Počet stránek ve webu: 43.234

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Zakoupil jsem nemovitost (garáž - evidovaná v katastrálním úřadě) včetně příslušenství kolna a kurník postavené rovněž na stejné parcele - zastavěná plocha a nádvoří. V kupní smlouvě stojí, že touto smlouvou se nepřevádí kůlna a kurník (stavby neevidované v katastru nemovitostí), které jsou postaveny na daném pozemku.   Můj dotaz zní, jak si mám vysvětlit pojem nádvoří: zda se jedná o pozemek vjezdu do garáže?

Pozemek je napojen na místní komunikaci (jiná možnost příjezdu do garáže není). A dále proč se nepřevádí kolna a kurník, které stojí na jednom evidovaném pozemku jako garáž. A to proto, že nejsou evidované v katastru nemovitostí? Protože to ze zákona nepodléhá evidenci? Nevím jak to mám chápat. Děkuji za zodpovězení mého dotazu. S úctou a pozdravem Emanuel.

 

ODPOVĚĎ:
Odpověď na Váš dotaz rozdělím do dvou částí:
1/ Zastavěná plocha a nádvoří:
„Zastavěná plocha a nádvoří“ představuje jeden z druhů pozemků (§ 3/2 katastrálního zákona). Tento druh pozemku je v příloze katastrální vyhlášky definován následovně:
„Pozemek, na němž je
a) budova včetně nádvoří (tj. části zastavěného stavebního pozemku obsahující dvůr, vjezd, drobné stavby, bazén, zatravněné plochy, okrasné záhony a jiné přiléhající plochy, které slouží k lepšímu užívání stavby), vyjma skleníku, který je v katastru evidován jako budova, postaveného na zemědělském nebo lesním pozemku, a vyjma budovy postavené na lesním pozemku a budovy evidované na pozemku vodní plocha,
b) společný dvůr,
c) zbořeniště,
d) vodní dílo. “
Pakliže se tedy vjezd ke garáži nachází na Vámi zakoupeném pozemku, jedná se o zastavěnou plochu a nádvoří – celý Vámi zakoupený pozemek spadá do tohoto druhu pozemku. Pokud je vjezd k Vaší garáži umístěn na jiném (sousedním) pozemku, je rozhodné, jaký druh je u tohoto pozemku v katastru nemovitostí zapsán.
2/ Nezakoupení kolny a kurníku:
V tomto ohledu je podstatné, kdy byly kolna a kurník postaveny – tzn. zda se tak stalo před 1. 1. 2014 nebo až po tomto datu, resp. je důležité, komu kolna a kurník ke dni 1. 1. 2014 patřily (zda vlastníkovi pozemku či někomu jinému).
Pokud byly kolna a kurník vybudovány před 1. 1. 2014, přicházejí v úvahu tyto dva scénáře:
- ke dni 1. 1. 2014 patřily stejnému vlastníkovi jako pozemek pod nimi – v takovém případě se staly součástí pozemku (§ 3054 občanského zákoníku) – tzn. že přestaly být samostatnými věcmi a stíhá je stejný právní osud jako pozemek (v takovém případě jste se tedy stal jejich vlastníkem spolu s pozemkem),
- ke dni 1. 1. 2014 patřily osobě odlišné od vlastníka pozemku pod nimi – v takovém případě zůstalo vlastnictví rozděleno (§ 3055/1 občanského zákoníku) – od vlastníka pozemku byste tedy mohl zakoupit pouze pozemek, nikoli již kolnu a kurník, jelikož ty patří někomu jinému (v této souvislosti ovšem připomínám, že vlastník pozemku a vlastník kolny a kurníku vůči sobě mají dle § 3056 občanského zákoníku vzájemné předkupní právo).
Pokud byly kolna a kurník vybudovány po 1. 1. 2014, staly se součástí pozemku (§ 506/1 občanského zákoníku) a Vy jste je zakoupil spolu s pozemkem.
Na výše uvedené nemá ne/evidence kolny a kurníku v katastru nemovitostí v podstatě žádný vliv. Je tedy nezbytné, abyste s prodávajícím vyjasnil, kdo je vlastníkem kolny a kurníku, resp. kdy byly tyto stavby vybudovány (aby bylo zřejmé, zda se v minulosti staly součástí pozemku a jsou tudíž Vaším vlastnictvím, anebo zda skutečně patří někomu jinému).
_____________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 256/2013 Sb. , o katastru nemovitostí (katastrální zákon)
vyhláška č. 357/2013 Sb. , o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška)
zákon č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.