Počet stránek ve webu: 41.232

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Dnes (18.10.2021) mi byla zaslána projektová dokumentace PD k výstavbě vedle našeho pozemku, kdy po mně samozřejmě chtějí souhlas se stavbou. Náš pozemek vč. stavby je na parcele 304/39, kde na severní straně této parcely máme po celé šíři parkovací stání. Podle přiloženého souboru by nám po realizaci této varianty zůstala možnost využití pouze části stání (u parcely 304/89) a zbylá šíře by nám zůstala zablokována.

Stejně tak v pravé části máme okno do pokoje a nevidíme tam žádný odstup od hranice pozemku a situace by byla taková, že vyjdu ze dveří (viz. foto - přišli bychom tak i o 1,5 stání pro OA) a hned naproti máme parkoviště. Tato situace se nám nelíbí jak z důvodu našeho omezení, taka zároveň natlačení na nás, nehledě na případný hluk v daném pokoji. Jsme poslední ze 4 řadovek, kdy bychom byli jediní, kdo přišel o možnost využívat celou šíři v severní části pozemku k parkování. Chtěli bychom se tak zeptat, jak danou věc řešit mimo toho, že nepodepíšeme souhlas. Jestli máme pak počkat na oslovení ze strany SÚ a požadovat změny v PD, případně vyjádření KHS, nechat na tu část pozemku zapsat nějaké břemeno užívání? Máme hrubou stavbu/RD od stejného člověka, kdy jsme už tento problém částečně řešili pro koupi našeho RD, čímž vznikla ta parcela 304/89 (reálný stav byl jiný, než PD), ale opět musíme tuto věc nějakým způsobem řešit. Děkuji. Řehoř.

 

ODPOVĚĎ:
Jsem trochu na rozpacích, jak Vám na dotaz odpovědět, neboť si v podstatě odpovídáte sám (a to zcela správně).
Základním předpokladem pro ovlivnění podoby stavby na sousedním pozemku je samozřejmě nepodepsat sousedy předkládaný situační výkres (resp. nepodepisovat cokoli, čím byste vyjádřil souhlas s umístěním a podobou stavebního záměru Vašich sousedů).
Doporučuji Vám sdělit sousedům (a to ideálně písemně), jaké máte k jejich stavebnímu záměru výhrady a proč. Vyzvěte sousedy, nechť svůj stavební záměr (zachycený v projektové dokumentaci) pozmění tak, aby Vám vyhovoval – pak jim vše odsouhlasíte. V ideálním případě sousedé Vašim požadavkům vyhoví a s podobou budoucí stavby budete spokojen.
Pakliže sousedé na Vaše požadavky nepřistoupí, nebudou moci požádat stavební úřad o vydání územního souhlasu a souhlasu s tzv. stavební ohláškou (neboť nebudou mít k dispozici písemný souhlas všech svých sousedů). V takovém případě by mělo být stavebním úřadem zahájeno územní a stavební řízení, jehož účastníkem se stanete. Jako takový budete oprávněn vyjadřovat se ke všem podkladům ve správním spise a především vznášet své námitky. Tímto prostřednictvím tedy můžete (a lze Vám to samozřejmě doporučit) sdělit stavebnímu úřadu, co Vám na navrhovaném stavebním záměru vadí a proč (Vaše námitky musí být řádně odůvodněné).
Následně bude záviset na posouzení stavebním úřadem, zda Vašim námitkám zcela či částečně vyhoví. Pokud byste nebyl s vyřízením svých námitek spokojen, budete oprávněn podat proti rozhodnutí stavebního úřadu odvolání, popřípadě se následně bránit i soudní cestou.
V této věci Vám rozhodně doporučuji aktivní přístup. Jakmile Vám bude stavebním úřadem oznámeno, že bylo zahájeno územní/stavební řízení a Vy jste se stal jeho účastníkem, můžete stavebnímu úřadu zaslat své námitky (které je v průběhu řízení samozřejmě možné doplňovat či měnit).
Co se týče hrozícího zablokování části parkovacích míst, pak ze znění dotazu dovozuji, že tato parkovací místa se nenacházejí na Vašem pozemku, nýbrž na pozemku jiném (např. obecním/městském).
V této věci se můžete v první řadě obrátit na místně příslušný silniční správní úřad (odbor dopravy městského úřadu) a konzultovat s ním, jaký je jeho názor na stavební záměr Vašich sousedů (lze předpokládat, že zablokování části parkovacích míst nebude tomuto úřadu po chuti).
Nacházejí-li se předmětná parkovací místa na veřejném prostranství, může je k obvyklému účelu (tedy k parkování) užívat kdokoli. V takovém případě by tedy bylo zřízení služebnosti (věcného břemene) užívání v podstatě zbytečné (a lze vcelku pochybovat, že by na to vlastník pozemku přistoupil). Pakliže se o veřejné prostranství nejedná, může Vám zřízení této služebnosti argumentačně pomoci.
Mírně nad rámec Vašeho dotazu doplňuji, že i pokud by stavební úřad Vašim námitkám nevyhověl, nemusí být ještě vše ztraceno. V takovém případě byste se totiž mohli proti realizaci stavebního záměru Vašich sousedů bránit ještě soukromoprávní cestou, a to s využitím § 1004 občanského zákoníku. Dle tohoto ustanovení totiž platí, že:
„Je-li držitel prováděním stavby ohrožen v držbě nemovité věci nebo může-li se pro to důvodně obávat následků uvedených v § 1013 … může se ohrožený držitel domáhat zákazu provádění stavby. Zákazu se držitel domáhat nemůže, jestliže ve správním řízení, jehož byl účastníkem, neuplatnil své námitky k žádosti o povolení takové stavby, ač tak učinit mohl.
Dokud není o záležitosti rozhodnuto, může soud zakázat, aby se stavba prováděla …“
____________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 69 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.