Počet stránek ve webu: 40.334

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Nárok na rodičovský příspěvek má rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně, celodenně a řádně pečuje o  dítě, které je nejmladší v  rodině, a to až do vyčerpání celkové částky 220  000  Kč, nejdéle do 4  let věku dítěte. V  případě, že nejmladším dítětem v  rodině jsou 2 a více dětí narozených současně, má rodič nárok až na vyčerpání celkové částky 330  000  Kč.

  • Jestliže lze alespoň jednomu z  rodičů v  rodině stanovit k  datu narození nejmladšího dítěte v  rodině 70  % 30násobku denního vyměřovacího základu v  částce převyšující 7  600  Kč, může rodič volit měsíční výši čerpání rodičovského příspěvku až do této výše.
  • Pokud žádá o  rodičovský příspěvek o  dvě a více současně narozené děti, může provést volbu až do výše 1,5 násobku 70% 30násobku denního vyměřovacího základu.
  • V  případě, že denní vyměřovací základ lze stanovit u  obou rodičů, vychází se z  toho základu, který je vyšší, aniž rodič s  vyšším denním vyměřovacím základem o  rodičovský příspěvek žádá, nebo ho pobírá.
  • Pokud ani jednomu z  rodičů nelze stanovit denní vyměřovací základ, nebo 70  % 30násobku denního vyměřovacího základu je nižší než 7  600  Kč, rodič volí výši rodičovského příspěvku až do částky 7  600  Kč měsíčně, v  případě dvou a více současně narozených dětí do částky 11  400  Kč měsíčně.

Volbu výše rodičovského příspěvku je možno měnit jedenkrát za tři měsíce.   Podmínkou nároku na rodičovský příspěvek je, že dítě mladší 2  let navštěvuje jesle, mateřskou školu nebo jiné zařízení pro děti předškolního věku v  rozsahu nepřevyšujícím 46 hodin v  kalendářním měsíci. Dítě může navštěvovat léčebně rehabilitační zařízení nebo jesle, mateřskou školu nebo obdobné zařízení pro zdravotně postižené předškolní děti v  rozsahu nepřevyšujícím 4 hodiny denně. Dítě zdravotně postižené může navštěvovat jesle, mateřskou školu nebo obdobné zařízení pro děti předškolního věku v  rozsahu nepřevyšujícím 6 hodin denně. Dítě, jehož osamělý rodič nebo oba rodiče jsou závislí na pomoci jiné osoby ve stupni III nebo IV, může navštěvovat jesle, mateřskou školu nebo obdobné zařízení pro děti předškolního věku v  rozsahu nepřevyšujícím 4 hodiny denně. U  dítěte, které dovršilo 2 roky věku, není docházka do zařízení omezena.

Příjmy rodiče nejsou sledovány. Rodič může při nároku na výplatu rodičovského příspěvku zlepšovat sociální situaci rodiny výdělečnou činností, ale musí v  této době zajistit péči o  dítě jinou zletilou osobou.

O rodičovský příspěvek může rodič požádat na kontaktním pracovišti příslušné krajské pobočky Úřadu práce ČR prostřednictvím žádosti podané na předepsaném tiskopise, který je k dispozici na pobočkách Úřadu práce ČR nebo v elektronické podobě na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. O případném odvolání rozhoduje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.

► (zákon č. 117/1995 Sb. , o státní sociální podpoře)