Počet stránek ve webu: 43.284

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Moji zahradu v osobním vlastnictví, obklopuje lesní pozemek. Na tomto pozemku se nachází stromy 20+ metrů, které jsou ve stavu, kdy nás ohrožují na životě. (pozemek je ve svahu nad moji zahradou). Již jeden strom spadl, při větru padají větve. Lesní pozemky jsou ve vlastnictví organizace zahrádkářského svazu.

Ti na to nijak nereagují, a teď se chtějí pozemků zbavit, právě proto, aby případné náhrady škody nešly za nimi. (pojišťovna jim za pojištění těchto pozemku vyčíslila velkou částku, kterou nejsou ochotni platit). Předseda sdružení zahrádkářů tvrdí, že se pozemky nabídnou pouze majitelům parcel, kteří s nimi přímo sousedí. Na naši parcelu tedy podle nich navazuje pouze pozemek X. Ale pozemek Z už ne, tedy nemáme právo na odkup? Dva majitele parcel údajně sousedící s lesním pozemkem mají zahrady v kopci nad lesem, a mají ho oddělen plotem. Je možné se takto les oplotit? Oba do lesa vypouští veškerý odpad, jelikož zahrady využívají k trvalému bydlení, přestože toto není dovoleno. Jeden má domek úplně načerno, druhý ho v katastru sice má, ale je vykreslen úplně na jiném místě (ve skutečnosti je blíž lesu) a neodpovídá metráží stavbě, která je uvedena v katastru. Jaký odstup od lesa musí dodržet? Předseda a ostatní členi jim jdou takzvaně na ruku, protože dělají to samé tj. stavby načerno, trvalé bydlení, bez svozu odpadu, vypouštění odpadu do sousedních parcel, bez povolení na cokoliv, studna načerno atd. Lze toto nějak právně napadnout? Ve stanovách Českého zahrádkářského svazu je uvedeno že: Hlavním účelem svazu a jeho organizačních jednotek je vytvářet podmínky pro rozvoj zahrádkářské činnosti, pěstování ovoce, zeleniny, vinné révy, květin a dalších rostlin včetně jejich zpracování, úpravy a ochrany před škodlivými vlivy, aktivně se podílet svou činností na tvorbě a ochraně životního prostředí a krajinného vzhledu,   hájit zájmy členů svazu, poskytovat jim organizační, právní a poradenskou pomoc. Děkuji předem za odpověď. Pokud je toto napadnutelné ráda bych spolupracovala v této věci s právníkem, který se touto problematikou zabývá.   S pozdravem Oldřiška.

ODPOVĚĎ:
Odpověď na Váš dotaz rozdělím do čtyř částí:
1/ Prodej pouze sousedících pozemků:
Je samozřejmě možné, aby zahrádkářský svaz prodal jednotlivé pozemky i těm, kteří s lesem přímo nesousedí – v tomto ohledu platná právní úprava zahrádkářský svaz nijak nelimituje. Je tedy možné, abyste od zahrádkářského svazu odkoupili více jeho pozemků, přičemž není rozhodné, zda s těmito lesními pozemky Váš pozemek přímo sousedí či nikoli.
Jedním dechem je však nutné dodat, že zahrádkářský svaz samozřejmě není povinen Vaší žádosti vyhovět – k uzavření kupní smlouvy je proto nezbytné dosáhnout oboustranné shody.
2/ Oplocení lesa:
Vlastník lesa není v zásadě oprávněn tento les oplotit (jak to vyplývá z § 20/1 písm. b) a především z § 32/7 lesního zákona) – se samozřejmou výjimkou v podobě lesních školek apod. Je ovšem možné, aby si vlastníci pozemků, které s lesem sousedí, tyto své pozemky oplotili – fakticky tak může dojít k částečnému oplocení lesa (kdy ovšem stavebníkem tohoto oplocení není vlastník lesa).
3/ Znečišťování lesa:
Máte-li povědomí (či dokonce důkazy) o tom, že les je znečišťován, můžete se v této věci obrátit na místně příslušný orgán státní správy lesů, kterým je odbor městského úřadu (odbor životního prostředí). Ten by měl na základě Vašeho podnětu provést kontrolu a dospěje-li k závěru, že skutečně dochází k protiprávnímu znečišťování lesů (§ 20/1 písm. o) lesního zákona), měl by takovou činnost zakázat, popř. uložit viníkům pokutu.
4/ Nepovolené stavby:
Máte-li povědomí o nepovolených stavbách, můžete se v této věci obrátit na místně příslušný stavební úřad a o této skutečnosti ho informovat (ideálně včetně fotodokumentace). Stavební úřad by měl v této věci zahájit šetření a dospěje-li k závěru, že se jedná o nepovolené stavby, měl by zahájit řízení o nařízení odstranění stavby (§ 129 stavebního zákona), v jehož rámci dá vlastníkům nepovolených staveb možnost požádat o jejich dodatečné povolení.
Platná právní úprava nestanoví žádnou minimální odstupovou vzdálenost staveb od okraje lesa, po jejímž překročení by již nebylo možné stavbu vybudovat. Má-li být stavba zřízena méně než 50 metrů od okraje lesa, je zapotřebí získat kladné stanovisko orgánu státní správy lesů (§ 14/2 lesního zákona).
____________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 289/1995 Sb. , o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)
zákon č. 183/2006 Sb. , o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.