Počet stránek ve webu: 40.252

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Odchod do starobního důchodu nebo předčasného starobního důchodu je důležitý životní krok. Je spojen s nezbytným úředním úkonem – podáním žádosti o důchod,   předložením určitých dokladů a některými specifickými právy a povinnostmi. Odejít do starobního důchodu je právo, nikoliv povinnost. Informace pro rok 2019.

1. Co je starobní důchod a předčasný starobní důchod

Starobní důchod je jedním z pěti druhů důchodů českého důchodového systému  (vedle důchodu invalidního, vdovského, vdoveckého a sirotčího). Podmínky nároku  na starobní důchod stanoví zákon č. 155/1995 Sb. , o důchodovém pojištění. Pro nárok na starobní důchod je třeba dosáhnout stanoveného důchodového věku a získat  potřebnou dobu důchodového pojištění.

Dosažení důchodového věku není důvodem k ukončení zaměstnání či podnikání. Ve výdělečné činnosti je možné pokračovat i po vzniku nároku na starobní důchod.
Výdělečnou činností vykonávanou po dosažení důchodového věku bez pobírání důchodu (tzv. „přesluhováním“) dochází k navyšování procentní výměry důchodu.   Podnikat či pracovat je možné i při pobírání starobního důchodu.

Před dosažením důchodového věku lze přiznat tzv. předčasný starobní důchod s tím, že je třeba získat potřebnou dobu důchodového pojištění. Ta se zjišťuje ke dni dovršení důchodového věku, nikoliv k datu přiznání předčasného starobního důchodu.

Tento důchod je trvale krácen. V případě, že poživatel předčasného starobního důchodu bude vykonávat výdělečnou činnost v rozsahu, která zakládá účast na pojištění,   výplata tohoto důchodu nenáleží. Po skončení takové výdělečné činnosti lze požádat o přepočet tohoto důchodu. Po dosažení důchodového věku lze vykonávat výdělečnou  činnost neomezeně (více na www.cssz.cz) .

 

2. Doporučené úkony před podáním žádosti o starobní důchod

2.1 Je vhodné ověřit si důchodový věk, resp. datum jeho dosažení, a potřebnou  délku doby pojištění, kterou je třeba získat pro nárok na důchod. Tuto skutečnost lze  zjistit na webu ČSSZ pomocí důchodové kalkulačky ČSSZ, dotazem na okresní (v Praze  Pražské, v Brně Městské) správě sociálního zabezpečení (OSSZ) či telefonicky na call  centru ČSSZ. Je dobré předem zvážit požadované datum přiznání důchodu. Nemusí  to být vždy datum dosažení důchodového věku. Datum, od kterého má být důchod  přiznán, si volí sám žadatel.

2.2 Je možné požádat ČSSZ o zaslání informativního osobního listu důchodového  pojištění, který obsahuje jak přehled evidovaných dob pojištění, tak i některých  náhradních dob pojištění a u dob pojištění od roku 1986 též údaje o vyměřovacích  základech a vyloučených dobách. To lze udělat online prostřednictvím ePortálu ČSSZ  na adrese:

http://eportal.cssz.cz  nebo formou písemné žádosti zaslané na adresu:

Česká  správa sociálního zabezpečení, Křížová 25, 225 08 Praha 5.

K žádosti je možné použít tiskopis „Žádost o zaslání informativního osobního listu  důchodového pojištění“, který je k dispozici na webu ČSSZ. Postačí však i písemná forma  s uvedením rodného čísla, jména a příjmení žadatele a adresy, na kterou má být informativní  list zaslán. Žádost lze zaslat rovněž e-mailem, je-li podepsaný uznávaným  elektronickým podpisem, na adresu e-podatelny: posta@cssz.cz, nebo datovou  zprávou do datové schránky ČSSZ ID: 49kaiq3.

2.3 Rychlejšímu vyřízení žádosti napomohou v předstihu opatřené a připravené  doklady o dobách, které ČSSZ nemá v evidenci (neevidované doby jsou uvedeny  v přehledu dob pojištění) :

 • doklady o studiu a vojenské službě se zpravidla předkládají až k žádosti o důchod,  
 • doba péče o dítě (děti) se dokládá až při podání žádosti o důchod,
 • chybí-li v evidenci ČSSZ určitá doba zaměstnání, je třeba obrátit se na konkrétního  zaměstnavatele, aby vyhotovil evidenční list důchodového pojištění; pokud  zaměstnavatel nekomunikuje nebo již neexistuje, je možné požádat o pomoc  zaměstnance OSSZ,
 • chybí-li v evidenci ČSSZ období, kdy byl žadatel veden jako uchazeč o zaměstnání  u úřadu práce, je možné požádat o potvrzení příslušnou pobočku úřadu práce,   nebo tuto skutečnost sdělit při podání žádosti o důchod, aby OSSZ mohla  chybějící potvrzení v rámci důchodového řízení sama vyžádat od Úřadu práce ČR,
 • případné nesrovnalosti v dobách samostatné výdělečné činnosti je nutné řešit  se zaměstnanci OSSZ.

 

3. Podání žádosti o starobní důchod

Žádost o důchod podává žadatel na OSSZ podle místa trvalého bydliště, v Praze  na kterémkoliv územním pracovišti PSSZ. Žádost o důchod se podává osobně,   případně je možné k tomuto úkonu zmocnit jinou osobu na základě udělené plné moci  (nevyžaduje se její úřední ověření). Za občany, kteří nemohou podat žádost o důchod  sami vzhledem ke svému zdravotnímu stavu, mohou s jejich souhlasem a na základě  potvrzení lékaře o jejich zdravotním stavu žádost podat jejich rodinní příslušníci.  

Žádost s žadatelem sepíše zaměstnanec oddělení důchodového pojištění a je možné  podat ji nejdříve čtyři měsíce před požadovaným dnem přiznání důchodu. Později  je to možné kdykoliv. U předčasného starobního důchodu však platí, že jej nelze  přiznat zpětně, ale nejdříve od data podání žádosti. Den přiznání důchodu se v tomto  případě považuje za den vzniku nároku na důchod.  

Podat žádost o důchod je možné kterýkoliv úřední den, není nutné se předem  objednávat. Ten, kdo si chce pro tento úkon sjednat konkrétní termín, má možnost  využít službu „online objednávání na pracoviště“ na webu ČSSZ. Sepsání žádosti  je časově náročný úkon, při němž je třeba uvést a ověřit mnoho údajů, např. také  informace o výdělečné činnosti v zahraničí, nařízené exekuci nebo insolvenci, nebo  pobírání důchodu od jiné instituce apod. Je důležité uvádět přesné, konkrétní  a pravdivé údaje.

3.1 Potřebné doklady k žádosti o starobní důchod

 • • nezbytný je doklad totožnosti, tj. občanský průkaz, případně cestovní pas  či povolení k pobytu (nemá-li žadatel žádné doklady k dispozici, postačí k sepsání  žádosti o důchod pouze platný doklad totožnosti),
 • doklady o době studia (popřípadě učení), a to i v případě, že nebylo dokončeno  (pro nárok na důchod a jeho výši nemá přímý vliv stupeň dosaženého vzdělání,   ale délka doby studia, proto je nutné předložit doklady, z nichž je tato skutečnost  patrná) :
  • potvrzení školy o délce studia,  
  • výuční list,
  • vysvědčení z jednotlivých ročníků a maturitní vysvědčení,
  • výkaz o studiu (index), vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, diplom,
 • doklady o době vojenské služby:
  • vojenská knížka,
  • potvrzení Správního archivu Armády České republiky (Nám. Republiky 4,   Olomouc),
 • doklady prokazující výchovu dětí nebo péči o děti:
  • rodné listy dětí nebo výpisy z matriky narození, popř. jiné doklady o době  a rozsahu péče (např. rozsudek soudu o osvojení nebo svěření dítěte do péče),
 • doklady o dobách pojištění nebo náhradních dobách (např. doba evidence u úřadu  práce, doba péče o osobu závislou na péči jiné osoby aj.), které nejsou uvedeny  v informativním osobním listu důchodového pojištění nebo o nichž je žadateli  známo, že je ČSSZ nemá ve své evidenci,
 • pro výplatu důchodu na účet je třeba předložit vyplněný a bankou potvrzený tiskopis  „Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet v České republice – majitel  účtu“ nebo „Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet manžela (manželky)   v České republice“. Oba tyto tiskopisy jsou k dispozici na OSSZ a na webu ČSSZ.

Doklady (např. o zaměstnání, studiu apod.), které budou předloženy dodatečně, budou  následně posouzeny a zohledněny. Doklady, které již ČSSZ ve své evidenci má, se nepředkládají. Stejně jako doklady:  

 • době samostatné výdělečné činnosti (má v evidenci OSSZ),  
 • době dobrovolného důchodového pojištění (má v evidenci OSSZ),
 • pobírání důchodu, který byl nebo je vyplácen ČSSZ,
 • době zaměstnání/pojištění v cizině – členských státech EU či státech, s nimiž má  ČR uzavřenou smlouvu o sociálním zabezpečení (vyžádá ČSSZ v rámci důchodového řízení od příslušné zahraniční instituce).

O dávkách důchodového pojištění určitých skupin zaměstnanců (např. vojáků z povolání,   policistů, hasičů, příslušníků BIS a Vězeňské služby ČR aj.) rozhodují ministerstva
obrany, vnitra a spravedlnosti.

Další důležité informace shrnuje „Příručka budoucího důchodce“. Podrobnější informace  jsou k dispozici také na www.cssz.cz. Odbornou pomoc a informace vztahující se ke konkrétní  situaci občana poskytnou odborníci OSSZ v místě jeho bydliště nebo call centra  na telefonním čísle 800 050 248 (ze zahraniční lze volat tel. č. +420 257 066 077).

 

4. Řízení o nároku na starobní důchod, vydání rozhodnutí

Žádost o důchod je po sepsání na OSSZ postoupena ústředí ČSSZ, v jehož kompetenci  je rozhodnout o nároku na důchod a jeho výši. Zákonná lhůta pro vyřízení činí  90 dnů (zpravidla je však žádost vyřízena dříve). Délka vyřízení závisí na tom, zda jsou  v evidenci ČSSZ všechny podklady.

O přiznání důchodu zasílá ČSSZ žadateli písemné rozhodnutí. V něm je uvedeno,   od jakého data byl důchod přiznán a v jaké výši. Přílohou rozhodnutí je tzv. osobní list  důchodového pojištění s přehledem dob pojištění a výdělků, které byly pro důchod  započítány.  

Pokud nebyly podmínky pro nárok na důchod splněny, je žadateli zasláno rozhodnutí  o zamítnutí žádosti, v jehož odůvodnění jsou důvody zamítnutí specifikovány.

 

5. Nesouhlas s rozhodnutím, námitky, žaloba

5.1 Možnost podání námitek

Pokud občan nesouhlasí s rozhodnutím ČSSZ, může proti němu podat písemné  námitky do 30 dnů ode dne jeho doručení. Námitky lze podat přímo u ČSSZ nebo  prostřednictvím kterékoliv OSSZ. ČSSZ přezkoumá rozhodnutí v plném rozsahu,   přičemž ho může potvrdit, zrušit nebo změnit. Námitky lze poslat i e-mailovou zprávou  podepsanou uznávaným elektronickým podpisem nebo prostřednictvím datové  schránky. Z podání musí být patrné, které rozhodnutí účastník řízení napadá, v čem  spatřuje jeho nezákonnost a čeho se domáhá.

V námitkovém řízení rozhodují úřední osoby, které nerozhodovaly v předchozím  řízení. Námitky jsou řádným opravným prostředkem ve správním řízení.   Námitky není třeba podávat tehdy, když žadatel chce důchod přiznat od jiného  data, než původně požadoval. V takovém případě je možné do 30 dnů od doručení  rozhodnutí požádat ČSSZ o změnu (posunutí) data přiznání důchodu.  

5.2 Žaloby proti rozhodnutí o nepřiznání starobního důchodu

Pokud občan nesouhlasí s výsledkem námitkového řízení, má možnost podat u příslušného soudu správní žalobu. O žalobě ve věcech důchodového pojištění rozhodují  krajské soudy, v Praze Městský soud. Námitkové řízení je přitom nezbytné k tomu,   aby se uvedenou žalobou proti rozhodnutí ČSSZ mohl příslušný soud zabývat.    

 

Co by měl vědět starobní důchodce

• O přiznání důchodu ČSSZ zašle rozhodnutí. Nevydává však žádný univerzální  „průkaz důchodce“. Potvrzení o pobírání důchodu či jeho aktuální výši vydá  v případě potřeby OSSZ.  

• Informace o tom, kdy důchod v daném roce nepodléhá zdanění a kdy naopak  musí důchodce podat daňové přiznání, sdělí finanční úřad.

• To, že byl žadateli přiznán důchod, je třeba oznámit zdravotní pojišťovně,   u které je klient registrován. Za důchodce, kteří při pobírání důchodu nejsou  výdělečně činní, platí zdravotní pojištění stát.

• Důchod je možné vyplácet dvěma způsoby – na účet důchodce nebo jeho  manžela/ky u peněžního ústavu, nebo v hotovosti (zpoplatněno, za každou  splátku důchodu zaplatí klient 21 Kč, o tento poplatek je pak nižší vyplácená  částka důchodu) na adresu bydliště prostřednictvím České pošty. Způsob výplaty  si budoucí důchodce volí při sepisování žádosti o důchod. Pro výplatu důchodu  na účet je třeba předložit vyplněný a bankou potvrzený tiskopis „Žádost  o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet v České republice – majitel účtu“  nebo „Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet manžela (manželky)   v České republice“. Tyto tiskopisy jsou k dispozici na OSSZ a na webu ČSSZ.   ČSSZ je možné kdykoliv požádat o změnu způsobu výplaty.

• Důchodce má povinnost do 8 dnů ohlásit ČSSZ všechny skutečnosti, které mají vliv  na trvání nároku na důchod a jeho výplatu, tj. zejména změnu adresy, změnu čísla  účtu pro zasílání důchodu apod.

• Lidé, kteří při pobírání důchodu nadále pracují, mohou o přiznání důchodu  informovat svého zaměstnavatele. Poživatel „předčasného“ starobního důchodu  má povinnost tuto skutečnost oznámit zaměstnavateli.  

• Poživatelé starobních důchodů, kteří při pobírání důchodu pracují a jsou účastni  nemocenského pojištění, mají kratší podpůrčí dobu pro výplatu nemocenského.   Nemocenské se jim vyplácí nejdéle 70 kalendářních dnů při jedné pracovní  neschopnosti, ne však víc než 70 dnů za kalendářní rok. Současně také platí,   že se jim nemocenské vyplácí nejdéle do dne skončení zaměstnání.

• Ten, kdo při pobírání starobního důchodu vykonává výdělečnou činnost zakládající účast na pojištění, může po 360 kalendářních dnech této činnosti požádat  o přepočet důchodu. Žádost o přepočet je možné podat nejlépe prostřednictvím  OSSZ podle místa trvalého bydliště, případně zaslat přímo na ústředí ČSSZ.


Informace jsou zjednodušené a vycházejí z právních předpisů účinných ke dni jeho  vydání. Jejich plné znění je uvedeno v zákoně č. 155/1995 Sb. , o důchodovém pojištění  a v zákoně č. 582/1991 Sb. , o organizaci a provádění sociálního zabezpečení. Konkrétní případy  a situace vysvětlí klientům pracovníci OSSZ.

Zdroj: ČSSZ, 12/2017, aktualizováno 2020

 • Česká správa sociálního zabezpečení, Křížová 25, 225 08 Praha 5
Call centrum - důchodové pojištění: 257 062 860 | Call centrum - nemocenské pojištění: 840 406 040
Ústředna: 257 061 111, fax: 257 063 360
Elektronická podatelna: posta@cssz.cz | Webové stránky: www.cssz.cz

 • PORTÁL VEŘEJNÉ SPRÁVY (PVS)
Adresa: www.portal.gov.cz | Tel.: 800 202 122 | E-mail: helpdesk@portal.gov.cz

 • Informační kancelář ČSSZ - informace z oblasti důchodového pojištění:
Pondělí, středa 8.00 – 17.00 | Úterý a čtvrtek 9.00 – 14.30 | Pátek 9.00 – 14.00

 • OSSZ mají pro veřejnost otevřeno každý pracovní den:
Pondělí a středa 8.00 – 17.00 | Úterý a čtvrtek 8.00 – 14.00 | Pátek 8.00 – 13.00