Počet stránek ve webu: 43.284

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Pokud bych chtěla v Praze u silnice 1. třídy postavit Megaboard světelný nebo nesvětelný, co všechno z právního pohledu musím nebo nemůžu, abych mohla realizovat? Pozemek, kde by Megaboard stál mám v OV - s tím také prosím info, jaká je ochranná zóna v Praze okolo silnice 1. třídy. Děkuji, Darmar.

ODPOVĚĎ:
Odpověď na Váš dotaz rozdělím do dvou částí:
1/ Kam se obrátit:
V první řadě bude nutné zodpovědět otázku, zda Vámi zamýšlený megaboard představuje stavbu dle definice obsažené v § 2/3 stavebního zákona:
„Stavbou se rozumí veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní technologií, bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, použité stavební výrobky, materiály a konstrukce, na účel využití a dobu trvání ... Stavba, která slouží reklamním účelům, je stavba pro reklamu. “
Z výše uvedeného vyplývá, že megaboard bude s největší pravděpodobností stavbou a pro jeho vybudování proto bude nezbytné kontaktovat místně příslušný stavební úřad.
V souvislosti se shora uvedeným se sluší upozornit ještě na § 3/2 stavebního zákona, dle něhož platí, že:
„Zařízením se pro účely tohoto zákona rozumí informační a reklamní panel, tabule, deska či jiná konstrukce a technické zařízení, pokud nejde o stavbu podle § 2 odst. 3. V pochybnostech, zda se jedná o stavbu nebo zařízení, je určující stanovisko stavebního úřadu. Zařízení o celkové ploše větší než 8 m2 se považuje za stavbu pro reklamu. “
Megaboard (který bude zajisté větší než 8 m2) tedy představuje stavbu pro reklamu. Pro jeho vybudování proto bude zapotřebí získat od místně příslušného stavebního úřadu územní souhlas a souhlas s tzv. stavební ohláškou (jak to vyplývá z § 96/2 písm. b) ve spojení s § 104/1 písm. e) stavebního zákona).
Jelikož megaboard má být umístěn v blízkosti silnice I. třídy, bude dále zapotřebí kontaktovat místně příslušný silniční správní úřad (odbor dopravy městského úřadu).
Pakliže by totiž megaboard stál na pozemku, který je součástí silnice I. třídy, jednalo by se o jeden ze způsobů zvláštního užívání silnic. Konkrétně dle § 25/6 písm. c) bodu 1. zákona o pozemních komunikacích je zvláštním užíváním silnic jejich užití pro:
„zřizování a provozování zařízení pro písemnou, obrazovou, světelnou nebo jiným způsobem prováděnou reklamu nebo propagaci …“
Toto zvláštní užívání silnice může být povoleno silničním správním úřadem nejdéle na dobu pěti let, bude-li zřízení a provozování reklamního zařízení splňovat tyto podmínky:
a/ nebude jej možné zaměnit s dopravními značkami ani dopravními zařízeními,
b/ nebude oslňovat uživatele dotčené pozemní komunikace nebo jinak narušovat provoz na pozemní komunikaci,
c/ pozemní komunikace v místě, kde je umístěno reklamní zařízení, bude vybavena na náklad vlastníka reklamního zařízení svodidly nebo jinak zabezpečena proti možnému střetu vozidel s konstrukcí reklamního zařízení a
d/ reklamní zařízení bude sloužit k označení provozovny nacházející se v souvisle zastavěném území obce ve vzdálenosti do 50 metrů od reklamního zařízení nebo mimo souvisle zastavěné území obce v silničním ochranném pásmu ve vzdálenosti do 200 metrů od reklamního zařízení, jedná-li se o reklamní zařízení na silnici I. třídy
(přičemž tyto podmínky musí trvat po celou dobu platnosti povolení - zánik některé z podmínek je povinen vlastník reklamního zařízení oznámit do 30 dnů příslušnému silničnímu správnímu úřadu, který povolení odejme, jak to vyplývá z § 25/7 zákona o pozemních komunikacích).
2/ Silniční ochranné pásmo:
Silničním ochranným pásmem se rozumí prostor ohraničený svislými plochami vedenými do výšky 50 m a ve vzdálenosti 50 m od osy vozovky nebo přilehlého jízdního pásu silnice I. třídy (§ 30/2 písm. b) zákona o pozemních komunikacích).
V případě reklamních zařízení se však silniční ochranné pásmo silnice I. třídy posouvá, jak to vyplývá z § 30/4 zákona o pozemních komunikacích:
„Hranice silničního ochranného pásma definovaná v § 30 odst. 2 písm. a) je pro případ povolování zřizování a provozování reklamních zařízení, které by byly viditelné uživateli dotčené pozemní komunikace, posunuta ze 100 metrů na 250 metrů. “
I pokud by se ve Vašem případě nejednalo o zvláštní užívání silnice, bez povolení silničního správního úřadu se s největší pravděpodobností neobejdete. V této souvislosti je klíčový § 31 zákona o pozemních komunikacích, dle něhož (mimo jiné) platí, že:
- zřízení a provozování reklamního zařízení v silničním ochranném pásmu podléhá povolení,
- zřízení a provozování reklamního zařízení lze povolit pouze, není-li zaměnitelné s dopravními značkami, světelnými signály, zařízeními pro provozní informace nebo s dopravními zařízeními a nemůže-li oslnit uživatele dotčené pozemní komunikace nebo jinak narušit provoz na pozemních komunikacích,
- jedná-li se o reklamní zařízení viditelné z pozemní komunikace v silničním ochranném pásmu silnice I. třídy, lze jeho zřízení a provozování povolit pouze pokud splňuje podmínky podle odstavce 2 a slouží-li k označení provozovny, která se nachází v silničním ochranném pásmu ve vzdálenosti do 200 metrů od reklamního zařízení,
- povolení podle odstavce 1 vydává příslušný silniční správní úřad po předchozím souhlasu
a/ vlastníka dotčené nemovitosti, na které má být reklamní zařízení zřizováno a provozováno,
b/ Policie České republiky, jde-li o silniční ochranné pásmo silnice,
- silniční správní úřad vydá rozhodnutí o povolení zřizovat a provozovat reklamní zařízení právnické nebo fyzické osobě na základě písemné žádosti na dobu určitou, nejdéle na dobu pěti let, a v rozhodnutí stanoví podmínky zřizování a provozování reklamního zařízení,
- vlastník nemovitosti v silničním ochranném pásmu je oprávněn v obecném zájmu umístit na své nemovitosti pouze reklamní zařízení, které bylo povoleno,
- vlastník nemovitosti, na které je zřízeno a provozováno reklamní zařízení bez povolení podle odstavce 1, je povinen umožnit na nezbytnou dobu a v nezbytné míře vstup na svoji nemovitost za účelem zakrytí reklamy a za účelem odstranění a likvidace tohoto reklamního zařízení.
V současné chvíli Vám tedy doporučuji navštívit místně příslušný stavební úřad a silniční správní úřad a konzultovat zde, jaké podmínky budete muset pro povolení megaboardu v blízkosti silnice I. třídy splnit. Právní názor těchto úřadů pro Vás bude samozřejmě určující.
_____________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 183/2006 Sb. , o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
zákon č. 13/1997 Sb. , o pozemních komunikacích

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.