Počet stránek ve webu: 39.858

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
 
Vedení evidenčních listů důchodového pojištění (ELDP) je i v roce 2020 jednou z povinností zaměstnavatelů uloženou zákonem č. 582/1991 Sb. , o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů. Zaměstnavatel vede ELDP pro každou osobu účastnou důchodového pojištění vždy za jednotlivý kalendářní rok, případně jeho část, došlo-li k zahájení nebo ukončení výdělečné činnosti v průběhu kalendářního roku. Od 1. 1. 2010 je nutné s ohledem na změnu právní úpravy vést ELDP i pro všechny poživatele starobního důchodu.
 
ELDP musí obsahovat:
 • identifikační údaje zaměstnavatele
 • jméno, poslední příjmení, rodné příjmení, datum a místo narození, místo trvalého pobytu a rodné číslo občana (zaměstnance)
 • druh výdělečné činnosti
 • dobu účasti na důchodovém pojištění
 • dobu důchodového pojištění
 • vyměřovací základ pro pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
 • doby, které se při stanovení osobního vyměřovacího základu při výpočtu důchodu vylučují
 • doby, které se ode dne dosažení věku pro vznik nároku na starobní důchod nepovažují za výkon výdělečné činnosti pro zvýšení procentní výměry starobního důchodu
 
Evidenční listy důchodového pojištění (ELDP) předkládají zaměstnavatelé ČSSZ prostřednictvím OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno, v jejímž obvodu je útvar zaměstnavatele, který vede evidenci mezd. ELDP je možné podávat:
• elektronicky prostřednictvím Portálu veřejné správy (PVS),
• elektronicky na datovém médiu (disketa 3,5“/1,44 MB, CD),
• na předepsaném tiskopisu ČSSZ.

Způsoby podání ELDP lze kombinovat. ČSSZ jednoznačně preferuje elektronické podání (tzv. e-Podání), nejlépe prostřednictvím PVS.
Výhody e-Podání jsou:
• dostupnost 24 hodin 7 dní v týdnu,
• možnost okamžité opravy a nového podání,
• není nutné řešit problémy vznikající při tisku do tiskopisů ČSSZ, zejména složitě nastavovat tiskárny,
• vysoká míra zabezpečení přenosů.
 • Česká správa sociálního zabezpečení, Křížová 25, 225 08 Praha 5
Call centrum - důchodové pojištění: 257 062 860 | Call centrum - nemocenské pojištění: 840 406 040
Ústředna: 257 061 111, fax: 257 063 360
Elektronická podatelna: posta@cssz.cz | Webové stránky: www.cssz.cz

 • PORTÁL VEŘEJNÉ SPRÁVY (PVS)
Adresa: www.portal.gov.cz | Tel.: 800 202 122 | E-mail: helpdesk@portal.gov.cz

 • Informační kancelář ČSSZ - informace z oblasti důchodového pojištění:
Pondělí, středa 8.00 – 17.00 | Úterý a čtvrtek 9.00 – 14.30 | Pátek 9.00 – 14.00

 • OSSZ mají pro veřejnost otevřeno každý pracovní den:
Pondělí a středa 8.00 – 17.00 | Úterý a čtvrtek 8.00 – 14.00 | Pátek 8.00 – 13.00