Počet stránek ve webu: 43.284

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

Rodiče zdědili dům, vše se dědí včetně pozemků již třetí generaci, brali si i úvěr na opravu, vše tedy bylo v zástavním právu. Otec zdědil dům i s pozemky, vše jak leží a běží, vše bylo právně převedeno, zaplacena dědická daň. Děda (otec otce) v roce 1967 získal stavební povolení na stavbu zděné stodoly, od roku 1967 stodola stojí. Bohužel nenašel doklad o kolaudačním řízení či jakýkoliv záznam.

Příslušný stavební úřad navrhl po 52 letech stodolu zbourat. Zamítl dodatečnou kolaudaci. Problémy začaly 2014, kdy jistý zemědělský podnikatel zdědil sousedící pozemky od svých rodičů, začalo takzvané vyřizování účtu. Absurdita je v tom, že i když rodiče mají právní zástupkyni, která z nich za toto období vymámila všechny úspory cca přes 400.000 Kč (za napsání jednoho dokumentu si nechala platit 10.000 Kč). Rodiče jsou již starší, otec to odnesl zdravotně, prodělal operaci srdce, velice sešel, má cukrovku. Nemají ani kolaudační rozhodnutí, ani peníze. Advokátka některé dokumenty záhadně ztratila, sama tvrdila, že do půl roku bude vše vyřízeno, a za šest let se nic nevyřídilo.
Všechny úřady jim hrozí pokutou, obraceli se všude možně, matka píše doporučené dopisy, advokátka má všechny dokumenty, ale nic se neděje vše utichlo, matka se snaží o nápravu, ale marně, jsou oba důchodci, otec opravdu za tu dobu sešel, zemědělský podnikatel jim vyhrožuje, že z nich udělá bezdomovce, Městský úřad v místě bydliště v čele s bývalým panem starostou se podepsal pod zbourání stodoly. Všichni jsou 100% podplaceni. Ani kancelář Ombudsmanky nepomohla. Došlo k záhadné změně územního plánu, kdy louky jsou náhle les atd.
Co můžou rodiče udělat aby byli odškodněni, dostali kolaudační rozhodnutí na 52 let starou stodolu a vše bylo vráceno do stavu jak má být. Žijeme přece v právním státě? Nebo u nás vládnou peníze jako je to evidentně vidět na tomto případě. Jediné čeho dosáhli, že se vyměnil vedoucí stavebního odboru, ale kauza STODOLA pokračuje stále.
Děkuji, Jana.

ODPOVĚĎ:
Dobrý den,
z dotazu nevyplývá řada skutečností, na jejichž základě by bylo možné provést důkladnější právní analýzu, resp. by bylo možné si udělat přesnější obrázek o současném stavu až po podrobném prostudování příslušného správního spisu. Svou odpověď proto pojmu obecněji (na Váš dotaz se však samozřejmě vztahuje).
Ze znění dotazu není možné dovodit, z jakého konkrétního důvodu je vedeno řízení o odstranění předmětné stodoly (tzn. zda se jedná např. o její závadný stavebně-technický stav či pouze o to, že se má údajně jednat o tzv. černou stavbu). Z tohoto důvodu není možné ani posoudit, zda jsou Vaši rodiče takzvaně v právu či nikoli.
Z dotazu usuzuji, že správní řízení je na místně příslušném stavebním úřadě stále vedeno. Vašim rodičům tak lze v první řadě doporučit aktivní přístup k věci (a to zejména v rámci předmětného správního řízení).
Pokud Vaši rodiče nerozumí všem požadavkům stavebního úřadu (s ohledem na složitost a nepřehlednost stavebních předpisů je to pochopitelné), lze jim doporučit kontaktovat některou z firem, které za úplatu zastupují své klienty ve stavebních řízeních (takzvaně za své klienty oběhávají úřady a zařizují vše potřebné v rámci správního řízení).
Mají-li Vaši rodiče pochybnost o správnosti postupu stavebního úřadu (popř. pochybnost o jeho nepodjatosti), mohou nastalou situaci konzultovat s nadřízeným stavebním úřadem (kterým je krajský úřad).
Bude-li stavebním úřadem vydáno rozhodnutí v neprospěch Vašich rodičů, je zapotřebí se zavčasu bránit řádným opravným prostředkem (odvoláním).
Nejsou-li Vaši rodiče spokojeni s prací dotyčné advokátky, lze jim samozřejmě doporučit ukončit smlouvu, kterou s touto advokátkou uzavřeli. V návaznosti na ukončení poskytování právních služeb bude advokátka povinna vrátit Vašim rodičům dokumenty, které jí v minulosti předali.

Bude-li to zapotřebí, mohou si Vaši rodiče opatřit jiného advokáta:
https://www.cak.cz/

Je-li však v současné chvíli situace taková, že dosud probíhá řízení o odstranění stavby, postačilo by patrně, pokud by Vaši rodiče kontaktovali firmu, která pro ně bude zařizovat vše, co je pro úspěšné ukončení správního řízení zapotřebí.
Co se týče odškodnění rodičů, o kterém se ve svém dotazu zmiňujete, přicházelo by v úvahu pouze tehdy, pokud by se prokázalo, že byla porušena právní povinnost (tzn. že někdo postupoval protiprávně). Dle znění Vašeho dotazu lze předpokládat, že pochybit by mohl například stavební úřad či advokátka Vašich rodičů. Zda však k nějakému skutečnému pochybení došlo (a v jeho důsledku vznikla na straně Vašich rodičů škoda), není možné ze znění dotazu dovodit.
Odškodnění zdravotních obtíží Vašeho otce by přicházelo v úvahu pouze tehdy, pokud by bylo možné prokázat vztah příčinné souvislosti mezi těmito zdravotními komplikacemi a právním pochybením (např. stavebního úřadu). Z podstaty věci je prokázání takové příčinné souvislosti prakticky nemožné (o odškodnění zhoršení zdravotního stavu Vašeho otce Vám proto doporučuji neuvažovat).

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.