Počet stránek ve webu: 39.928

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Provozuji soukromou lékařskou praxi. Před nedávnem mne bez ohlášení navštívili zástupci Státního ústavu pro kontrolu léčiv a dožadovali se vstupu do ordinace, a to i přes skutečnost, že jsem měl v té chvíli plnou čekárnu pacientů. Jak mohu v této situaci postupovat? Má SÚKL právo provádět kontrolu bez předchozího ohlášení?

ODPOVĚĎ:
Zákon o kontrole (kontrolní řád) umožňuje zmocněným kontrolním orgánům provést kontrolu i bez předchozího ohlášení,
tj. není povinností kontrolních subjektů předem se ohlásit či si dohodnout konkrétní dobu, kdy bude kontrola provedena. Příchod neohlášené kontroly však neznamená okamžité přerušení poskytování zdravotních služeb, zejména má-li poskytovatel
plnou čekárnu akutních či objednaných pacientů. Zákon o zdravotních službách výslovně stanoví, že vstupem pověřených
osob nesmí být narušeno poskytování zdravotních služeb (§ 45 odst. 3 písm. b) zák. č. 372/2011 Sb.). Neohlášená kontrola tedy musí respektovat právo pacientů na soukromí, a zejména jsou kontrolní orgány povinny respektovat faktický stav (přítomnost pacientů) z důvodu neohlášeného příchodu.
Poskytovatel by měl uvést časový rozsah nezbytný pro poskytnutí zdravotní péče pacientům a předpokládanou dobu možného
vstupu kontrolujících osob do ordinace.
Pokud má poskytovatel stanovenu vedle ordinační doby i provozní dobu a je-li tato provozní doba odlišná od doby ordinační, měla by být kontrola zpravidla provedena v provozní době, nikoliv v ordinační, nebrání-li tomu účel kontroly (zpravidla u neohlášených kontrol nebude dohoda na jiný pracovní den možná).
Pro úplnost uvádíme, že poskytovatel zdravotních služeb je oprávněn požadovat předložení pověření k provedení kontroly, které je nezbytným podkladem k zahájení
kontroly. Z pověření musí vyplývat důvod a rozsah kontroly a jmenovitý seznam osob, které kontrolu provedou. Nepředloží-li kontrolující osoba pověření k provedení kontroly, lze takovouto osobu odmítnout a není nutno poskytovat žádnou další součinnost.
Současně má poskytovatel právo požadovat po kontrolujícím předložení dokumentu, zpravidla průkazu, který dokládá, že se jedná o osobu či osoby uvedené v pověření ke kontrole.
Tento doklad předkládá kontrolující na základě žádosti poskytovatele. Poskytovatel rovněž může namítat podjatost kontrolující nebo přizvané osoby. Je vhodné, učiní-li tak ihned po zjištění, že se jedná o osobu, která by mohla mít vazbu k účastníkům či předmětu kontroly. Taktéž je potřeba trvat na zapsání námitky podjatosti do protokolu
o kontrole.
Poskytovatel má především právo požadovat, aby kontrolní pracovníci postupovali při kontrole pouze v rámci svých kompetencí a plnili své povinnosti v souladu s kontrolním řádem. Taktéž má poskytovatel právo seznámit se s obsahem protokolu o kontrole a podávat proti němu námitky.

Mgr. Daniel Valášek - právník ČLK


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Může kontrola ze SÚKL přijít kdykoliv v ordinační dobu lékaře nebo se musí předem ohlásit?