Počet stránek ve webu: 40.255

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

Rád bych se informoval, do kdy je lékař povinen vyplnit lékařskou zprávu pro pojišťovnu - trvalé následky. Nelíbí se mi jeho postup v komunikaci. Dne 27.8.2016 se mi stal úraz kolene. Dne 1.11.2016 jsem podstoupil operaci předního zkříženého vazu. Dne 30.8.2017 jsem žádal ošetřujícího lékaře o vyplnění zprávy pro pojišťovnu k přiznání trvalých následků (jsou a jsem schopen je dokázat na kontrole).

Lékař mi řekl, že zprávu vyplní až rok od ukončení léčení. Léčba byla ukončena dne 13.1.2017. Dne 23.1.2018 jsem mu předal formulář k vyplnění a předal částku 400 Kč za vyplnění tohoto dokumentu s tím, že 6.2.2018 si jej mám vyzvednout na určeném místě. To se nestalo. Poté po telefonickém dotazu mi bylo sděleno, že mi zprávu pošle do mailu. Do dnešního dne 12.3.2018 stále nic nemám ani po opakovaných telefonických urgencích. Nedokážu se smířit s tímto druhem jednání, nejprve než začnu psát stížnost na postup pana doktora na ČLK, ptám se zdvořile zda-li pan doktor má právo nevyplnit lékařskou zprávu? A jak dál případně postupovat. Může zprávu vyplnit jiný lékař? Děkuji Tomáš

ODPOVĚĎ:
Na Váš dotaz odpovím nejdříve obecně a posléze se vyjádřím přímo k Vašemu případu.
Žádný právní předpis nestanoví lékařům lhůtu, do kdy by měli vyplnit pacientům formuláře pro jejich pojišťovny (nejčastěji se jedná právě o formuláře na stanovení tzv. bolestného a tzv. trvalých následků v rámci soukromého, obvykle úrazového, pojištění pacientů). Žádný právní předpis nestanoví lékařům ani povinnost takové formuláře pacientům vyplňovat.
V této souvislosti je nutné si uvědomit, že vyplnění předmětného formuláře je věcí právního vztahu pacienta (jako pojištěnce) a jeho pojišťovny. Z tohoto smluvního (pojistného) vztahu nemohou vyplývat třetí osobě (lékaři) žádné povinnosti. Vyplňování těchto formulářů tedy závisí zcela na dobré vůli lékařů, kteří si zpravidla za takové vyplnění účtují určitou částku (jako náhradu za ztracený čas).
Tolik tedy úvodem.
Vaše situace je však odlišná. Je sice pravdou, že ani ve Vašem případě nebyl lékař povinen Vám formulář pro pojišťovnu vyplnit (protože mu takovou povinnost žádný právní předpis nestanoví), je však nutné vzít na zřetel, že lékař Vám vyplnění formuláře přislíbil a nechal si za to i zaplatit. Tím mezi Vámi a lékařem vznikl závazkový vztah, tzn. že jste s lékařem uzavřel ústní smlouvu, jejímž předmětem je závazek lékaře vyplnit Vám ve sjednané lhůtě formulář a Váš závazek uhradit za to lékaři sjednanou odměnu.
Vaše současná situace je tedy taková, že Vy jste svůj závazek z uzavřené smlouvy splnil, zatímco lékař se se splněním svého závazku nachází v prodlení. Vzhledem k tomu, že mezi Vámi a lékařem došlo k uzavření smlouvy, je samozřejmě lékař povinen Vám formulář co nejdříve vyplnit (nezavazuje ho k tomu žádný právní předpis, zavazuje ho k tomu však uzavřená smlouva).
Doporučuji Vám se na lékaře obrátit s písemnou výzvou k okamžitému splnění jeho závazku, tedy k vyplnění formuláře. Ke zjednání nápravy můžete lékaři stanovit náhradní lhůtu. Lékaře zároveň upozorněte, že pokud tato náhradní lhůta uplyne marně, odstoupíte od uzavřené smlouvy a budete požadovat vrácení Vámi zaplacené částky. Lékaře můžete samozřejmě upozornit rovněž na to, že na jeho liknavý postup si hodláte stěžovat (pokud lékař svůj závazek urychleně nesplní).
Pokud lékař nevyplní formulář ani v dodatečné lhůtě, kterou mu stanovíte, můžete odstoupit od uzavřené smlouvy. Odstoupení od smlouvy lze učinit jednoduchým dopisem, v němž vymezíte obě smluvní strany, specifikujete uzavřenou smlouvu (například uvedením data jejího uzavření a popisem jejího předmětu) a výslovně uvedete, že pro podstatné porušení smluvních podmínek (které popíšete) odstupujete od smlouvy. V tomto dopise se rovněž domáhejte vrácení zaplacené částky (popř. můžete uvést, jakým způsobem a dokdy Vám má být tato částka vrácena).
Rozhodnete-li se si na lékaře stěžovat, můžete se obrátit na Českou lékařskou komoru nebo na příslušného poskytovatele zdravotních služeb (což bych Vám doporučil spíše). Z dotazu nevyplývá, zda je dotyčný lékař zaměstnancem nějaké nemocnice či zda se jedná o registrujícího praktického lékaře (obvodního lékaře) či specialistu (majitele nějaké ordinace), který "pracuje sám na sebe". Jedná se o podstatnou skutečnost při rozhodování, komu stížnost adresovat. Dle § 93 a násl. zákona o zdravotních službách si může pacient stěžovat u poskytovatele zdravotních služeb. Tímto poskytovatelem je buď zaměstnavatel dotyčného lékaře (je-li tento lékař zaměstnán) nebo je jím lékař sám. Nebudete-li s vyřízením stížnosti spokojen, můžete se ve stejné věci obrátit na místně příslušný krajský úřad, který Vaší stížnost rovněž přezkoumá.
Co se týče stížnosti (ať už adresované poskytovateli zdravotních služeb, krajskému úřadu či České lékařské komoře), upozorňuji, že předmětem této stížnosti by měla být Vaše nespokojenost s poskytnutými zdravotními službami, jednáním zdravotníků apod. Vaše nespokojenost však pramení ze smluvního vztahu s dotyčným lékařem, kdy tento lékař nesplnil, k čemu se smluvně zavázal.
Pokud s tím bude Vaše pojišťovna souhlasit, může Vám předmětný formulář vyplnit prakticky jakýkoli lékař. Je možné, že pojišťovna bude vyžadovat, aby měl takový lékař odbornost, která souvisí s Vámi utrpěným úrazem. Z tohoto důvodu Vám doporučuji kontaktovat nejdříve Vaší pojišťovnu a informovat se, zda a jaký jiný lékař Vám může předmětný formulář vyplnit.

_______________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 372/2011 Sb. , o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)


> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Do kdy musí doktor vyplnit pacientovi papíry pro pojišťovnu - lhůta