Počet stránek ve webu: 41.265

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Zakoupili jsme garáž, na území obce Prahy – konkrétně v katastru místo p. č. XXX, Praha.   Účel koupě byl z důvodu rekonstrukce na změnu užívání stavby jako rodinného domu. Nemovitost je plně zasíťovaná, ve vlastnictví je pozemek i pod nemovitostí a dále přilehlý pruh pozemku sousedící s nemovitostí na parcele č. XXX, který má 6 m2.

Specifika a rozměry nemovitosti viz příloha. Jen poznámka, na projektu není zvažováno zateplení z venčí. Pro výpočet nutno použít. Budova má jedno nadzemní a jedno podzemní patro (sklep).   Dotaz:   Prosím o výpočet potřeby parkovacího místa v souladu s Pražskými stavebními předpisy (výsledek v číselné formě prosím – měl by být kolem 0.5). V případě, že by byl výsledek pod 0.5, pak bych řešil zateplení zevnitř a nemusel řešit parkovací stání. Pokud by vyšel nad 0.5, pak bych se chtěl zeptat, jaké jsou další možnosti.   V případě pronájmu parkovacího místa je možné se vyhnout zatížení této plochy zástavním právem? Pokud ne, lze po kolaudaci zrušit nájemní smlouvu včetně zástavního práva v katastru nemovitostí? Vzhledem k faktu, že objekt bezprostředně sousedí s okolními pozemky (není dodržena vzdálenost 2m od společné hranice pozemků), je možné i navzdory nesouhlasu sousedů přistavit další patro? Předem děkuji za zodpovězení dotazu.

 

ODPOVĚĎ:
Co se týče Vašeho požadavku na výpočet potřeby parkovacího místa, necítím se být dostatečně kvalifikovaným pro jeho provedení (dle mého názoru se jedná daleko spíše o otázku technickou než právní). Poměrně přehledný návod k provedení tohoto výpočtu naleznete například zde:
http://en.iprpraha.cz/clanek/1285/otazka-c-16-vypocet-parkovacich-stani
nebo zde:
https://iprpraha.cz/stranka/3356/prazske-stavebni-predpisy-casto-kladene-dotazy
Pakliže by tento výpočet vyšel nad 0,5 (jak v dotazu uvádíte), bylo by zapotřebí požádat stavební úřad o udělení výjimky z povinnosti vyčlenit pro Vámi zamýšlený rodinný dům samostatné parkovací stání. Bohužel pro Vás neexistuje na udělení této výjimky právní nárok, tzn. že vše by záviselo na posouzení příslušným úředníkem stavebního úřadu.
Co se týče Vašeho druhého dotazu, předpokládám, že máte na mysli tu situaci, kdy byste povinné parkovací místo řešil nájmem parkovacího stání. Současné uzavření nájemní smlouvy a smlouvy o zřízení zástavního práva není rozhodně nutné.
Je nezbytné si uvědomit, že pakliže uzavřete nájemní smlouvu, jejímž předmětem bude parkovací místo, zůstane toto parkovací místo (část pozemku) stále vlastnictvím pronajímatele. Zástavní právo pak představuje zajišťovací nástroj, kterým se zatěžuje majetek dlužníka (popř. třetí osoby). Pokud by tedy měl být Váš závazek hradit řádně nájemné (za parkovací místo) zajištěn zřízením zástavního práva, nemohlo by toto zástavní právo zatížit předmětné parkovací místo (neboť to zůstane majetkem pronajímatele a tedy věřitele). Zástavní právo by proto muselo zatížit nějakou nemovitou věc ve Vašem vlastnictví (popř. ve vlastnictví třetí osoby).
Co se týče případného zrušení nájemní smlouvy a zástavního práva po kolaudaci, bude vše záviset na rozhodnutí stavebního úřadu. Bude-li jednou z podmínek pro povolení realizace Vašeho stavebního záměru i vyhrazení parkovacího místa, předpokládám, že tato povinnost bude trvat neustále (nikoli pouze do kolaudace). Následným zrušením Vašeho užívacího práva k parkovacímu místu byste se proto mohl vystavit potížím (ovšem pouze tehdy, pokud by se o tom stavební úřad dozvěděl).
Nástavba dalšího patra je za určitých podmínek možná i tehdy, pokud by s tím sousedé nesouhlasili. V takovém případě však nebude možné vydat se administrativně jednodušší cestou (tedy cestou tzv. stavební ohlášky), nýbrž bude nutné zahájit běžné stavební řízení. Sousedé se stanou účastníky tohoto řízení a budou moci vznášet své námitky (s nimiž se bude muset stavební úřad vypořádat). V rámci stavebního řízení však nebude nutné získat písemné souhlasy sousedů (tzn. že nástavba bude moci být realizována i přes jejich nesouhlas – podstatné je, aby tuto nástavbu schválil stavební úřad).

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 69 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.