Počet stránek ve webu: 43.234

1 1 1 1 1 Hodnocení 3.86 (7 hlasů)

Doba, po kterou osoby nevykonávají výdělečnou činnost zakládající povinnou účast na důchodovém pojištění, jako je nejčastěji zaměstnání nebo podnikání, nebo nejsou účastny důchodového pojištění z titulu náhradní doby pojištění (např. péče o dítě do 4 let věku, péče o osobu závislou na péči jiné osoby, pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně aj.), nemůže být započítána do celkové doby pojištění potřebné pro vznik nároku na důchod a pro výpočet jeho výše.

Proto osoby starší 18 let mají možnost přihlásit se k účasti na dobrovolném důchodovém pojištění, a to z některého z důvodů, stanovených zákonem, nebo bez udání důvodu.
Jaké jsou v roce 2024 kvalifikované důvody pro účast na dobrovolném důchodovém pojištění?

 • vedení v evidenci úřadu práce jako uchazeče o zaměstnání, pokud po tuto dobu nenáleží podpora v nezaměstnanosti  nebo podpora při rekvalifikaci - účast na dobrovolném důchodovém pojištění je možná i zpětně před podáním přihlášky bez časového  omezení;
 • soustavná příprava na budoucí povolání studiem na střední nebo vyšší oborné škole nebo vysoké škole v ČR - účast na pojištění je  možná i zpětně před podáním přihlášky bez časového omezení (nejdříve od 1. 1. 2002) ;
 • výdělečná činnost v cizině po 31. 12. 1995 - účast na pojištění je možná nejvýše v rozsahu dvou let zpětně přede dnem podání přihlášky;
 • výkon dlouhodobé dobrovolnické služby na základě smlouvy uzavřené s vysílající organizací - účast na pojištění je možná nejvýše  v rozsahu dvou let zpětně přede dnem podání přihlášky;
 • činnost v ČR ve prospěch zahraničního zaměstnavatele - účast na pojištění je možná nejvýše v rozsahu dvou let zpětně přede dnem  podání přihlášky;
 • výkon funkce poslance Evropského parlamentu, zvoleného na území ČR - účast na pojištění je možná zpětně před podáním přihlášky  bez časového omezení (nejdříve od 19. 9. 2009) ;
 • pobyt v cizině z důvodu následování manžela nebo registrovaného partnera, který je státním zaměstnancem, do místa výkonu práce nebo zahraniční služby. Pojistné může být hrazeno zaměstnavatelem manžela nebo registrovaného partnera. Účast je možná od 1. 1. 2015. V období od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2014 je účast osoby možná po dobu pobytu v cizině z důvodu následování manžela, který v cizině působil v diplomatických službách ČR.
 • výkon samostatné výdělečné činnosti ve zdaňovacím období, za které byla jejich daň z  příjmů rovna paušální dani, uplynula-li marně lhůta pro placení paušálního pojistného na důchodové pojištění za tuto dobu  [§ 6 odst. 1 písm. h) zákona č. 155/1995 Sb. ].   Přihlášku k  tomuto typu pojištění lze podat kdykoliv, nejdříve však po marném uplynutí lhůty pro placení paušálního pojistného, která činí 6 let, tzn. tuto přihlášku bude možné podat nejdříve v  roce 2028, a  to na období roku 2021 
 • dobrovolné důchodového pojištění – bez uvedení důvodu, účast na pojištění je v tomto případě možná v rozsahu nejvýše 15 let a maximálně jeden rok zpětně přede dnem  podání přihlášky, od 1. 2. 2018 je podmínkou účasti na tomto typu pojištění skutečnost, že doba účasti na důchodovém pojištění z titulu  výkonu výdělečné činnosti získaná přede dnem této přihlášky trvala aspoň 1 rok, toto pojištění  využívají např. ženy v domácnosti, lidé, kteří pracují ve státě, se kterým nemá ČR uzavřenou smlouvu  o sociálním zabezpečení, příjemci invalidního důchodu pro invaliditu prvního nebo druhého stupně, kteří při pobírání tohoto důchodu  nepracují - proto, aby se jim tato doba mohla započítat pro nárok na důchod, i v některých  situacích, kdy byla zamítnuta žádost o důchod pro nesplnění podmínky potřebné doby pojištění

  Kde se k dobrovolnému důchodovému pojištění přihlásit nebo získat další informace?

Od 1.12.2023 podává občan přihlášku

1) osobně u kterékoliv okresní správy sociálního zabezpečení - ruší se závazná místní příslušnost

2)   on-line na ePortálu ČSSZ.  

Minimální měsíční výše pojistného na dobrovolné důchodové pojištění činí 28 % z částky odpovídající jedné čtvrtině průměrné mzdy, platné v kalendářním roce, ve kterém se pojistné platí. Měsíční pojistné hrazené v roce 2024 u osoby dobrovolně důchodově pojištěné činí minimálně 3  078  Kč. Chce-li se člověk z účasti na dobrovolném důchodovém pojištění odhlásit, může tak učinit kdykoliv podáním odhlášky na OSSZ.

Bližší informace k dobrovolnému důchodovému pojištění podají vždy s ohledem na konkrétní situaci pracovníci OSSZ. V případě potřeby poskytnou odbornou pomoc např. při stanovení délky doby pojištění, kterou je nutno dodatečně získat zaplacením pojistného na dobrovolné důchodové pojištění.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.
 • Česká správa sociálního zabezpečení, Křížová 25, 225 08 Praha 5
Call centrum - důchodové pojištění: 257 062 860 | Call centrum - nemocenské pojištění: 840 406 040
Ústředna: 257 061 111, fax: 257 063 360
Elektronická podatelna: posta@cssz.cz | Webové stránky: www.cssz.cz

 • PORTÁL VEŘEJNÉ SPRÁVY (PVS)
Adresa: www.portal.gov.cz | Tel.: 800 202 122 | E-mail: helpdesk@portal.gov.cz

 • Informační kancelář ČSSZ - informace z oblasti důchodového pojištění:
Pondělí, středa 8.00 – 17.00 | Úterý a čtvrtek 9.00 – 14.30 | Pátek 9.00 – 14.00

 • OSSZ mají pro veřejnost otevřeno každý pracovní den:
Pondělí a středa 8.00 – 17.00 | Úterý a čtvrtek 8.00 – 14.00 | Pátek 8.00 – 13.00