Počet stránek ve webu: 40.256

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Mám pozemek vedený jako zastavěná plocha a nádvoří v obci bez zpracovaného územního plánu (vizte mapka v příloze, pozemek značen modře). Uzemní plán je nyní v procesu připomínkování, ale není ještě schválen. Pozemek jsem kupoval, jako stavební parcelu, mám vyjádření z usnesení zastupitelstva, že mi zde výstavbu umožní.

Toto stanovisko je z roku 2015. Pozemek je na kraji obce se starou zemědělskou zděnou budovou, ohraničený ze dvou stran cestami a na jižní straně polem. Cesta ze západní strany je nepoužívaná, resp. slouží jako vodoteč a nyní je údajně vedena jako interakční krajinný prvek. Cestu na východní straně obec 2018 rekonstruovala ze zpevněné cesty na asfaltovou komunikaci. Na pozemku je kopaná studna a elekrická přípojka. Spálené Poříčí jako spádová obec nemá s plánovanou stavbou malého rodinného domku potíž, ale odkázali mě na odbor územního plánování v Blovicích, kde mi stavbu zamítli s tím, že pozemek není v intravilánu obce a ani s ním přímo nesousedí. Na západní straně odděluje pozemek od nejbližšího domu bývalá komunikace o šíři cca 10m. Zajímá mě, zda-li změnou stavebního zákona došlo k zániku původního vyjádření obce se souhlasným stanoviskem? Případně jaké mám možnosti, krom toho, že můžu čekat na dokončení uzemního plánu, což může trvat i několik let. Má vlastně rozhodnutí úřadu pro územní plánování oporu v zákonně, nebo se jedná jen o jejich lenost, aby nemuseli řešit vymezení zastavěného území ještě před dokončením územního plánu? Předem děkuji za Vaši odpověď s pozdravem Oldřich.

 

ODPOVĚĎ:
Na dotazy odpovím ve Vámi zvoleném pořadí:
1/ Pozbylo souhlasné stanovisko platnosti?
S novelizací stavebního zákona zajisté k pozbytí platnosti předmětného souhlasného stanoviska nedošlo. Je však nutné si uvědomit, že ve Vašem případě se jedná pouze o souhlasné stanovisko zastupitelstva obce, tedy nikoli rozhodnutí příslušného správního orgánu.
Souhlasná stanoviska (od nejrůznějších dotčených orgánů) jsou podklady, které musí být přikládány k žádostem o vydání různých přivolení stavebního úřadu. Nejedná se však o rozhodnutí jako taková. Orgánem, který je příslušný k rozhodování o ne/vybudování stavby, je toliko stavební úřad.
2/ Jaké jsou možnosti dalšího postupu?
První možnost zmiňujete již ve svém dotazu – tedy vyčkat, až bude zpracován a vydán územní plán.
Dle § 2/1 písm. d) stavebního zákona se zastavěným územím rozumí území vymezené územním plánem nebo postupem podle tohoto zákona; nemá-li obec takto vymezené zastavěné území, je zastavěným územím zastavěná část obce vymezená k 1. září 1966 a vyznačená v mapách evidence nemovitostí (tzv. intravilán).
Vzhledem k tomu, že ve Vámi popsaném případě nemá obec vydaný územní plán, přichází do úvahy vymezení zastavěného území „postupem podle tohoto zákona“ (jak uvádí stavební zákon). Tento postup je popsán v § 59 - § 60 stavebního zákona.
Dle § 58/2 písm. a), d) a e) stavebního zákona se do zastavěného území zahrnují a/ pozemky v intravilánu (s některými výjimkami) a dále b/ pozemky vně intravilánu, a to například:
- zastavěné stavební pozemky,
- ostatní veřejná prostranství,
- další pozemky, které jsou obklopeny ostatními pozemky zastavěného území (s výjimkou pozemků vinic, chmelnic a zahradnictví).
Pro vysvětlení první odrážky (výše) doplňuji, že zastavěným stavebním pozemkem se rozumí pozemek evidovaný v katastru nemovitostí jako stavební parcela a další pozemkové parcely zpravidla pod společným oplocením, tvořící souvislý celek s obytnými a hospodářskými budovami (§ 2/1 písm. c) stavebního zákona).
Ze znění dotazu nejsem schopen určit, zda je Vámi vlastněný pozemek možné zařadit do některé z kategorií pozemků, které náležejí do zastavěného území.
Není-li v obci vydán územní plán, může obec rozhodnout o pořízení vymezení zastavěného území a/ svým obecním úřadem splňuje-li podmínky dle (§ 6/2 stavebního zákona) nebo b/ požádat o pořízení vymezení zastavěného území úřad územního plánování (což bývá častější postup), kterému zároveň předá kopii katastrální mapy příslušného území a kopii mapy s vyznačeným intravilánem (§ 59/1 stavebního zákona).
V současné chvíli se proto můžete obrátit na obec s žádostí o vymezení zastavěného území dle § 59/1 stavebního zákona. Na toto vymezení nemáte samozřejmě právní nárok – vše bude záviset na posouzení obcí.
Vyhoví-li obec Vaší žádosti, zahájí řízení, jehož výsledkem by mělo být vymezení zastavěného území této obce. Zastavěné území bude následně vymezeno s ohledem na principy uvedené v § 58 stavebního zákona, a to jako opatření obecné povahy (§ 59/2 stavebního zákona).
3/ Má postup úřadu územního plánování oporu v platné právní úpravě?
Ano, v podstatě má. Iniciátorem vymezení zastavěného území totiž musí být obec, o jejíž území se jedná (tato obec pak může jednat například na podnět některého ze svých občanů).
4/ Nad rámec dotazu:
Mírně nad rámec Vašeho dotazu dodávám, že:
- nezastavěným územím jsou dle § 2/1 písm. f) stavebního zákona pozemky nezahrnuté do zastavěného území nebo do zastavitelné plochy;
- v nezastavěném území lze v souladu s jeho charakterem umisťovat stavby, zařízení a jiná opatření pouze pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, těžbu nerostů, pro ochranu přírody a krajiny, pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, přípojky a účelové komunikace, pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, a dále taková technická opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho využití pro účely rekreace a cestovního ruchu, například cyklistické stezky, hygienická zařízení, ekologická a informační centra; doplňková funkce bydlení či pobytové rekreace není u uvedených staveb přípustná (§ 18/5 stavebního zákona).
_____________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 183/2006 Sb. , o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)