Počet stránek ve webu: 43.234

1 1 1 1 1 Hodnocení 3.00 (1 hlas)

Soused stavěl na černo, bylo zahájeno SÚ řízení o odstranění stavby. Zažádal o dodatečné povolení stavby a ve stanovené lhůtě nedodal žádnou dokumentaci. Následně SÚ zahájil řízení o odstranění stavby, kdy se ve lhůtě soused odvolal, důvod Corona období. Je to právně možné? Neměl zažádat o prodloužení řízení dodatečného povolení stavby? Agáta.

ODPOVĚĎ:
Ze znění Vašeho dotazu usuzuji, že řízení o odstranění tzv. černé stavby bylo v případě Vašeho souseda přerušeno, a to v důsledku jeho žádosti o dodatečné povolení stavby. Konkrétně dle § 129/2 stavebního zákona platí, že:
„Pokud stavebník nebo vlastník stavby požádá ve stanovené lhůtě o její dodatečné povolení, stavební úřad přeruší řízení o odstranění stavby a vede řízení o podané žádosti. “
(což je v souladu s § 64/1 písm. e) správního řádu).
Dále předpokládám, že řízení o dodatečném povolení sousedovy černé stavby bylo stavebním úřadem zastaveno, a to prostřednictvím usnesení (jak to vyplývá z § 66/1 správního řádu). Proti usnesení, kterým stavební úřad rozhodl o zastavení řízení o dodatečném povolení stavby, byl (jak předpokládám) Váš soused oprávněn se odvolat. Dle § 81/1 správního řádu totiž platí, že:
„Účastník může proti rozhodnutí podat odvolání, pokud zákon nestanoví jinak. “
Pakliže byl tedy Váš soused v usnesení o zastavení řízení o dodatečném povolení stavby stavebním úřadem poučen o tom, že se proti tomuto rozhodnutí může odvolat, bylo podání odvolání správným (a oprávněným) krokem. Nechal-li Váš soused dojít věci tak daleko, že stavební úřad rozhodl o zastavení řízení o dodatečném povolení stavby, nezbývalo mu v podstatě již nic jiného.
Je pravdou, že Váš soused mohl stavební úřad požádat o prominutí zmeškání úkonu (a to ve smyslu § 41 správního řádu) – pakliže mu byla stavebním úřadem stanovena pro předložení podkladů nějaká lhůta, kterou nemohl dodržet. Jednalo by se nepochybně o vhodnější řešení, které by mohlo mít za následek pokračování řízení o dodatečném povolení stavby (stavební úřad by si tím ušetřil vydání usnesení o zastavení řízení o dodatečném povolení stavby a Váš soused by se proti takovému usnesení nemusel odvolávat).
_____________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 183/2006 Sb. , o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
zákon č. 500/2004 Sb. , správní řád

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.