Počet stránek ve webu: 39.805

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Výši invalidních důchodu upravují § 41 a 42 zákona č. 155/1995 Sb. , o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Výše invalidního důchodu se skládá ze základní a procentní výměry. Výše základní výměry invalidních důchodů všech stupňů je stejná, tvoří 10 % průměrné mzdy (po příslušném zaokrouhlení) - v roce 2020 je to 3 490 Kč. Výše procentní výměry invalidního důchodu se stanoví procentní sazbou z výpočtového základu za každý celý rok doby pojištění a dopočtené doby získané do dosažení důchodového věku, a to v závislosti na stupni invalidity.


Procentní sazba výpočtového základu za každý rok pojištění - tabulka:
procentni-sazba-vypoctoveho-zakladu-za-kazdy-rok-pojisteni

Ustanovení o nejnižší procentní výměře invalidního důchodu ve výši 770 Kč měsíčně platí i zde, a to opět bez ohledu na stupeň invalidity.  


Při výpočtu výše invalidního důchodu se tradičně přihlíží též, jak výše uvedeno, k tzv. dopočtené době, tedy době ode dne vzniku nároku na invalidní důchod do dne dosažení důchodového věku. Pro účely stanovení dopočtené doby se však nebere v úvahu skutečný důchodový věk pojištěnce, ale důchodový věk stanovený pro ženy stejného data narození, které nevychovaly žádné dítě. Dopočtená doba se hodnotí buď plně nebo ve sníženém rozsahu, a to v závislosti na rozsahu české doby pojištění.

Dojde-li na základě posudku lékaře OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno u poživatele invalidního důchodu z důvodu zhoršení nebo zlepšení zdravotního stavu ke změně stupně invalidity, stanoví se nová výše procentní výměry invalidního důchodu (základní výměra důchodu zůstává beze změny). Nová výše procentní výměry se pak stanoví jako součin výše procentní výměry invalidního důchodu, která náležela ke dni, který předchází dni, od něhož došlo ke změně invalidity, a koeficientu podle následující tabulky:

stupen-invalidity-koeficient

Příklad:   Výpočet invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně v roce 2020
Muž narozený 18.3.1959  požádal o přiznání invalidního důchodu. Lékař OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno jej uznal invalidním pro invaliditu třetího stupně od 7.1.2020.   Před vznikem invalidity získal 43   let pojištění.
Pro stanovení výše invalidního důchodu se hodnotí také dopočtená doba od vzniku invalidity do dosažení důchodového věku stanoveného pro ženy stejného data narození jako žadatel (které nevychovaly žádné dítě – důchodový věk bezdětné ženy narozené v roce 1959 je 64 let). Dopočtenou dobou je v tomto případě doba od 7.1.2020  do 17.3.2023, která nepodléhá krácení, protože pojištěnec byl od dosažení 18 let věku do vzniku nároku na důchod nepřetržitě zaměstnán. Pro výši důchodu má celkem započtených 46 let  pojištění.  

Osobní vyměřovací základ (tzn. v podstatě měsíční průměr hrubých výdělků) daného muže za rozhodné období, tj. od roku 1986 do roku 2019, je 26 218 Kč. Z něj se vypočítá výpočtový základ, a to následujícím způsobem:
• částka 15  328 Kč  náleží v plné výši,
• k této částce se přičte 30 % z rozdílu mezi částkou 26 218 Kč a částkou 15 328 Kč (10  890 Kč), tedy 30 %   z  10 890 Kč, tj. 3 267 Kč.

Výpočtový základ činí celkem 18 595 Kč (15 328 Kč + 3 267 Kč). Za každý rok pojištění náleží 1,5 % výpočtového základu, tzn. , že za 46 let pojištění činí procentní výměra invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně (46 x 1,5 % = 69 % výpočtového základu), tj. 12 830 Kč. Procentní výměra invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně tedy bude činit 12  830 Kč. Spolu se základní výměrou 3 490 Kč tak daný muž dostane invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně ve výši 16 321 Kč.

Příklad:   Výpočet procentní výměry při změně stupně invalidity
Poživatel invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, jehož procentní výměra činí 12  830 Kč měsíčně, bude posudkem lékaře ze dne 15.2.2020 uznán od tohoto dne invalidním ve druhém stupni. Nově bude důchodci náležet procentní výměra invalidního důchodu pro invaliditu druhého stupně ve výši 6 415  Kč měsíčně, tj. 12  830 x 0,5 (koeficient náležející při změně invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně na invalidní důchod pro invaliditu druhého stupně). Základní výměra se poskytne ve stejné výši (3 490 Kč), v jaké náleží k invalidnímu důchodu pro invaliditu třetího stupně. V tomto případě by invalidní důchod pro invaliditu druhého stupně činil 9 905 Kč.

 

 

  • Česká správa sociálního zabezpečení, Křížová 25, 225 08 Praha 5
Call centrum - důchodové pojištění: 257 062 860 | Call centrum - nemocenské pojištění: 840 406 040
Ústředna: 257 061 111, fax: 257 063 360
Elektronická podatelna: posta@cssz.cz | Webové stránky: www.cssz.cz

  • PORTÁL VEŘEJNÉ SPRÁVY (PVS)
Adresa: www.portal.gov.cz | Tel.: 800 202 122 | E-mail: helpdesk@portal.gov.cz

  • Informační kancelář ČSSZ - informace z oblasti důchodového pojištění:
Pondělí, středa 8.00 – 17.00 | Úterý a čtvrtek 9.00 – 14.30 | Pátek 9.00 – 14.00

  • OSSZ mají pro veřejnost otevřeno každý pracovní den:
Pondělí a středa 8.00 – 17.00 | Úterý a čtvrtek 8.00 – 14.00 | Pátek 8.00 – 13.00