Počet stránek ve webu: 42.859

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Ráda bych se zeptala, zda mám šanci uspět (a pokud zde vůbec je právní opodstatnění), kdybych podala žalobu na chování paní ředitelky ve státní MŠ.   Primární konflikt vznikl na základě toho, že prý porušuju školní řád tím, že při odchodu ze školky zadává můj syn kód k odblokování dveří. Ředitelce jsem na její obvinění sdělila, že takové nařízení je protiústavní (omezování osobní svobody tím, že nám diktuje, jak odcházet ze školky).

Syn tak činí pouze pod mým dohledem a jen poté, co si ho již převezmu do své péče, tudíž již není nijak v péči školky. Syn během pobytu ve školce jinak dodržuje všechna jimi daná pravidla. Navíc se domnívám, že takové zařízení není zcela v souladu s protipožárními či evakuačními nařízeními. Na základě tohoto jsem ředitelce podávala stížnost na jednání jedné z učitelek, když na mě před dětmi křičela, že ona mi zakazuje, abych to synovi povolovala. Také jsem ve stížnosti zmiňovala odcizení několika kusů oblečení, chybějí pomoc při hygieně syna (pomoc s očištěním po vykonání velké potřeby - chodí následně půl dne špinavý a má opruzeniny) a nucení dětí ležet a být přikrytý během poledního klidu. Paní ředitelka mi nyní zaslala vyrozumnění ke stížnosti, kde všechny body jsou prý nedůvodné, uráží mne a má narážky na mojí inteligenci (že prý ústava se nezabývá otázkou osobní svobody, ale Listina práv a svobod. Avšak asi zapomněla, že Listina je součástí Ústavy ČR). V posledním bodě mi dokonce vyhrožuje podáním podnětu OSPOD, že prý ohrožuju bezpečnost svého syna. Navíc už loni (2022) bylo od školky pochybení, kdy na moji dceru (tehdy předškolačku) při poledním klidu spadl nezajištěný žebřík a udeřil ji do hlavy, kde měla následně velikou bouli a stěžovala si mi na bolest hlavy. Tuto skutečnost jsem se dozvěděla až večer, kdy mi děti přivedla babička. Ta od paní učitelky také žádné informace neobdržela. Následující den jsem byla za třídní učitelkou, která mi sdělila, že ona to vyhodnotila jako nezávažné a nechala moji dceru usnout. To považuju za hrubý přešlap a štěstí, že se dceři opravdu nic vážného nestalo. Chci se tedy zeptat, když mám takovou výhrůžku (hrození OSPODem za to, že kód zadává můj syn pod mým dohledem poté, co si ho od školky převezmu do péče) černé na bílém od úřední osoby, zda se mohu bránit podáním žaloby na paní ředitelku? Oficiální stížnost ke zřizovateli školky samozřejmě také zvažuju, ale zajímalo by mě, zda takové chování ředitelky je žalovatelné. Předem děkuju za váš čas a odpověď, Anastázie.

 

ODPOVĚĎ:
Stručná odpověď na Váš dotaz zní: Nikoli, dle mého názoru není chování ředitelky mateřské školy žalovatelné, a to proto, že nedošlo k žádnému protiprávnímu jednání.
Ze znění Vašeho dotazu, stejně jako ze znění Vámi postoupené části odpovědi paní ředitelky je zřejmé, že dorozumění mezi oběma stranami konfliktu bude obtížné (není však vyloučené). Text Vámi postoupené odpovědi ředitelky mateřské školy však nepovažuji za nikterak urážlivý (či jinak zasahující do Vašich práv) – určitá míra strohosti nepředstavuje takový zásah do Vašich práv, na jehož základě by bylo možné podat k soudu žalobu.
S tvrzením ředitelky mateřské školy týkajícím se dodržování školního řádu lze jednoznačně souhlasit. Dle § 30/1 písm. a) a c) školského zákona upravuje školní řád (mimo jiné) :
- podrobnosti k výkonu povinností dětí a jejich zákonných zástupců ve škole,
- podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí.
Je samozřejmostí, že jak děti, tak jejich zákonní zástupci jsou povinni školní řád dodržovat. Elektronický zámek používaný mateřskou školou je elektronickým zařízením, které může být – za určitých podmínek – nebezpečné. Je proto pochopitelné, že mateřská škola vyžaduje – a to prostřednictvím svého školního řádu – aby bylo toto elektronické zařízení obsluhováno pouze zákonnými zástupci dětí. Na tomto požadavku nemůže nic změnit ani fakt, že svého syna necháváte zadávat kód poté, co si ho vyzvednete (a přebíráte za něj odpovědnost) – stále se totiž nacházíte v mateřské škole a obsluhujete elektronické zařízení této školy.
Pohrůžku kontaktováním OSPOD či příslušného státního zastupitelství považuji ze strany ředitelky mateřské školy za poněkud zbytečnou. Je sice pravdou, že svým jednáním můžete ohrožovat bezpečnost svého syna (potažmo všech, kdo se v danou chvíli v mateřské škole nacházejí) a jednoznačně porušujete školní řád, takové ohrožení je však dosti zanedbatelné a zajisté nevypovídá nic o tom, jak o svého syna pečujete. Tato pohrůžka však – sama o sobě – neodůvodňuje podání žaloby.
Co se týče Vámi zmiňované žaloby, není z dotazu zřejmé, čeho byste se vlastně chtěla prostřednictvím žaloby domáhat. Vzhledem k tomu, že k zásahu do Vašich práv nedošlo, však tuto otázku považuji pouze za akademickou.
Chcete-li nastalou situaci řešit, můžete se obrátit na zřizovatele mateřské školy a na místně příslušné pracoviště České školní inspekce a dotázat se zde, zda považují předmětné ustanovení školního řádu (týkající se povinného užívání elektronického zámku pouze zákonnými zástupci) za souladné s platnou právní úpravou (tzn. zda není tímto ustanovením školního řádu regulována oblast, která by školním řádem regulována již být neměla). Osobně se však domnívám, že předmětné ustanovení školního řádu je – z právního hlediska – v naprostém pořádku.
_____________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 561/2004 Sb. , o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.