemu synovi advokátní zastoupení:
www.advokatikomora.cz
(a to advokátem, který se zabývá zdravotnickým či občanským právem).
Bude-li v této věci zahájeno soudní řízení, lze očekávat, že poskytovatel zdravotních služeb namítne promlčení práva Vašeho syna. Tato námitka by však dle mého názoru měla být soudem zamítnuta, a to z toho důvodu, že o odborném pochybení nemocnice se Váš syn dozvěděl až nyní (promlčecí lhůta proto mohla začít plynout teprve od tohoto okamžiku).
______________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 372/2011 Sb. , o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.