Počet stránek ve webu: 41.232

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Rodiče vlastní pozemek v centru obce, který je v současnosti užíván jako zahrada. Pozemek má více sousedních vlastníků. Územním plánem obce se jedná o pozemek určený k zástavbě. Pozemek sousedí částečně s vlastníkem pozemku, který si v létě 2021 nechal zbudovat betonové oplocení převyšující výšku 2 m.

Toto betonové oplocení bylo realizováno bez jejich souhlasu. Snažili se vlastníka nově zbudovaného betonového oplocení požádat o odstranění stavby smírčí cestou, ale bezúspěšně. Následně se obrátili na místně příslušný stavební úřad o sjednání nápravy.   V zaslaném vyjádření byly uvedeny důvody nesouhlasu. Poté stavební úřad provedl na místě kontrolní prohlídku a odeslal rodičům sdělení, kde je uvedeno, že může stavebník dodatečně požádat o stavební povolení. Stavebník tak učinil a já bych se chtěla zeptat, zda je nutné se účastnit ústního jednání spojeného s ohledáním na místě konkrétní den nebo je možné se z důvodu strachu o zdraví rodičů způsobené celosvětovou pandemií Covid-19 vyjádřit formou námitky písemně. Tzn. zda je možné nahlédnout na základě zplnomocnění do spisu a pořídit z něj kopie. Nebo jak postupovat dále a na co si případně dát ve sporu pozor. Předem děkuji za odpověď a přeji hezký den, Vilma.

 

ODPOVĚĎ:
Informace, kterou Vašim rodičům poskytl stavební úřad, je správná. Dle § 129/2 stavebního zákona je vlastník/stavebník skutečně oprávněn požádat stavební úřad (v rámci řízení o nařízení odstranění stavby) o dodatečné povolení této stavby. Pokud tak vlastník/stavebník učiní, přeruší stavební úřad řízení o nařízení odstranění stavby a zahájí řízení o dodatečném povolení stavby.
Na dotazy odpovím ve Vámi zvoleném pořadí:
1/ Je nutné se účastnit ústního jednání spojeného s ohledáním na místě konkrétní den?
Pokud byli Vaši rodiče o konání ústního jednání (spojeného s ohledáním na místě) stavebním úřadem pouze informováni, záleží na jejich rozhodnutí, zda se tohoto jednání zúčastní či nikoli.
Účast na tomto jednání je samozřejmě vhodná, neboť v jeho rámci mohou zaznít informace, které se mohou v budoucnu hodit pro další argumentaci. V rámci ústního jednání mohou být také (například vlastníkem/stavebníkem předmětného oplocení) předkládány důkazy, k nimž by se Vaši rodiče mohli ihned na místě vyjádřit. Mají-li Vaši rodiče obavu z onemocnění COVID-19, mohou se nechat při jednání zastoupit na základě plné moci, a to například Vámi či kýmkoli jiným (jak rozvádím v odpovědi ad 3/ níže)
2/ Je možné se z důvodu strachu o zdraví rodičů způsobené celosvětovou pandemií Covid -19 vyjádřit formou námitky písemně?
Jsou-li Vaši rodiče účastníky probíhajícího řízení (dle znění dotazu usuzuji, že tomu tak je), mohou samozřejmě formulovat svá vyjádření (námitky) písemně a doručovat je stavebnímu úřadu (který se bude muset s touto argumentací ve svém následném rozhodnutí vypořádat).
3/ Je možné nahlédnout na základě zplnomocnění do spisu a pořídit z něj kopie?
Každý účastník správního řízení (tedy i jakéhokoli řízení vedeného stavebním úřadem) se může nechat zastoupit na základě plné moci (jak to vyplývá z § 33 správního řádu). Zmocněnec tedy může například nahlížet do správního spisu a pořizovat z něj výpisy či kopie (§ 38/1 a 4 správního řádu).
4/ Jak postupovat dále a na co si případně dát ve sporu pozor?
V první řadě doporučuji zvážit účast na plánovaném ústním jednání spojeném s ohledáním na místě. Dále bude vhodné předložit stavebnímu úřadu (samozřejmě v písemné formě) maximum relevantních argumentů (doplněných odpovídajícími důkazy). Stavebnímu úřadu musí být zřejmé, že Vaši rodiče se sousedovým plotem (ve výšce, do jaké byl vybudován) nesouhlasí, a proč tomu tak je.
Vaši rodiče, jako účastníci řízení, budou oprávněni bránit se proti rozhodnutí stavebního úřadu odvoláním. Nesmí se proto tohoto svého práva písemně vzdát - pokud by na to byli stavebním úřadem dotazováni (§ 81/2 správního řádu).
Další postup Vašich rodičů bude odvislý od toho, jak stavební úřad v této věci rozhodne.
_____________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 183/2006 Sb. , o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
zákon č. 500/2004 Sb. , správní řád

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 69 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.