Počet stránek ve webu: 39.928

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Mám povinnost/právo léčit pacienta, který nechce sdělit své rodné číslo a léčbu chce hradit ze svého? Tento požadavek může někomu připadat absurdní, ale opravdu se stává, že pacient nechce mít záznam v žádných zdravotnických registrech. Děkuji, MUDr. Marta Martová

ODPOVĚĎ:
Nutnou a neodkladnou péči je třeba pacientovi poskytnout vždy, bez ohledu na to, kdo tuto péči nakonec uhradí. Péči, kterou lze odložit, je možné za přímou úhradu poskytnout tehdy, pokud pacient prokazatelně prohlásí, že není pojištěncem žádné z pojišťoven, se kterou má lékař uzavřenou smlouvu o poskytování a úhradě hrazených služeb, že byl seznámen s cenou příslušných zdravotních služeb a že pacient s přímou úhradou souhlasí. Toto prohlášení pacienta by mělo být
zdokumentováno a založeno do zdravotnické dokumentace.
Zdravotnická dokumentace podle účelu svého zaměření a v souladu s povinnostmi uloženými právními předpisy má obsahovat identifikační údaje pacienta, kterými jsou jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, rodné číslo, je-li přiděleno, číslo pojištěnce veřejného zdravotního pojištění, není-li tímto číslem rodné číslo pacienta,
adresu místa trvalého pobytu na území České republiky, jde-li o cizince místo hlášeného pobytu na území České republiky a v případě osoby bez trvalého pobytu na území České republiky adresu bydliště mimo území České republiky.
Zákon o zdravotních službách ukládá v ustanovení § 41 pacientovi povinnost prokázat svou totožnost občanským průkazem,
jestliže o to poskytovatel nebo zdravotnický pracovník, jehož prostřednictvím poskytovatel poskytuje pacientovi zdravotní služby, požádá.
Jestliže pacient odmítne prokázání totožnosti, může poskytovatel nebo zdravotnický pracovník odmítnout poskytnutí dravotní služby, nejde-li o pacienta, kterému je třeba poskytnout neodkladnou péči.

Mgr. Theodora Čáslavská, právník-specialista, právní kancelář ČLK


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Pacient samoplátce - musí lékař znát údaje pacienta? (jméno, příjení a rodné číslo)