Počet stránek ve webu: 43.234

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Na základech "jiné stavby" (jak je zapsána v katastru, bez č. p. /č. e.), bych chtěl postavit rekreační chatu o stejném nebo menším půdorysu. Dle mého názoru by se jednalo o nástavbu již stávající stavby. Chata by byla off grid - tedy bez potřeby jakýchkoliv přípojek - včetně elektřiny i odpadů. Velikost by byla zhruba 20m2, s jedním podlažím, výška asi 3m.

Původní velmi nízká stavba, stojí na pozemku který je vedený jako zastavěná plocha a nádvoří. Mé dotazy jsou následující - co všechno je nutné vyřídit a zohlednit? Je potřeba stavební řízení, nebo stačí ohlášení? (na pozemku se nenachází rodinný dům ani žádná jiná stavba, v širším ani bližším okolí stavby nejsou). Pozemek i se základy původní stavby na kterém chci stavět je uprostřed lesa - je nutné to brát v potaz? Mohou do toho lesníci hodit vidle - musím získat souhlas okolních majitelů - tedy lesů čr? V územní plánu obce se v daném místě nenachází nic speciálního, žádné biokoridory, žádné ochranné pásmo atd. , jen se to nachází uprostřed lesních pozemků. Byl by rozdíl v "papírování" pokud by úředníci rozhodli, že se jedná o novou stavbu nikoliv o nástavbu té stávající stavby?   Je rozdíl pokud je chata pro rodinnou rekreaci a pokud bych ji i pronajímal? Liší se v něčem povolení? Moc děkuji za odpověď.

 

ODPOVĚĎ:
Na dotazy odpovím ve Vámi zvoleném pořadí:
1/ Co všechno je nutné vyřídit a zohlednit?
V tomto případě bude zapotřebí absolvovat příslušné řízení před stavebním úřadem (k tomu více v odpovědi ad 2/ níže). Jedná-li se o stavbu uprostřed lesních pozemků, bude zapotřebí zohlednit názor státní správy lesů (to by však mohlo být vyřízeno v rámci řízení před stavebním úřadem, a to jako závazné stanovisko dotčeného orgánu – k tomu více v odpovědích ad 3/ a 4/ níže).
2/ Je potřeba stavební řízení, nebo stačí ohlášení?
S ohledem na Vámi uváděné rozměry stavby, a vzhledem k tomu, že ve stavbě mají být (jak z dotazu usuzuji) obytné a pobytové místnosti, by mělo postačovat získání územního souhlasu a souhlasu s ohlášením stavebnímu úřadu (tzv. stavební ohláška), jak to vyplývá z § 96/2 písm. b) a c) ve spojení s § 104/1 písm. a), resp. s § 104/2 stavebního zákona.
3/ Pozemek i se základy původní stavby na kterém chci stavět je uprostřed lesa - je nutné to brát v potaz?
Rozhodně ano. V lesích je obecně zakázána řada činností. Dle § 20/1 písm. b) lesního zákona je v lesích zakázáno:
„provádět terénní úpravy, narušovat půdní kryt, budovat chodníky, stavět oplocení a jiné objekty“
V této souvislosti je dále velmi podstatným § 14/2 lesního zákona, dle něhož platí, že:
„Dotýká-li se řízení podle zvláštních předpisů zájmů chráněných tímto zákonem, rozhodne stavební úřad … jen se souhlasem příslušného orgánu státní správy lesů, který může svůj souhlas vázat na splnění podmínek. Tohoto souhlasu je třeba i k dotčení pozemků do vzdálenosti 50 m od okraje lesa. Souhlas vydávaný jako podklad pro rozhodnutí o umístění stavby nebo územní souhlas a dále pro rozhodnutí o povolení stavby, zařízení nebo terénních úprav anebo jejich ohlášení je závazným stanoviskem …“
4/ Mohou do toho lesníci hodit vidle - musím získat souhlas okolních majitelů - tedy lesů čr?
Ano, souhlas vlastníka okolního lesa budete potřebovat. Zaprvé proto, že se jedná o vlastníka sousedních pozemků, zadruhé proto, že orgán státní správy lesů bude v tomto případě dotčeným orgánem (a bude tudíž nutné od něj získat závazné stanovisko – jak uvádím v odpovědi ad 3/ výše).
5/ Byl by rozdíl v "papírování" pokud by úředníci rozhodli, že se jedná o novou stavbu nikoliv o nástavbu té stávající stavby?
V tomto ohledu je podstatné, co vlastně z původní stavby zbylo. Obecně je přijímán názor, že stavba přestává být samostatnou věcí (v právním smyslu), když již není patrno dispoziční řešení prvního nadzemního podlaží. Z této definice je možné dovodit, zda jsou základy původní stavby ve Vámi popisovaném případě stále ještě stavbou či již nikoli.
Pokud by se o stavbu jednalo, mohl by být Váš stavební záměr kvalifikován jako nástavba. Za nástavbu se dle § 2/5 písm. a) stavebního zákona považuje taková úprava dokončené stavby, v jejímž důsledku je stavba zvýšena. Je nicméně otázkou, zda půjde ve Vašem případě o zvýšení stavby či o dostavění nedokončené (zhroucené stavby) do přibližně původní výšky. V tomto ohledu bude vše záviset na posouzení konkrétním pracovníkem stavebního úřadu.
S ohledem na to, že hodláte stavět „na základech“ původní stavby, předpokládám, že „papírování“ bude přibližně stejné, a to ať již půjde o nástavbu či o realizaci stavby zcela nové.
6/ Je rozdíl pokud je chata pro rodinnou rekreaci a pokud bych ji i pronajímal? Liší se v něčem povolení?
Fakt, jak hodláte stavbu v budoucnu užívat, nemá na proces jejího povolování v podstatě žádný vliv. Je podstatné, aby byla tato stavba vždy užívána k rekreačním účelům (a to jak Vámi, tak případně Vašimi zákazníky). Odlišná situace by nastala samozřejmě tehdy, pokud byste měl v úmyslu vybudovat stavbu primárně určenou k poskytování ubytovacích služeb (penzion apod.) – ze znění dotazu však nic takového nevyplývá.
7/ Doporučení na závěr:
Váš budoucí postup, opatření nezbytných podkladů apod. Vám doporučuji vždy předem konzultovat s místně příslušným stavebním úřadem (jehož názor pro Vás bude určující).
_____________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 183/2006 Sb. , o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
zákon č. 289/1995 Sb. , o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.