Počet stránek ve webu: 40.256

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

Koupila jsem rekreační parcelu se zbouranou chatou. Minulý majitel chatu zboural bez stavebního povolení a zanechal po ní základovou desku 53 m2 obklopenou sutí, heraklitem, azbestem a asfaltovým papírem. Vše jsem vyklidila na vlastní náklady. Před koupí pozemku jsem se ujistila u stavebního úřadu a starosty obce, že budu moci na základové desce chatu obnovit.

Základová deska je zapsána v katastru nemovitostí, má evidenční číslo a platím za ni daň, taktéž komunální odpad. Podala jsem žádost o stavební povolení na rekonstrukci chaty na stávajících základech a části zdiva. K žádosti se vyjádřila zúčastněná strana Singulární společnost lesy, která sousedí s mým pozemkem. Vyjádřila se negativně z důvodu chráněného území Bílého potoka Veverská Bitýška a z důvodu, že základová deska se nenachází 50 m od lesa. Ta chata tam byla několik desetiletí, zůstala po ní betonová základová deska do nezámrzné hloubky 80 cm a výšky 60 cm. V těsném sousedství se nachází dalších 10 chat těsně u lesa. Po podání žádosti o stavební povolení na rekonstrukci chaty mne stavební úřad nejdříve tlačil ke stáhnutí žádosti nebo mi oznámí zamítnutí, ke kterému se nebudu moci již odvolat. Žádost jsem nestáhla a žádala jsem písemné zamítnutí. Jako reakci jsem dostala písemně " Oznámení o zahájení společného řízení" (žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení) s předběžným ústním vyjádřením, že mi stavební povolení nebude uděleno za žádnou cenu a žádnou výjimku. Chata byla zbouraná bez stavebního povolení, se sutí a nebezpečným materiálem na pozemku. Pravděpodobně zanedbání konání stavebního úřadu. Zůstala po ní základová deska 53 m zapsaná v katastru s evidenčním číslem. Ta chata de jure existuje. Chci ji obnovit. Jak mám konat v pravděpodobném zamítnutí? Kam se odvolat? Jsou možné výjimky od Lesů České republiky - stavby 50 m od lesa. Vlastně se nejedná o novu stavbu na zelené louce. Můžete mi doporučit právníka, který se zabývá stavebním právem a Lesní zákon v Brně? Děkuji Miroslava

ODPOVĚĎ:
Skutečnost, že předmětná základová deska po odstraněné rekreační chatě je stále zapsána v katastru nemovitostí, má přiděleno evidenční číslo a dokonce za ní platíte daň a poplatek za likvidaci komunálního odpadu, lze považovat za důsledek neoprávněného odstranění rekreační chaty jejím bývalým vlastníkem. Tato skutečnost však v žádném případě nemůže Vaše právní postavení posílit, neboť při svém rozhodování by měl stavební úřad vycházet z faktického stavu, nikoli ze stavu „de jure“.

Domnívám se, že pakliže byla rekreační chata odstraněna takovým způsobem, že po ní zbyla toliko základová deska, nemůžete stavební úřad žádat o povolení její REKONSTRUKCE, resp. obnovy. V této souvislosti je totiž nutné si uvědomit, že stavební zákon rozlišuje celkem tři způsoby změn dokončených staveb, a to:
a/ nástavbu, kterou se stavba zvyšuje,
b/ přístavbu, kterou se stavba půdorysně rozšiřuje a která je vzájemně provozně propojena s dosavadní stavbou,
c/ stavební úpravu, při které se zachovává vnější půdorysné i výškové ohraničení stavby
(jak vyplývá z § 2/5 stavebního zákona).

S ohledem na skutečnost, že ve Vašem případě stavba de facto zanikla, neexistuje stavba, která by mohla být nástavbou zvyšována, přístavbou půdorysně rozšiřována či stavební úpravou jinak měněna. Je nicméně pravdou, že konkrétní úředník stavebního úřadu může vykládat toto ustanovení stavebního zákona šířeji a Váš stavební záměr do některého z typů změn dokončené stavby zahrne.
Dle mého názoru by tak bylo zapotřebí obrátit se na stavební úřad s žádostí o povolení výstavby zcela nové rekreační chaty. Vzhledem k tomu, že stavební úřad ve Vašem případě zahájil společné řízení, předpokládám, že dospěl rovněž k názoru, že změna dokončené stavby není možná a je zapotřebí žádat o povolení výstavby zcela nové rekreační chaty.
Pakliže se základová deska nachází v blízkosti lesa, a to méně než 50 metrů, bude stavební úřad moci rozhodnout pouze v případě, obdrží-li kladné stanovisko příslušného orgánu státní správy lesů (jak vyplývá z § 14/2 lesního zákona). Toto stanovisko bude mít formu tzv. závazného stanoviska. V tomto ohledu bude vše záviset na posouzení situace příslušným orgánem státní správy lesů, tzn. že není možné požádat o udělení výjimky.
Dle § 4/2 písm. a) stavebního zákona jsou stavební úřady povinny postupovat ve vzájemné součinnosti s dotčenými orgány chránícími veřejné zájmy podle zvláštních právních předpisů (například tedy dle lesního zákona). Dotčené orgány vydávají (mimo jiné) závazná stanoviska.
Závazné stanovisko je úkon učiněný správním orgánem (zde příslušným orgánem státní správy lesů) na základě zákona, který není samostatným rozhodnutím ve správním řízení a jehož obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu (zde stavebního úřadu).
Jestliže bylo v průběhu řízení o žádosti vydáno závazné stanovisko, které znemožňuje žádosti vyhovět, neprovádí správní orgán (zde stavební úřad) další dokazování a žádost zamítne (§ 149/1 a 4 správního řádu).
Obdrží-li tedy ve Vašem případě stavební úřad zamítavé závazné stanovisko příslušného orgánů státní správy lesů, nezbude mu nic jiného, než Vaší žádost zamítnout. To však samozřejmě neznamená, že byste se proti takovému rozhodnutí nemohla bránit.
Dle § 4/9 stavebního zákona ve spojení s § 149/5 správního řádu je možné nezákonné závazné stanovisko (vydané pro potřeby územního či stavebního řízení) změnit či zrušit správním orgánem nadřízeným dotčenému orgánu (tedy příslušnému orgánu státní správy lesů) pouze v rámci odvolacího řízení proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno.
Je tudíž zapotřebí, abyste vyčkala, až bude Vaše žádost stavebním úřadem zamítnuta (a to právě na základě závazného stanoviska příslušného orgánu státní správy lesů).
Následně bude možné se proti zamítavému rozhodnutí stavebního úřadu bránit, přičemž tato obrana může být směřována i pouze proti obsahu závazného stanoviska příslušného orgánu státní správy lesů. Zda bude nutné podat proti zamítavému rozhodnutí stavebního úřadu odvolání či návrh na přezkum, bude záviset na typu řízení, které je před stavebním úřadem ve věci Vaší žádosti vedeno.
Pro učinění konkrétních kroků v rámci Vaší procesní obrany Vám doporučuji využít služeb advokáta:
www.advokatikomora.cz
(a to advokáta, který se věnuje oblasti stavebního práva či práva správního, přičemž pomocí tohoto vyhledávacího formuláře můžete vyhledávat například pouze mezi brněnskými advokáty).
_______________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 183/2006 Sb. , o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
zákon č. 289/1995 Sb. , o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)
zákon č. 500/2004 Sb. , správní řád


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Jak se odvolat proti zamítnutí rekonstrukce chaty u lesa