Počet stránek ve webu: 42.677

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

V nezastavitelném území obce XXX, pc 1597 (kousek vedle jsou zastavitelná území) mám zahradu, kolem mě jsou další zahrady. Kolem celé mé zahrady (celý pozemek) není oplocen.
1. Chci postavit běžný pletivový plot výška 150cm.

2. Na zahradě chci postavit dřevěný altánek na posezení 3x3m a 2,5m na výšku.
3. Také bych tam rád postavil zahradní chatku do 25m2 k uložení sklizně a nářadí.
Co mohu postavit aniž bych musel žádat úřady, na internetu jsem četl že došlo k nějaké úpravě stavebního zákona v roce 2021, vše by se mělo údajně týkat §18/5 st. zákona. Zahrada bude sloužit pro účely zahrady, relaxace a pěstování ovoce a zeleniny. Děkuji Barnabáš.

 

ODPOVĚĎ:
V první řadě považuji za nutné vyjasnit si pojmosloví, a to konkrétně termíny "nezastavitelný pozemek" a "nezastavěné území". V dotazu se totiž zmiňujete o nezastavitelném území, dále však zmiňujete § 18/5 stavebního zákona, který se věnuje území nezastavěnému.
Dle § 2/1 písm. e) a f) stavebního zákona platí, že:
- nezastavitelným pozemkem je pozemek, jenž nelze zastavět na území obce, která nemá vydaný územní plán, a to
1. pozemek veřejné zeleně a parku sloužící obecnému užívání;
2. v intravilánu lesní pozemek nebo soubor sousedících lesních pozemků o výměře větší než 0,5 ha,
- nezastavěným územím jsou pozemky nezahrnuté do zastavěného území nebo do zastavitelné plochy.
Ze znění dotazu usuzuji, že Vaše zahrada se spíše nachází v nezastavěném území (tuto skutečnost Vám nicméně doporučuji ověřit náhledem do aktuálně platného územního plánu obce). V takovém případě je stavební činnost na Vašem pozemku značně limitována, a to prostřednictvím § 18/5 stavebního zákona. Dle tohoto ustanovení konkrétně platí, že:
"V nezastavěném území lze v souladu s jeho charakterem umisťovat stavby, zařízení, a jiná opatření pouze pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, těžbu nerostů, pro ochranu přírody a krajiny, pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, přípojky a účelové komunikace, pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, a dále taková technická opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho využití pro účely rekreace a cestovního ruchu, například cyklistické stezky, hygienická zařízení, ekologická a informační centra; doplňková funkce bydlení či pobytové rekreace není u uvedených staveb přípustná. Uvedené stavby, zařízení a jiná opatření včetně staveb, které s nimi bezprostředně souvisejí včetně oplocení, lze v nezastavěném území umisťovat v případech, pokud je územně plánovací dokumentace z důvodu veřejného zájmu výslovně nevylučuje."
Z tohoto ustanovení lze dovodit, že stavební činnost na Vaší zahradě by měla být přípustná pouze tehdy, bude-li souviset se zemědělskou činností na tomto pozemku (v úvahu by tak mohla přicházet snad zahradní chatka - bude-li pojata jako sklad pro úrodu, nářadí apod. , popř. i oplocení - bude-li jeho umístění odůvodněno ochranou pěstované zeleniny a ovoce, zahradní altán bude možné na pozemku umístit pouze tehdy, bude-li souviset s rekreačním účelem tohoto pozemku).
Přestože Vámi uváděné stavby by mohly být (za splnění určitých podmínek) na Vaší zahradě umístěny i bez nutnosti opatřovat souhlas stavebního úřadu, doporučuji Vám stavební úřad kontaktovat a vše s ním podrobně konzultovat (a to právě z důvodu, že Vámi vlastněná zahrada spadá do nezastavěného území). Stavební úřad by měl být schopen Vám sdělit, jaké z Vámi plánovaných staveb bude dle jeho názoru možné na zahradě umístit a jaké již nikoli.
V případě, že by Vaše zahrada nespadala do nezastavěného území, nýbrž byla nezastavitelným pozemkem (což však považuji za málo pravděpodobné), vztahoval by se na Vás § 18/6 stavebního zákona, dle něhož platí, že:
"Na nezastavitelných pozemcích lze výjimečně umístit technickou infrastrukturu způsobem, který neznemožní jejich dosavadní užívání."
Z tohoto ustanovení vyplývá, že žádná z Vámi plánovaných staveb by na pozemku realizována být nemohla.
_____________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 183/2006 Sb. , o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.