Počet stránek ve webu: 43.234

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Soused mi poslal SMS s textem: "Jde mi o zkrácení živého plotu." S tímto zásadně nesouhlasím. Vyhrožuje mi Stavebním úřadem, že musím zkrátit na 2 m. Živý plot s tújí je na mém pozemku, přibližně 25 let. Túje nám dělají radost a přirozenou živou bariéru. Navíc zde sídli ptáci. Myslíme si že při takovém zásahu by túje zahynuli. Prosím o odpověď jak máme nadále postupovat. Naše vztahy nejsou zrovna idylické.

ODPOVĚĎ:
Sousedova výhrůžka stavebním úřadem je zcela lichá, jelikož živý plot není stavbou. Přestože definice pojmu "stavba" je v § 2/3 stavebního zákona pojata dosti široce:
"Stavbou se rozumí veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní technologií, bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, použité stavební výrobky, materiály a konstrukce, na účel využití a dobu trvání ... Za stavbu se považuje také výrobek plnící funkci stavby …"
nelze živý plot za stavbu v žádném případě považovat (neboť živý plot není a nikdy nemůže být výsledkem stavební či montážní technologie). Pravomoc stavebního úřadu se tedy na živé ploty nevztahuje.
Soused by se mohl proti Vašemu živému plotu bránit soukromoprávní cestou (tedy podáním žaloby k soudu), a to především za použití § 1013/1 občanského zákoníku, dle něhož platí, že:
"Vlastník se zdrží všeho, co působí, že odpad … stín … a jiné podobné účinky (imise) vnikají na pozemek jiného vlastníka … v míře nepřiměřené místním poměrům a podstatně omezují obvyklé užívání pozemku …"
Soused by tak musel tvrdit (a prokázat), že mu Váš živý plot například stíní v takové intenzitě, že to překračuje míru přiměřenou místním poměrům a podstatně ho to omezuje ve výkonu jeho vlastnického práva. Není pak samozřejmě vůbec jisté, že by se sousedovi podařilo něco takového prokázat.
Pakliže větve tújí přerůstají nad sousedův pozemek, anebo pokud jejich kořeny podrůstají pod sousedův pozemek, mohl by postupovat dle § 1016/2 občanského zákoníku, dle něhož platí, že:
"Neučiní-li to vlastník v přiměřené době poté, co ho o to soused požádal, smí soused šetrným způsobem a ve vhodné roční době odstranit kořeny nebo větve stromu přesahující na jeho pozemek, působí-li mu to škodu nebo jiné obtíže převyšující zájem na nedotčeném zachování stromu. Jemu také náleží, co z odstraněných kořenů a větví získá."
Občanský zákoník obsahuje ještě jedno ustanovení, které se vztahuje speciálně na odstupy dřevin od hranice pozemků. Jedná se o § 1017/1 občanského zákoníku, dle něhož platí, že:
"Má-li pro to vlastník pozemku rozumný důvod, může požadovat, aby se soused zdržel sázení stromů v těsné blízkosti společné hranice pozemků, a vysadil-li je nebo nechal-li je vzrůst, aby je odstranil. Nestanoví-li jiný právní předpis nebo neplyne-li z místních zvyklostí něco jiného, platí pro stromy dorůstající obvykle výšky přesahující 3 m jako přípustná vzdálenost od společné hranice pozemků 3 m a pro ostatní stromy 1,5 m."
Jedním dechem je však nutné dodat, že toto ustanovení se vztahuje pouze na dřeviny vysazené za účinnosti občanského zákoníku (tedy po 1. 1. 2014), což není případ Vašich tújí.
V současné chvíli tedy můžete vyčkat, zda se soused odhodlá k nějakému právnímu kroku, anebo zda se omezí pouze na výhrůžky.
_____________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 183/2006 Sb. , o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
zákon č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.