Počet stránek ve webu: 41.368

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Dávky pomoci v hmotné nouzi jsou formou pomoci osobám s nedostatečnými příjmy, motivující tyto osoby k aktivní snaze zajistit si prostředky k uspokojení životních potřeb. Jsou jedním z opatření, kterými Česká republika bojuje proti  sociálnímu vyloučení. Vychází z principu, že každá osoba, jež pracuje, se musí mít lépe než ta, která nepracuje, popřípadě se práci vyhýbá. Podle  zákona č. 111/2006 Sb. , o pomoci v  hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, jsou poskytovány následující dávky: příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a mimořádná okamžitá pomoc.

Okruh společně posuzovaných osob je dán zákonem č. 110/2006 Sb. , o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějšíc předpisů.   Řízení o přiznání dávky probíhá na základě písemné žádosti na předepsaném formuláři, který je k dispozici na Úřadu práce ČR, popřípadě v elektronické podobě na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.   O dávkách pomoci v  hmotné nouzi rozhodují a vyplácejí je krajské pobočky Úřadu práce ČR. Rozhodnutí vydaná ve správním řízení krajskými pobočkami Úřadu práce ČR přezkoumává na základě podaného odvolání Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.

Základní opakující se dávkou pomoci v hmotné nouzi je příspěvek na živobytí. Okruh společně posuzovaných osob určuje  zákon o životním a existenčním minimu, nicméně životní variabilní situace lze posuzovat individuálně a z okruhu lze určitou osobu na základě správního uvážení vyloučit.   Nárok na příspěvek na živobytí vzniká osobě či společně posuzovanýcn osobám, pokud po odečtení přiměřených nákladů na bydlení nedosahuje příjem této osoby/osob částky živobytí. Výše příspěvku na živobytí se stanovuje jako rozdíl mezi částkou živobytí osoby/osob a jejich příjmu, od kterého se odečtou přiměřené  náklady na bydlení  (přiměřené náklady na bydlení jsou náklady na bydlení, maximálně však do výše 30 %, v Praze 35 %, příjmu osoby/osob).  

Doplatek na bydlení je opakující se  dávkou pomoci v hmotné nouzi, která společně s vlastními příjmy občana a  příspěvkem na bydlení  ze systému  státní sociální podpory  pomáhá uhradit odůvodněné  náklady na bydlení. Výše doplatku na bydlení je stanovena tak, aby po zaplacení odůvodněných nákladů na bydlení (tj. nájmu, služeb s bydlením spojených a nákladů za dodávky energií) zůstala osobě či společně posuzovaným osobám částka živobytí. Nárok na doplatek na bydlení má vlastník bytu nebo jiná osoba, která užívá byt na základě smlouvy, rozhodnutí či jiného právního titulu, a po splnění stavebně-technických standardů kvality bydlení vlastník stavby pro individuální či rodinnou rekreaci, jejíž příjem/příjem osob je po úhradě odůvodněných nákladů na bydlení nižší než částka jeho živobytí/částka živobytí  společně posuzovaných  osob. Okruh společně posuzovaných osob pro účely doplatku na bydlení je stejný jako pro účely  příspěvku na živobytí.  

V případech hodných zvláštního zřetele může orgán pomoci v hmotné nouzi doplatek na bydlení poskytnout do části bytu, po splnění hygienických podmínek a udělení souhlasu obce do ubytovacího zařízení a po splnění stavebně-technických standardů kvality bydlení do jiného než obytného prostoru. Jako případ hodný zvláštního zřetele se vždy považuje ubytování v  pobytových sociálních službách  (např.   azylový dům, domov pro seniory, chráněné bydlení). Podmínkou nároku na doplatek na bydlení je získání nároku na příspěvek na živobytí. Doplatek na bydlení lze přiznat (s přihlédnutím k celkovým sociálním a majetkovým poměrům) i osobě, které příspěvek na živobytí nebyl přiznán, protože její příjem/příjem společně posuzovaných osob přesáhl částku živobytí osoby/společně posuzovaných osob, ale nepřesáhl 1,3 násobek této částky. Výše doplatku na bydlení se vypočítá tak, že se od částky odůvodněných nákladů na bydlení připadajících na aktuální kalendářní měsíc (snížené o příspěvek na bydlení náležející za předchozí kalendářní měsíc) odečte částka, o kterou příjem osoby/osob (včetně vyplaceného příspěvku na živobytí) převyšuje částku živobytí osoby/osob.  

 

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 69 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.
  • Česká správa sociálního zabezpečení, Křížová 25, 225 08 Praha 5
Call centrum - důchodové pojištění: 257 062 860 | Call centrum - nemocenské pojištění: 840 406 040
Ústředna: 257 061 111, fax: 257 063 360
Elektronická podatelna: posta@cssz.cz | Webové stránky: www.cssz.cz

  • PORTÁL VEŘEJNÉ SPRÁVY (PVS)
Adresa: www.portal.gov.cz | Tel.: 800 202 122 | E-mail: helpdesk@portal.gov.cz

  • Informační kancelář ČSSZ - informace z oblasti důchodového pojištění:
Pondělí, středa 8.00 – 17.00 | Úterý a čtvrtek 9.00 – 14.30 | Pátek 9.00 – 14.00

  • OSSZ mají pro veřejnost otevřeno každý pracovní den:
Pondělí a středa 8.00 – 17.00 | Úterý a čtvrtek 8.00 – 14.00 | Pátek 8.00 – 13.00