Počet stránek ve webu: 39.858

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

 

Dočasně práceneschopný pojištěnec (dále jen DPNP) musí umožnit kontrolu dodržování režimu v dočasné pracovní neschopnosti,   například opatřit svůj byt zvonkem a jmenovkou, uvést platnou adresu místa pobytu   při DPN ošetřujícímu lékaři.

Kontroly dodržování tohoto režimu se provádějí pravidelně během celého pracovního týdne, případně i o víkendu. Kontrolují se buď namátkou vybrané osoby, nebo ti, k jejichž kontrole dá podnět ošetřující lékař. Podnět ke kontrole může dát také zaměstnavatel, který má podezření, že jeho zaměstnanec, který je dočasně práceneschopný, vykonává jinou pracovní činnost, nezdržuje se v místě pobytu nebo jiným způsobem porušuje režim dočasně práceneschopného pojištěnce. V době prvních 14 dnů DPN, kdy zaměstnavatel vyplácí DPNP náhradu mzdy, může sám kontrolovat, zda se zaměstnanec zdržuje v místě pobytu, které nahlásil svému ošetřujícímu lékaři, a zda dodržuje rozsah a dobu stanovených vycházek.

Pracovníci OSSZ/PSSZ/MSSZ, kteří provádějí kontroly dodržování režimu DPNP, se prokazují „Průkazem zaměstnance orgánu nemocenského pojištění pověřeného kontrolou“. Dočasně práceneschopní občané jsou povinni prokázat při kontrole svou totožnost a předložit "Rozhodnutí o DPN", do kterého pracovník kontroly zaznamená datum, čas kontroly a svůj podpis.

V případě, že kontrolor nezastihne pojištěnce v místě pobytu uvedeném na "Rozhodnutí o DPN", nechá na místě oznámení o provedené kontrole. To mimo jiné obsahuje poučení o povinnosti pojištěnce dostavit se k ošetřujícímu lékaři v nejbližší ordinanční den za účelem zjištění, zda DPN stále trvá. Následně je zapotřebí dostavit se s oznámením k podání vysvětlení (popř. oznámení s vysvětlením doručit) na příslušnou OSSZ/PSSZ/MSSZ.

Pokud DPNP poruší léčebný režim stanovený ošetřujícím lékařem, může mu příslušná OSSZ/PSSZ/MSSZ, nemocenské dočasně snížit, zcela odejmout nebo uložit pokutu až do výše 20.000 Kč.

 

Dodržování režimu  dočasné neschopnosti uchazeče o zaměstnání plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání, který nemůže po dobu "pracovní neschopnosti" plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání,   provádí pracovníci Uřadu práce ČR.

 

  • Česká správa sociálního zabezpečení, Křížová 25, 225 08 Praha 5
Call centrum - důchodové pojištění: 257 062 860 | Call centrum - nemocenské pojištění: 840 406 040
Ústředna: 257 061 111, fax: 257 063 360
Elektronická podatelna: posta@cssz.cz | Webové stránky: www.cssz.cz

  • PORTÁL VEŘEJNÉ SPRÁVY (PVS)
Adresa: www.portal.gov.cz | Tel.: 800 202 122 | E-mail: helpdesk@portal.gov.cz

  • Informační kancelář ČSSZ - informace z oblasti důchodového pojištění:
Pondělí, středa 8.00 – 17.00 | Úterý a čtvrtek 9.00 – 14.30 | Pátek 9.00 – 14.00

  • OSSZ mají pro veřejnost otevřeno každý pracovní den:
Pondělí a středa 8.00 – 17.00 | Úterý a čtvrtek 8.00 – 14.00 | Pátek 8.00 – 13.00