Počet stránek ve webu: 43.234

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

Syn studuje třetím rokem střední školu. V listopadu 2023 mu bylo 18 let, je tedy plnoletý. Jejich třídní učitelka řešila maturitní ples, zda se zúčastní, či nezúčastní a kolik jich na maturitní ples půjde. Čtyři ze třídy včetně mého syna se rozhodli, že se maturitního plesu nezúčastní. Učitelka se s tím zjevně nemůže smířit, řešila to i na třídní schůzce, kde jmenovala ty, kteří se zúčastnit nechtějí.

V momentě, kdy odeslala všem rodičům hromadný email se jmény studentů, kteří se plesu odmítli zúčastnit jsem byla nepříjemně zaskočena. Neporušila tím GDPR? Toto je maximálně neetické a samozřejmě jsem hned zareagovala a napsala jí, že si nepřeji, aby nadále zveřejňovala jméno mého syna v hromadných emailech. Odepsala mi, že to nechápe a že mi tedy přestane posílat jakékoliv informace o mém synovi, protože je už plnoletý. A ještě mám jeden dotaz. Ve školním řádu tato škola má uvedeno, že zletilým studentům omlouvají absence nadále osoby s vyživovací povinností.   Takže i když je syn plnoletý, stále ho musím omlouvat v případě absence já? Má na toto škola právo? Předem Vám velice děkuji za odpověď.

 

ODPOVĚĎ:
Na dotazy odpovím ve Vámi zvoleném pořadí:
1/ Uveřejnění osobních údajů žáků:
Lze s Vámi souhlasit v tvrzení, že jednání dotyčné učitelky (uveřejnění jmen několika žáků v hromadném e-mailu) je eticky značně pochybné. Z právního hlediska by se dalo uvažovat o porušení povinnosti správce osobních údajů (školy, která v tomto případě jednala prostřednictvím své zaměstnankyně – tedy dotyčné učitelky).
Škola, jako správce osobních údajů žáků (subjektů údajů) je samozřejmě oprávněna (v nezbytném rozsahu a za stanoveným účelem) zpracovávat osobní údaje žáků (například tedy jejich jména a příjmení). Tato skutečnost však školu neopravňuje k libovolnému nakládání s těmito osobními údaji – ty mohou být zpracovávány (například tedy zveřejňovány) pouze v souladu s platnou právní úpravou, popř. v souladu s tím, co bylo zákonnými zástupci žáků (či žáky samými – jsou-li již zletilí) odsouhlaseno. Ze znění dotazu usuzuji, že v tomto případě škola nedisponovala souhlasem (Vaším či Vašeho syna) k tomu, aby zveřejnila jeho jméno v hromadně rozesílaném e-mailu (když navíc takové uveřejnění bylo zcela nadbytečné). Z tohoto důvodu se lze domnívat, že škola porušila (byť v zanedbatelném rozsahu) svou povinnost na úseku zpracování osobních údajů.
2/ Podepisování omluvenek:
Pakliže škola ve školním řádu vyžaduje, aby byla nepřítomnost zletilých žáků ve vyučování omlouvána pouze osobami, které k nim mají vyživovací povinnost, porušuje škola platnou právní úpravu.
Povinnost omlouvat (resp. dokládat) nepřítomnost ve vyučování je uložena přímo zletilým žákům. Zákonní zástupci jsou povinni dokládat nepřítomnost ve vyučování pouze u žáků nezletilých. Výslovně je to zakotveno v § 22/2 písm. b) školského zákona, dle něhož jsou zletilí žáci a studenti povinni:
„dokládat důvody své nepřítomnosti ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem“
a dále v § 22/3 písm. d) školského zákona, dle něhož jsou zákonní zástupci nezletilých žáků povinni:
„dokládat důvody nepřítomnosti … žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem“
Podrobněji je pak omlouvání nepřítomnosti žáků středních škol ve vyučování upraveno v § 67/1 a 3 školského zákona, dle něhož platí, že:
„Zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku jeho nepřítomnosti.

Podmínky pro omlouvání neúčasti žáka ve vyučování … stanoví školní řád. “
Je tedy zřejmé, že zletilí žáci jsou nejen oprávněni, nýbrž dle školského zákona přímo povinni dokládat důvody své nepřítomnosti ve vyučování sami. Tato jejich zákonná povinnost nemůže být školním řádem odňata a přenesena na osoby s vyživovací povinností – školní řád nemůže v žádném případě rušit (měnit) ustanovení zákona.
V souvislosti se shora uvedeným (a mírně nad rámec Vašeho dotazu) upozorňuji, že školský zákon v této souvislosti nehovoří o „omlouvání“ nepřítomnosti, nýbrž o „dokládání důvodů nepřítomnosti“ – zletilý žák je tedy povinen se nejen omluvit, nýbrž doložit (prokázat), z jakého důvodu se nemohl vyučování zúčastnit. Školní řád pak může zakotvit podrobnější pravidla k dokládání nepřítomnosti – může tedy především zakotvit, jakou formou a prostřednictvím jakých dokladů může zletilý žák svou nepřítomnost ve vyučování prokázat, komu tyto doklady předložit apod.
_____________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 561/2004 Sb. , o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.