Počet stránek ve webu: 40.662

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (2 hlasů)

Po několika letech se nám podařilo koupit téměř ideální pozemek pro stavbu pasivního domu. Obdelník - šířka 20m, délka 100m, orientace k jihu, naprostá rovina. Při severním okraji vede betonová účelová komunikace šířky 3 m k ČOV s vodovodem, kanalizací a elektřinou. Na jižní straně polní cesta, která se po 210 m napojuje na sousední ulici.

Severní třetina pozemku je vedena v ÚP jako "zahrady" (UZ - užitkovou zeleň, zahrady, extenzivní sady a zahrady bez nadzemních staveb mimo oplocení; plochy bez staveb pro bydlení, sport, rekreaci, dopravu a tech. vybavení), jižní 2/3 jsou určeny pro RD. Od počátku tvorby projektové dokumentace jsme chodili na SÚ na konzultace a podřizovali se jejich požadavkům. Dům jsme po dohodě umístili téměř k okraji "zóny zahrad" s tím, že se přes ni napojíme na betonovou cestu vzdálenou 35 m severně. Při návštěvě životního prostředí k podání žádosti o vynětí ze ZPF se náš záměr úřednici nezdál, konzultovala ho na odboru územního plánování, kde najednou otočili o 180°. Oznámili, že se spletli a musíme se připojit k jižní polní cestě vzdálené asi 60 m. Na otázku stran příjezdu záchranných sborů nám bylo řečeno, že to není problém, protože dům stojí 35 m od severní betonové cesty a záchranné složky mohou zbylou vzdálenost přijet po trávě přes zónu zahrad. Tuto variantu nám nakonec smetl ze stolu vedoucí stavebníoh úřadu, že záchranné složky musí mít zpevněnou cestu až k domu. Poslední verze je ta, že si máme zpevnit recyklátem 210 m dlouhou polní cestu na jihu a od ní povedeme po našem pozemku 60 m zpevněné cesty k domu. My zíráme, projektant zírá. Obec nyní pracuje na změně územního plánu a bude měnit zónu zahrad na plochu pro bydlení, což by mohlo být za 2-3 roky. takže by se příjezd k domu zbudoval zpevněný až za platného nového ÚP. Jak je to tedy s příjezdem záchranných sborů, stačila by jim betonová cesta 35m od domu (šířka 3m) a zbytek dojet po trávě? Dal jsem si tu práci a po podrobném bádání v ÚP jsem zjistil, že v naší obci jsou 3 domy, které asi 15 let stojí v zóně zahrad (ÚP platný od r. 2001) a k domu jezdí pouze po svém 30m dlouhém travnatém pozemku. Je opravdu zakázáno přes "zónu zahrad" dle uvedeného regulativu mít příjezdovou cestu k domu? Ať už zámkovou dlažbu, popř. zatravňovací dlaždice, mlatovou?? Musí vůbec vést k domu nějaká zpevněná cesta, nestačila by jen vyježděná cesta v trávě popř. chodník? Je event. nějaká jiná možnost, jak to celé vyřešit?? Děkuji za odpověď. Miloš.

 

ODPOVĚĎ:

Vámi uváděná varianta s využitím severní betonové cesty mi připadá zcela souladná s platnou právní úpravou.
Parametry příjezdových cest jsou řešeny ve dvou právních předpisech, a to:
1/ Vyhláška o obecných požadavcích na využívání území:
Dle § 20/7 této vyhlášky musí ke každé stavbě rodinného domu nebo stavbě pro rodinnou rekreaci (nebo souvislé skupině těchto staveb) vést zpevněná pozemní komunikace široká nejméně 2,5 m a končící nejdále 50 m od stavby.
Co se rozumí zpevněnou pozemní komunikací není v této vyhlášce (ani žádném jiném právním předpise) zakotveno (přičemž názory stavebních úřadů se v tomto ohledu samozřejmě liší). Je-li však severní cesta betonová, jedná se dle mého názoru jednoznačně o zpevněnou pozemní komunikaci.
2/ Vyhláška o technických podmínkách požární ochrany staveb:
Dle přílohy č. 3 této vyhlášky (a to konkrétně dle bodů 2. a 3.) platí, že:
- vjezdy na pozemky obestavěné, ohrazené nebo jiným způsobem znepřístupněné a určené pro příjezd požární techniky musí být navrženy o minimální šířce 3,5 m a výšce 4,1 m,
- každá neprůjezdná jednopruhová přístupová komunikace delší než 50 m, pokud je komunikací jedinou, musí být na svém zakončení navržena se smyčkovým objezdem nebo plochou umožňující otáčení vozidla.
Ze shora uvedeného lze dle mého názoru dovodit, že všechny legislativní požadavky jsou v případě severní betonové cesty splněny, neboť:
- se jedná o zpevněnou pozemní komunikaci,
- tato pozemní komunikace končí méně než 50 metrů od stavby,
- tato pozemní komunikace je široká minimálně 2,5 metrů.
Co se týče výše uváděných požadavků vyhlášky o technických podmínkách požární ochrany staveb, je sporné, zda se na Váš případ vůbec vztahují. První odrážka (výše) upravuje minimální šířku vjezdu na pozemek, který je určen pro příjezd požární techniky. Váš pozemek však pro příjezd požární techniky určen není (tzn. nejedná se o pozemek, který by byl cestou). Druhá odrážka (výše) se pak vztahuje pouze na příjezdové cesty, které jsou delší než 50 metrů, což opět není Váš případ.
Ze shora uvedených právních předpisů tak v žádném případě nevyplývá, že by zpevněná příjezdová komunikace musela vést až k domu. V této souvislosti Vám doporučuji obrátit se na místně příslušný stavební úřad s dotazem, z jakého ustanovení jakého právního předpisu tento požadavek dovozuje.
Pakliže by stavební úřad na tomto svém požadavku trval, přičemž by jej nepodepřel žádnou relevantní právní úpravou, doporučuji Vám:
- konzultovat tuto otázku s nadřízeným stavebním úřadem (krajský úřad), a to ideálně tak, abyste od tohoto úřadu získali písemné stanovisko, které bude souladné s variantou severní betonové cesty,
- konzultovat tuto otázku s místně příslušným pracovištěm hasičského záchranného sboru, a to tak, abyste získali písemné vyjádření o tom, že varianta severní betonové cesty je pro potřeby příjezdu hasičské techniky plně dostačující.
Co se týče možnosti vybudovat v zóně zahrad zpevněnou komunikaci, domnívám se předně, že to není zapotřebí (neboť není nutné, aby zpevněná cesta vedla přímo k domu, jak uvádím výše), zadruhé pak vše závisí na aktuálně platném územním plánu (který by měl vymezovat, jaké typy staveb jsou přípustné a jaké nikoli).
_____________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
vyhláška č. 501/2006 Sb. , o obecných požadavcích na využívání území
vyhláška č. 23/2008 Sb. , o technických podmínkách požární ochrany staveb

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 99 Kč. Odpověď obdržíte do 24 hodin! Poradit se s právníkem