Počet stránek ve webu: 41.896

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Potřeboval bych zastřešit zpevněnou plochu na svém pozemku. Katastrálně jde o stavební parcelu. Zastřešení by končilo na hranicích mého pozemku a jde o účelové zastřešení proti zatékání dešťové vody do sklepů. Jednalo by se o lehkou dřevěnou konstrukci pokrytou kanadským šindelem.   Bohužel mám problémového souseda a tak potřebuji radu jaká povolení nebo souhlasy musím obstarat. Předem děkuji za ochotu Maxmilián.

ODPOVĚĎ:

K tomu, aby mohla být Vámi zmiňovaná stavba vybudována bez jakéhokoli přivolení stavebního úřadu, musí být současně splněny všechny tyto podmínky:
"stavba do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky s jedním nadzemním podlažím, podsklepená nejvýše do hloubky 3 m na pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci, která souvisí nebo podmiňuje bydlení nebo rodinnou rekreaci, neslouží k výrobě nebo skladování hořlavých látek nebo výbušnin, nejedná se o úložiště radioaktivních odpadů obsahující výlučně přírodní radionuklidy nebo jaderné zařízení, nebo stavbu pro podnikatelskou činnost, je v souladu s územně plánovací dokumentací, je umisťována v odstupové vzdálenosti od hranic pozemků nejméně 2 m, plocha části pozemku schopného vsakovat dešťové vody po jejím umístění bude nejméně 50 % z celkové plochy pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci"
(jak to vyplývá z § 79/2 písm. o) ve spojení s § 103/1 písm. a) stavebního zákona). Ze znění dotazu dovozuji, že přinejmenším podmínka minimálního dvoumetrového odstupu od hranice pozemků nebude splněna - z tohoto důvodu nebude možné Vámi zamýšlenou stavbu vybudovat ve "volném režimu" (nějaké přivolení stavebního úřadu bude tedy zapotřebí).
Pokud bude Vámi zamýšlená stavba splňovat všechny tyto podmínky:
"stavby o jednom nadzemním podlaží do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky, nepodsklepené, jestliže neobsahují obytné ani pobytové místnosti, hygienická zařízení ani vytápění, neslouží k ustájení nebo chovu zvířat, neslouží k výrobě nebo skladování hořlavých kapalin nebo hořlavých plynů a nejedná se o úložiště radioaktivních odpadů obsahující výlučně přírodní radionuklidy nebo jaderná zařízení"
bude nezbytné získat od stavebního úřadu pouze územní souhlas (jak to vyplývá z § 96/2 písm. a) ve spojení s § 103/1 písm. e) bodem 1. stavebního zákona). K žádosti o vydání územního souhlasu je nicméně nutné přiložit rovněž písemný souhlas všech sousedů, a to v podobě podpisu situačního výkresu (§ 96/3 písm. d) stavebního zákona). Pakliže by se Vám nepodařilo sousedův písemný souhlas získat, nezbývalo by Vám, než se na stavební úřad obrátit s žádostí o vydání územního rozhodnutí (musel byste se tedy vydat administrativně náročnější cestou - v takovém případě byste však již sousedův písemný souhlas nepotřeboval).
Má-li být Vámi zamýšlená stavba například větší (než je uvedeno v citaci výše), bude nezbytné od stavebního úřadu získat jak územní souhlas, tak souhlas s tzv. stavební ohláškou - to se týká konkrétně těchto staveb:
"stavby do 70 m2 celkové zastavěné plochy a do 5 m výšky s jedním nadzemním podlažím, podsklepené nejvýše do hloubky 3 m"
(jak to vyplývá z § 96/2 písm. b) ve spojení s § 104/1 písm. d) stavebního zákona). Rovněž v tomto případě bude nutné získat písemný souhlas souseda, a to v podobě podpisu situačního výkresu (§ 96/3 písm. d) a § 105/2 písm. f) stavebního zákona). Pakliže by se Vám nepodařilo získat sousedův písemný souhlas, anebo má-li být Vámi zamýšlená stavba větší, bude již nutné obrátit se na stavební úřad s žádostí o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení (v těchto případech již sousedův písemný souhlas zapotřebí není).
V současné chvíli Vám především doporučuji navštívit místně příslušný stavební úřad a vše s ním konzultovat. Právní názor stavebního úřadu pro Vás totiž bude určující. Je možné, aby Vám stavební úřad z některých požadavků zákona udělil výjimku, popřípadě může být tato výjimka plošná (například na základě regulačního plánu).
_____________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 183/2006 Sb. , o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 69 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.