Počet stránek ve webu: 39.805

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Účelem dávek pro osoby se zdravotním postižením (OZP) je zmírnění sociálních důsledků  zdravotního postižení  a podpora začlenění osob se zdravotním postižením do běžného života společnosti. Dávky pro OZP upravuje zákon č.   329/2011  Sb. , o  poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o  změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jedná se o příspěvek na mobilitu, příspěvek na zvláštní pomůcku a  průkaz osoby se zdravotním postižením a některé benefity, které z  něj vyplývají.   Dávky poskytují krajské pobočky Úřadu práce ČR, o odvolání proti jejich rozhodnutí rozhoduje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Vyplácejí se na účet určený příjemcem dávky nebo poštovní poukázkou. Příjemcem dávky  je oprávněná osoba, tedy osoba, která má na dávku nárok. U osob s omezenou svéprávností a nezletilých dětí je příjemcem dávky zákonný zástupce nebo jiná fyzická osoba, které byla nezletilá oprávněná osoba svěřena do péče na základě rozhodnutí příslušného orgánu. Nemůže-li oprávněná osoba nebo jiný příjemce dávky dávku přijímat, krajská pobočka Úřadu práce rozhodne o ustanovení zvláštního příjemce dávky. Tyto dávky nepodléhají výkonu rozhodnutí a nemohou být předmětem dohody o srážkách, tzn. , že nemohou být oprávněné osobě zabaveny exekutorem.

Nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku má osoba, která má těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí nebo  těžké sluchové postižení anebo  těžké zrakové postižení, přitom musí jít o  dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav a současně zdravotní stav nesmí vylučovat přiznání tohoto příspěvku.

Nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku poskytovaný na pořízení motorového vozidla nebo speciálního zádržního systému má osoba, která má těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí anebo těžkou nebo hlubokou mentální retardaci charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, a její zdravotní stav nevylučuje přiznání tohoto příspěvku.

Za dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav se pro účely tohoto zákona považuje nepříznivý zdravotní stav, který podle poznatků lékařské vědy trvá nebo má trvat déle než 1 rok.

Okruh zdravotních postižení odůvodňujících přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku a zdravotní stavy vylučující jeho přiznání jsou uvedeny v  příloze k  zákonu o  poskytování dávek osobám se zdravotním postižením.

Podmínkou pro poskytnutí příspěvku na zvláštní pomůcku dále je, že:

 • Osoba je starší 3  let (motorové vozidlo, úprava bytu), 15  let (vodicí pes), 1 roku (všechny ostatní pomůcky).
 • Zvláštní pomůcka umožní osobě sebeobsluhu nebo ji potřebuje k  realizaci pracovního uplatnění, k  přípravě na budoucí povolání, k  získávání informací, vzdělávání anebo ke styku s  okolím.
 • Osoba může zvláštní pomůcku využívat.
 • Zvláštní pomůcka není zdravotnickým prostředkem, který je hrazen z  veřejného zdravotního pojištění anebo je osobě zapůjčen příslušnou zdravotní pojišťovnou. Také nesmí jít o  zdravotnický prostředek, který nebyl osobě uhrazen z  veřejného zdravotního pojištění nebo zapůjčen zdravotní pojišťovnou z  důvodu nedostatečné zdravotní indikace.
 • Pokud je pomůckou motorové vozidlo, je také podmínkou, že se osoba opakovaně v  kalendářním měsíci dopravuje a že je schopna řídit motorové vozidlo nebo je schopna být vozidlem převážena.
 • Seznam druhů a typů zvláštních pomůcek, na které je dávka určena, je obsažen ve vyhlášce č.   388/2011  Sb. Příspěvek se poskytuje i  na pomůcku, která ve vyhlášce uvedena není, a to za podmínky, že jí krajská pobočka ÚP považuje za srovnatelnou s  některou z  pomůcek, která ve vyhlášce uvedena je.

Zákon rozlišuje, zda jde o  pomůcku v  ceně do nebo přes 10  000  Kč a speciální úpravu má pro motorové vozidlo.

Na pořízení zvláštní pomůcky v  ceně nižší než 10  000  Kč se příspěvek na zvláštní pomůcku poskytne jen osobě, která má příjem (příjem s  ní společně posuzovaných osob) nižší než 8násobek životního minima jednotlivce nebo životního minima společně posuzovaných osob. Výše příspěvku na zvláštní pomůcku se stanoví tak, že spoluúčast osoby činí 10  % z  předpokládané nebo již zaplacené ceny zvláštní pomůcky, nejméně však 1  000  Kč. Z  důvodů hodných zvláštního zřetele, zejména žádá-li osoba opakovaně o  příspěvek na různé zvláštní pomůcky v  ceně do 10  000  Kč, lze tento příspěvek poskytnout, i  když příjem osoby a příjem osob s  ní společně posuzovaných přesahuje výše uvedený násobek životního minima.

Výše příspěvku na pořízení zvláštní pomůcky, jejíž cena je vyšší než 10  000  Kč, se stanoví tak, že spoluúčast osoby činí 10  % z  předpokládané nebo již zaplacené ceny zvláštní pomůcky. Jestliže osoba nemá dostatek finančních prostředků ke spoluúčasti, krajská pobočka ÚP určí nižší míru spoluúčasti (s přihlédnutím k  míře využívání zvláštní pomůcky a k  příjmu osoby a příjmu osob s  ní společně posuzovaných), minimálně však 1  000  Kč.

Výše příspěvku na zvláštní pomůcku poskytovaného na pořízení motorového vozidla činí:

 • 200  000  Kč při příjmu nižším nebo rovnu 8násobku částky životního minima jednotlivce (rodiny) nebo je-li příspěvek poskytován nezletilé osobě
 • 180  000  Kč při příjmu vyšším než 8násobek částky životního minima ale nižším nebo rovnu 9násobku
 • 160  000  Kč při příjmu vyšším než 9násobek částky životního minima ale nižším nebo rovnu 10násobku
 • 140  000  Kč při příjmu vyšším než 10násobek částky životního minima ale nižším nebo rovnu 11násobku
 • 120  000  Kč při příjmu vyšším než 11násobek částky životního minima ale nižším nebo rovnu 12násobku
 • 100  000  Kč při příjmu vyšším než 12násobek částky životního minima

Maximální výše příspěvku na zvláštní pomůcku činí 350  000  Kč; 400  000  Kč v  případě příspěvku na zvláštní pomůcku na pořízení „plošiny“.

Součet vyplacených příspěvků na zvláštní pomůcku nesmí v  60 kalendářních měsících po sobě jdoucích přesáhnout částku 800  000  Kč; 850  000  Kč, pokud v  této době byl poskytnut příspěvek na zvláštní pomůcku na pořízení plošiny.

Osoba, které byl vyplacen příspěvek na zvláštní pomůcku, je povinna tento příspěvek nebo jeho poměrnou část vrátit, jestliže

 • nepoužila příspěvek do 3  měsíců ode dne jeho vyplacení nebo ve lhůtě stanovené krajskou pobočkou ÚP na pořízení zvláštní pomůcky
 • nepoužila vyplacený příspěvek v  plné výši do 3  měsíců ode dne jeho vyplacení nebo ve lhůtě stanovené krajskou pobočkou ÚP
 • v  období před uplynutím 60 kalendářních měsíců po sobě jdoucích ode dne vyplacení příspěvku nebo v  období před uplynutím 84 kalendářních měsíců po sobě jdoucích ode dne vyplacení příspěvku poskytnutého na pořízení motorového vozidla pozbyla vlastnické právo ke zvláštní pomůcce
 • v  období před uplynutím 60 kalendářních měsíců po sobě jdoucích ode dne vyplacení příspěvku nebo v  období před uplynutím 84 kalendářních měsíců po sobě jdoucích ode dne vyplacení příspěvku poskytnutého na pořízení motorového vozidla přestala zvláštní pomůcku užívat
 • se přestala opakovaně dopravovat nebo přestala být schopna převozu motorovým vozidlem, byl-li vyplacen příspěvek na pořízení motorového vozidla
 • použila příspěvek v  rozporu s  rozhodnutím o  jeho přiznání, nebo
 • se prokáže, že osoba, uvedla v  žádosti o  příspěvek na zvláštní pomůcku nepravdivé nebo zkreslené údaje.

Osoba není povinna vyplacený příspěvek na zvláštní pomůcku nebo jeho poměrnou část vrátit, jestliže

 • v  období před uplynutím 60 kalendářních měsíců po sobě jdoucích ode dne jeho vyplacení přestala užívat zvláštní pomůcku z  důvodu změny zdravotního stavu nebo v  období před uplynutím 84 kalendářních měsíců po sobě jdoucích ode dne vyplacení příspěvku poskytnutého na pořízení motorového vozidla se z  důvodu změny zdravotního stavu přestala opakovaně dopravovat nebo pozbyla schopnost být převážena motorovým vozidlem
 • byl vyplacen příspěvek na pořízení vodícího psa a pes v  období před uplynutím 60 kalendářních měsíců po sobě jdoucích ode dne vyplacení příspěvku zemře nebo ztratí své dovednosti z  důvodu onemocnění nebo úrazu, k  němuž došlo bez zavinění příjemce dávky
 • zemřela.

Povinnost vrátit poměrnou část příspěvku nevzniká, jestliže tato částka nepřesahuje 100  Kč. Krajská pobočka Úřadu práce může z  důvodů hodných zvláštního zřetele rozhodnout o  prominutí povinnosti vrátit příspěvek na zvláštní pomůcku nebo jeho poměrnou část.

 • Česká správa sociálního zabezpečení, Křížová 25, 225 08 Praha 5
Call centrum - důchodové pojištění: 257 062 860 | Call centrum - nemocenské pojištění: 840 406 040
Ústředna: 257 061 111, fax: 257 063 360
Elektronická podatelna: posta@cssz.cz | Webové stránky: www.cssz.cz

 • PORTÁL VEŘEJNÉ SPRÁVY (PVS)
Adresa: www.portal.gov.cz | Tel.: 800 202 122 | E-mail: helpdesk@portal.gov.cz

 • Informační kancelář ČSSZ - informace z oblasti důchodového pojištění:
Pondělí, středa 8.00 – 17.00 | Úterý a čtvrtek 9.00 – 14.30 | Pátek 9.00 – 14.00

 • OSSZ mají pro veřejnost otevřeno každý pracovní den:
Pondělí a středa 8.00 – 17.00 | Úterý a čtvrtek 8.00 – 14.00 | Pátek 8.00 – 13.00