Počet stránek ve webu: 43.319

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Chci se zeptat, zda a jaký objekt lze postavit na pozemku, který je v územním plánu obce veden jako orná půda. Na tomto pozemku bych chtěl realizovat objekt, který by byl využíván částečně pro zemědělské a částečně pro rekreační účely (prostor pro hospodářské nářadí, denní potřebu, spaní, sociální zařízení atd.).

Prověřoval jsem podmínky pro změnu v územním plánu obce (změna pozemku z orné půdy na pozemek pro rekreaci nebo trvalému bydlení), avšak územní plán obce se bude měnit nejdříve v horizontu několika let. Proto zjišťuji, jaké jsou možnosti v současné situaci. Případně prosím o radu, na jakou legislativu a její část se mám zaměřit. Děkuji, Adolf.

 

ODPOVĚĎ:
Ve Vámi popsaném případě není rozhodné, jaký druh pozemku je v územním plánu (či v katastru nemovitostí) uveden, nýbrž je podstatné, s jakým využitím tohoto pozemku územní plán počítá.
Vyplývá-li z aktuálně platného územního plánu, že Vámi zmiňovaný pozemek má být využíván k zemědělským účelům, resp. že se na něm nepočítá s výstavbou pro rodinné bydlení či rekreaci, je realizace Vašeho stavebního záměru v podstatě vyloučena.
V tomto ohledu Vám doporučuji důkladně prostudovat aktuálně platný územní plán a zaměřit se na podmínky zastavitelnosti Vámi zmíněného pozemku (resp. celé oblasti, do které je tento pozemek územním plánem zařazen).
Je podstatné, zda je tento pozemek územním plánem zařazen do zastavěného území, anebo zda se jedná o pozemek v nezastavěném území či dokonce pozemek nezastavitelný. Dle § 18/5 a 6 stavebního zákona totiž platí, že:
„V nezastavěném území lze v souladu s jeho charakterem umisťovat stavby, zařízení, a jiná opatření pouze pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, těžbu nerostů, pro ochranu přírody a krajiny, pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, přípojky a účelové komunikace, pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, a dále taková technická opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho využití pro účely rekreace a cestovního ruchu, například cyklistické stezky, hygienická zařízení, ekologická a informační centra; doplňková funkce bydlení či pobytové rekreace není u uvedených staveb přípustná. Uvedené stavby, zařízení a jiná opatření včetně staveb, které s nimi bezprostředně souvisejí včetně oplocení, lze v nezastavěném území umisťovat v případech, pokud je územně plánovací dokumentace z důvodu veřejného zájmu výslovně nevylučuje.
Na nezastavitelných pozemcích lze výjimečně umístit technickou infrastrukturu způsobem, který neznemožní jejich dosavadní užívání. “
Vyjde-li najevo, že Váš stavební záměr skutečně nemůže být – z důvodu znění aktuálně platného územního plánu – realizován, budete se moci obrátit na obec s žádostí o změnu územního plánu, což lze provést i zkráceným postupem (§ 55a stavebního zákona). Je ovšem pravdou, že na změnu územního plánu neexistuje právní nárok – záleželo by proto na úvaze obce, zda Vašemu požadavku vyhoví či nikoli.
_____________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 183/2006 Sb. , o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.