Počet stránek ve webu: 40.256

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Ráda bych Vás požádala o radu, jak správně postupovat při podání námitek ve věci - Oznámení zahájení společného řízení - Stavební úpravy a přístavba k objektu na st. p. č. p. 226/1 v k. ú. Prosím, jak mám správně uvést skutečnosti a důvody, že s případnou stavbou nesouhlasím. Jsem jedna ze 7 účastníků tohoto řízení a  mám strach, že k mým námitkám vůbec nebude přihlíženo.

Dále nevím, jak si správně vyložit § 114/1 -
1) Účastník řízení může uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může ve stavebním řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují rozsah uvedený ve větě první a druhé, se nepřihlíží.  
Chápu správně, že námitky můžu podat pouze proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby?   Předem děkuji za odpověď a jsem s pozdravem Dita.

 

ODPOVĚĎ:
Stavební úřad je dle platné právní úpravy povinen zabývat se všemi námitkami, které mu byly v rámci stavebního řízení doručeny. Konkrétně dle § 114/3 stavebního zákona platí, že stavební úřad je povinen posoudit každou námitku na základě obecných požadavků na výstavbu, závazných stanovisek, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů nebo technických norem, pokud taková námitka nepřesahuje rozsah jeho působnosti.
Je samozřejmě velmi důležité, jakým způsobem budou Vaše námitky pojaty (tzn. zda budou obsahovat všechny předepsané náležitosti, jak široce budou koncipovány, jak budou obecné či naopak konkrétní apod.). V této souvislosti připomínám, že není možné vznášet námitky, které mohly být uplatněny již v územním řízení (§ 114/2 stavebního zákona), resp. stavební úřad k takovým námitkám nepřihlédne.
Následně stavební úřad námitku ve svém rozhodnutí zohlední či nezohlední. S každou obdrženou námitkou se musí stavební úřad v odůvodnění svého rozhodnutí vypořádat.
Chápete správně, že své námitky můžete směřovat toliko proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů. To vše pak za podmínky, že je jimi přímo dotčeno Vaše vlastnické právo (§ 114/1 stavebního zákona).
Jedná-li se ve Vašem případě o vybudování nové stavby, bude zapotřebí směřovat námitky především proti projektové dokumentaci, neboť v projektové dokumentaci jsou uvedeny konkrétní stavebně-technické parametry plánované budovy (proti jejím konkrétním parametrům a vlastnostem je tudíž možné brojit námitkami).
_______________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 183/2006 Sb. , o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)


  ► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Výklad § 114/1 Stavebního zákona