Počet stránek ve webu: 39.805

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

I. pilíř Sociálního zabezpečení ČR -  POJIŠTĚNÍ  řeší takové situace, na které je možné se dopředu připravit, a to odkladem části finanančních prostředků na řešení budoucí sociální situace, tzn. odvodem pojištění. Zahrnuje:

socialni davky pojisteni schema

A.   Veřejné  zdravotní pojištění, z  něhož je hrazena bezplatná potřebná  zdravotní péče  v  rozsahu stanoveném zákonem s cílem zachovat nebo zlepšit zdravotní stav občana. Podle zákona č. 48/1997 Sb. , o veřejném zdravotním pojištění v aktualizovaném znění je povinné pro všechny osoby s trvalým pobytem na území ČR. které dále zahrnuje

B.   Sociální pojištění,   které dále zahrnuje:

  1. Nemocenské pojištění -  slouží k  finančnímu zabezpečení ekonomicky aktivních občanů v  okamžiku, kdy kvůli nemoci či mateřství ztratí krátkodobě výdělek. Při výskytu pojistné události jsou pojištěnci vypláceny peněžité dávky, jejichž výše je odvozená z výše výdělku, který podstatně nahrazují (je stanovena jejich maximální hranice). Vyplácení dávek je omezeno trváním pojistné události, ale i maximální možnou dobou vyplácení dávek. Nemocenské pojištění upravuje zákon č. 187/2006 Sb. , o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a v jeho rámci jsou poskytovány následující dávky: nemocenská, ošetřovné, vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství, peněžitá pomoc v  mateřství, otcovská poporodní péče a dlouhodobé ošetřovné. Účast na nemocenském pojištění vzniká u  zaměstnanců  ze zákona a je povinná.   Osoby samostatně výdělečně činné  mohou být účastny nemocenského pojištění („platit si ho“) dobrovolně.
  2. Důchodové pojištění  -  představuje hmotné zabezpečení pojištěnců pro případ  stáří, poklesu pracovní schopnosti z  důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu (tj.   invalidity) a úmrtí živitele. Důchodové pojištění je upraveno zákonem č. 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a v jeho rámci jsou poskytovány následující dávky: starobní důchod, invalidní důchod, vdovský (vdovecký) důchod a sirotčí důchod. Účast na důchodovém pojištění je povinná pro všechny osoby konající  výdělečnou činnost  zakládající účast na důchodovém pojištění.
  3. Příspěvek na státní politiku zaměstnanosti -  jeho prostřednictvím je financována aktivní politika zaměstnanosti jako rekvalifikace, veřejně prospěšné práce, investiční pobídky pro zaměstnavatele a pasivní politika zaměstnanosti jako podpora v  nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci. Příspěvek upravuje zákon č. 589/1992 Sb. , o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a účast na tomto pojištění je povinná.
  • Česká správa sociálního zabezpečení, Křížová 25, 225 08 Praha 5
Call centrum - důchodové pojištění: 257 062 860 | Call centrum - nemocenské pojištění: 840 406 040
Ústředna: 257 061 111, fax: 257 063 360
Elektronická podatelna: posta@cssz.cz | Webové stránky: www.cssz.cz

  • PORTÁL VEŘEJNÉ SPRÁVY (PVS)
Adresa: www.portal.gov.cz | Tel.: 800 202 122 | E-mail: helpdesk@portal.gov.cz

  • Informační kancelář ČSSZ - informace z oblasti důchodového pojištění:
Pondělí, středa 8.00 – 17.00 | Úterý a čtvrtek 9.00 – 14.30 | Pátek 9.00 – 14.00

  • OSSZ mají pro veřejnost otevřeno každý pracovní den:
Pondělí a středa 8.00 – 17.00 | Úterý a čtvrtek 8.00 – 14.00 | Pátek 8.00 – 13.00