Počet stránek ve webu: 43.234

1 1 1 1 1 Hodnocení 4.00 (2 hlasů)

Tento školní rok (2022/2023) moje prvňačka opakovaně marodila, každý měsíc 14 dní doma. Nic však nezameškala, vždy jsme se doma spolu učili. Učitelka mi při dceřině třetí viróze zatelefonovala a pod pohrůžkou OSPODem chtěla razítko od doktora. Doktor chtěl písemnou žádost od školy, jejíž vyřízení hradí žadatel.

Učitelce jsem poslala aspoň fotku formuláře ošetřovného, který se dokládá zaměstnavateli. Učitelka si dovolila diktovat mi další požadavek, že od teď vždy razítko do omluvného listu, prý toto dle školního řádu může požadovat. To už mne urazilo. Řekla jsem jí znovu, že doktor razítko nedává a beztak, že k němu ani nemusím, když zvládnu při dceřině viróze pracovat z domova. Vyzvala jsem jí, ať mi důvěřuje a respektuje mnou vystavené omluvenky podle školského zákona.   Pozvala mě pak na jednání s vedením školy, kde mě ponižovali, uráželi a vydírali mě opět OSPODem, u toho všeho byl přítomen můj manžel, který po té scéně nabyl dojmu, že je škola v právu a u nás doma je něco špatně.   Způsobilo to problémy v našem manželství. Po tom, co mě ve škole tak "dusili" u mě propuklo astma. Čtrnáct dní dušení se a strachu o život, dokud lékař nestanovil správnou diagnózu.   Chtěla jsem očistit své jméno před manželem, stěžovala jsem si u Česko školní inspekce ČŠI.   Česká školní inspekce považuje jednání školy za příliš přísné, ale v tom, že školní řád nemůže pediatrovi nic nařizovat & neplatné je právní jednání, pokud má být podle něho plněno něco nemožného, mi ČŠI ani zřizovatel školy nápomocen nebyl.   Jelikož žádný právní předpis nestanoví povinnost lékaře žákovi potvrzení absence z důvodu nemoci vydat, pak je podle mne školní řád neplatný, vyžaduje totiž nemožné.   Totéž se dá říct o metodickém pokynu MŠMT, viz příloha.   Podala jsem trestní oznámení pro útisk. Bohužel policie v tom vidí jen přestupek proti občanskému soužití. Nikdo nechce vzít v potaz, že pediatr spolupracuje se školou pouze v odůvodněném případě při skutečném podezření na záškoláctví.   I na policii se divili, proč mi ten doktor to razítko nedá...?
Příloha:
https://www.bezplatnapravniporadna.cz/media/uploads/17804-682fd4d402ad8d511bad46762e9d36f6/met_pokyn_MSMT.pdf

 

ODPOVĚĎ:
Požadavek školy (zakotvený ve školním řádu) na dokládání (nikoli pouze omlouvání) důvodů nepřítomnosti žáka ve vyučování je zcela oprávněný. Výslovně to vyplývá z § 22/3 písm. d) školského zákona, dle něhož jsou zákonní zástupci nezletilých žáků povinni:
„dokládat důvody nepřítomnosti … žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem“
Na toto ustanovení přímo navazuje § 50/1 školského zákona, dle něhož platí, že:
„Zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka. Podmínky pro … omlouvání neúčasti žáka ve vyučování stanoví školní řád. “
Školský zákon tedy výslovně přiznává škole oprávnění požadovat od zákonných zástupců – v důvodných případech – doložení (prokázání) důvodů nepřítomnosti žáka ve vyučování (nepostačí tedy pouze omluvenka podepsaná zákonným zástupcem).
Jedním dechem je nutné dodat (na což ostatně v dotazu sama upozorňujete), že z platné právní úpravy nevyplývá povinnost lékařů potvrzovat/vystavovat nezletilým žákům omluvenky. V tomto ohledu je tedy zajisté správný závěr České školní inspekce, která shledala tento požadavek školního řádu za příliš přísný.
Spíše než uvažovat o neplatnosti školního řádu (resp. jeho příslušné pasáže) Vám doporučuji zaměřit se na jeho účel. Smyslem předmětného ustanovení školního řádu (resp. i smyslem výše citovaných ustanovení školského zákona) je doložení (prokázání) důvodů, pro které je nezletilý žák svým zákonným zástupcem omlouván z vyučování.
Udává-li zákonný zástupce, že omlouvá nezletilého žáka z důvodu jeho nemoci, není zajisté zapotřebí, aby tuto skutečnost prokazoval výlučně potvrzením (razítkem) lékaře. Postačí jakýkoli jiný doklad o tom, že nezletilý žák je nemocen. V tomto ohledu by proto mělo škole postačovat, předložíte-li například kopii ambulantní zprávy od praktického lékaře (pediatra), resp. kopii jiné části zdravotnické dokumentace Vaší dcery (na jejíž pořízení máte dle § 65/1 písm. a) zákona o zdravotních službách samozřejmě právo). O návštěvě Vaší dcery musí její praktický lékař provést zápis do zdravotnické dokumentace (zdravotní karty) – kopie tohoto zápisu by měla být pro školu dostatečným důkazem o tom, že omluvenka Vaší dcery je pravdivá.
____________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 561/2004 Sb. , o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
zákon č. 372/2011 Sb. , o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.