Počet stránek ve webu: 43.247

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Stavěli jsme RD na ohlášku, kdy v projektové dokumentaci je uvedeno i oplocení (ocelové sloupky + pletivo výšky 1,8m). Jelikož jsme se rozhodli provést terénní úpravy, abychom si srovnali svažitý terén, tak bude potřeba vystavět opěrnou zeď, která bohužel v některých místech přesáhne výšku 1m. Na tuto opěrnou zeď pak přijde ještě plot o výšce 1,8m.

1) Opěrná zeď přesáhne 1m.
2) Součástí opěrné zdi bude plot o výšce 1,8m - tedy plot bude mít více jak 2 metry.
3) Opěrná zeď vytyčuje hranici mezi naším a sousedovým pozemkem.
4) Na stavbu opěrné zdi budou použity svahové tvárnice, u kterých není potřeba betonový základ.
Bohužel v tuto chvíli nevíme, jak dále postupovat. Je možné toto řešit tzv. změnou před dokončením? Jsou zde jiné možnosti? Jaké a jak u nich postupovat? Případně jaký postup máme zvolit? Děkuji.

 

ODPOVĚĎ:
Na dotaz si v podstatě odpovídáte sám – ideálním řešením Vaší situace je totiž obrátit se na místně příslušný stavební úřad s žádostí o povolení změny stavby před jejím dokončením.
Dle § 2/6 stavebního zákona se změnou stavby před jejím dokončením rozumí:
„… změna v provádění stavby oproti jejímu povolení nebo dokumentaci stavby ověřené stavebním úřadem, nebo autorizovaným inspektorem. “
Podrobněji je změna stavby před jejím dokončením upravena v § 118 stavebního zákona, z něhož (mimo jiné) vyplývá, že:
- změnu stavby před jejím dokončením lze povolit před zahájením stavby nebo v průběhu jejího provádění,
- vyžaduje-li změna stavby před jejím dokončením změnu územního rozhodnutí, je možné rozhodnout o této změně ve společném územním a stavebním řízení,
- žádost o povolení změny stavby před jejím dokončením musí obsahovat (kromě obecných náležitostí) popis změn a jejich porovnání s povolením stavby a s ověřenou projektovou dokumentací,
- k žádosti o povolení změny stavby před jejím dokončením je nutné připojit projektovou dokumentaci změn stavby, popřípadě kopii ověřené projektové dokumentace, do které projektant vyznačí navrhované změny,
- žádost o změnu stavby před jejím dokončením stavební úřad projedná s účastníky stavebního řízení a dotčenými orgány v rozsahu, v jakém se změna přímo dotýká práv účastníků stavebního řízení, jakož i zájmů chráněných zvláštními právními předpisy,
- změnu ohlášené stavby lze provést na základě ohlášení,
- změnu stavby, která se nedotýká práv ostatních účastníků stavebního řízení, může stavební úřad schválit rozhodnutím vydaným na místě při kontrolní prohlídce stavby (domnívám se však, že o Váš případ spíše nepůjde).
V současné chvíli Vám proto doporučuji navštívit místně příslušný stavební úřad a konzultovat s ním, za jakých podmínek bude Vaše žádost o povolení změny stavby před jejím dokončením schválena. Právní názor stavebního úřadu pro Vás bude samozřejmě určující.
_____________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 183/2006 Sb. , o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.