Počet stránek ve webu: 39.805

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Zahraničním zaměstnancem se rozumí zaměstnanec činný na území ČR ve prospěch zahraničního zaměstnavatele, který nemá sídlo na území státu Evropské unie nebo na území státu, se kterým ČR uzavřela mezinárodní smlouvu o sociálním zabezpečení.  
Zahraniční zaměstnanec může být v  ČR pojištěn pouze na základě projevu své vůle, tzn. dobrovolně.
 
Aby mohl být zahraniční zaměstnanec nemocensky pojištěn, musí se:
• písemně přihlásit k účasti na nemocenském pojištění, a to na předepsaném tiskopisu u příslušné okresní správy sociálního zabezpečení/Pražské správy sociálního zabezpečení/Městské správy sociálního zabezpečení Brno (OSSZ/PSSZ/ MSSZ Brno),
• souběžně písemně přihlásit k účasti na dobrovolném důchodovém pojištění,
• ve stanovené lhůtě a výši platit pojistné na nemocenské pojištění a důchodové pojištění
 
Dobrovolné nemocenské pojištění zahraničního zaměstnance
Vzniká nejdříve  dnem podání přihlášky k nemocenskému pojištění. S  přihláškou je třeba předložit příslušný dokument prokazující existenci a dobu trvání pracovněprávního nebo obdobného vztahu u zahraničního zaměstnavatele (typicky pracovní smlouva).
Zaniká nejdříve dnem podání odhlášky,   popř.   dnem skončení zaměstnání na území ČR. Dále zaniká  prvním dnem měsíce, za který nebylo zaplaceno pojistné ve stanovené lhůtě nebo správné výši,   při nástupu výkonu trestu odnětí svobody nebo dnem skončení dobrovolné účasti na důchodovém pojištění, případně nezaplacením pojistného na nemocenské pojištění vůbec nebo nezaplacením pojistného na důchodové pojištění včas.
 
 
  • Česká správa sociálního zabezpečení, Křížová 25, 225 08 Praha 5
Call centrum - důchodové pojištění: 257 062 860 | Call centrum - nemocenské pojištění: 840 406 040
Ústředna: 257 061 111, fax: 257 063 360
Elektronická podatelna: posta@cssz.cz | Webové stránky: www.cssz.cz

  • PORTÁL VEŘEJNÉ SPRÁVY (PVS)
Adresa: www.portal.gov.cz | Tel.: 800 202 122 | E-mail: helpdesk@portal.gov.cz

  • Informační kancelář ČSSZ - informace z oblasti důchodového pojištění:
Pondělí, středa 8.00 – 17.00 | Úterý a čtvrtek 9.00 – 14.30 | Pátek 9.00 – 14.00

  • OSSZ mají pro veřejnost otevřeno každý pracovní den:
Pondělí a středa 8.00 – 17.00 | Úterý a čtvrtek 8.00 – 14.00 | Pátek 8.00 – 13.00