Počet stránek ve webu: 41.368

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

Dávky pomoci v hmotné nouzi jsou formou pomoci osobám s nedostatečnými příjmy, motivující tyto osoby k aktivní snaze zajistit si prostředky k uspokojení životních potřeb. Jsou jedním z opatření, kterými Česká republika bojuje proti  sociálnímu vyloučení. Vychází z principu, že každá osoba, jež pracuje, se musí mít lépe než ta, která nepracuje, popřípadě se práci vyhýbá. Podle  zákona č. 111/2006 Sb. , o pomoci v  hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, jsou poskytovány následující dávky: příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a mimořádná okamžitá pomoc. Okruh společně posuzovaných osob je dán zákonem č. 110/2006 Sb. , o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějšíc předpisů.   Řízení o přiznání dávky probíhá na základě písemné žádosti na předepsaném formuláři, který je k dispozici na Úřadu práce ČR, popřípadě v elektronické podobě na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.   O dávkách pomoci v  hmotné nouzi rozhodují a vyplácejí je krajské pobočky Úřadu práce ČR. Rozhodnutí vydaná ve správním řízení krajskými pobočkami Úřadu práce ČR přezkoumává na základě podaného odvolání Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.

Mimořádná okamžitá pomoc je  jednorázová dávka pomoci v hmotné nouzi. Poskytuje se osobám, které se ocitnou v situacích, jež je nutné bezodkladně řešit. Zákon o pomoci v hmotné nouzi stanovuje šest takových situací:  

1. Nejsou plněny podmínky pro poskytnutí opakovaných dávek, ale v případě neposkytnutí pomoci osobě  hrozí vážná újma na zdraví. Dávku lze poskytnout v částce, která doplní příjem osoby do výše existenčního minima (v případě nezaopatřeného dítěte do životního minima).  

2. Postižení  vážnou mimořádnou událostí  a) živelní pohroma, požár nebo jiná destruktivní událost, ekologická nebo průmyslová havárie,   od 1.7.2022  b) jiná událost, kterou nebylo možné s  ohledem na její rozsah předvídat ani jí předejít, v  jejímž důsledku je osoba z  důvodu nedostatku finančních prostředků ohrožena zejména ztrátou bydlení nebo nezajištěním základních životních potřeb. Dávku lze poskytnout až do výše 15násobku částky životního minima jednotlivce.  

3. Nedostatek prostředků k úhradě jednorázového výdaje  spojeného např. se zaplacením poplatku za vystavení duplikátů osobních dokladů nebo v případě ztráty peněžních prostředků. Dávku lze poskytnout až do výše tohoto jednorázového výdaje.    

4. Nedostatek prostředků k  nákupu nebo opravě předmětů dlouhodobé potřeby. Dávku lze poskytnout až do výše těchto výdajů, maximálně však v průběhu kalendářního roku do výše 10násobku částky životního minima jednotlivce.  

5. Nedostatek prostředků k uhrazení odůvodněných nákladů vznikajících v souvislosti se  vzděláním nebo se zájmovou činností nezaopatřených dětí  a na zajištění nezbytných činností souvisejících se  sociálně-právní ochranou dětí.   Dávku lze poskytnout až do výše těchto výdajů, maximálně však v průběhu kalendářního roku do výše 10násobku částky životního minima jednotlivce.  

6.   Ohrožení sociálním vyloučením. Jde např. o situace osob vracejících se z vězení, z dětského domova a z  pěstounské péče po dosažení zletilosti nebo po ukončení léčby chorobných závislostí. V průběhu roku může být dávka poskytnuta opakovaně, součet však nesmí překročit 4násobek částky životního minima jednotlivce.  

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 69 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.
  • Česká správa sociálního zabezpečení, Křížová 25, 225 08 Praha 5
Call centrum - důchodové pojištění: 257 062 860 | Call centrum - nemocenské pojištění: 840 406 040
Ústředna: 257 061 111, fax: 257 063 360
Elektronická podatelna: posta@cssz.cz | Webové stránky: www.cssz.cz

  • PORTÁL VEŘEJNÉ SPRÁVY (PVS)
Adresa: www.portal.gov.cz | Tel.: 800 202 122 | E-mail: helpdesk@portal.gov.cz

  • Informační kancelář ČSSZ - informace z oblasti důchodového pojištění:
Pondělí, středa 8.00 – 17.00 | Úterý a čtvrtek 9.00 – 14.30 | Pátek 9.00 – 14.00

  • OSSZ mají pro veřejnost otevřeno každý pracovní den:
Pondělí a středa 8.00 – 17.00 | Úterý a čtvrtek 8.00 – 14.00 | Pátek 8.00 – 13.00