Počet stránek ve webu: 40.252

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Příjezdová cesta k naší stavební parcele vede po obecním pozemku, v katastru nemovitosti je zapsán jako ostatní komunikace, o šířce 3,5 m. V této době je to zatravněná plocha, vede k naší parcele a sousední a pak končí. Lze tento obecní pozemek využít jako příjezdovou cestu pro účely stavebního řízení k výstavbě rodinného domu?

Musíme splnit nějaké podmínky, opatření, aby jsme tento obecní pozemek mohli v budoucnu využívat jako příjezdovou cestu? Děkuji, Běla.

 

ODPOVĚĎ:
Ze znění dotazu předpokládám, že ve Vámi popsaném případě se jedná o pozemní komunikaci kategorie místní komunikace, pravděpodobněji však pouze účelové komunikace (ve smyslu § 2/2 písm. c) a d) zákona o pozemních komunikacích). Skutečné zařazení této pozemní komunikace do příslušné kategorie můžete ověřit dotazem u místního silničního správního úřadu, kterým je dle § 40 zákona o pozemních komunikacích v první řadě obecní úřad obce s rozšířenou působností.
Dle § 19/1 zákona o pozemních komunikacích platí, že každý smí užívat pozemní komunikace bezplatně obvyklým způsobem a k účelům, ke kterým jsou určeny (tzv. obecné užívání), přičemž každý uživatel se musí přizpůsobit stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu dotčené pozemní komunikace.
Je-li tedy předmětná pozemní komunikace veřejně přístupnou účelovou komunikací, což předpokládám, nemělo by po Vás být ze strany příslušného stavebního úřadu požadováno doložení žádného zvláštního právního titulu k užívání této komunikace, neboť Vaše oprávnění k jejímu užívání vyplývá přímo ze zákona o pozemních komunikacích.
Jinou otázkou však zůstává, zda bude současný stavebně-technický stav předmětné pozemní komunikace stavebním úřadem uznán jako způsobilý pro zajištění příjezdu na staveniště (a to ve smyslu § 111/1 písm. c) stavebního zákona), zejména co do zpevnění a šířky takové komunikace. V této záležitosti Vám proto doporučuji obrátit se s konkrétním dotazem na místně příslušný stavební úřad.  


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Jaký právní předpis upravuje obecné užívání veřejně přístupných účelových komunikací?
  • Musí být pro vydání stavebního povolení zajištěn přístup na staveniště?