Počet stránek ve webu: 40.366

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Příspěvek na zvláštní pomůcku je jednou z dávek pro osoby se zdravotním postižením. Poskytuje se jednorázově, když zdravotní stav odpovídá podmínkám pro přiznání příspěvku na pořízení zvláštní pomůcky, která umožňuje sebeobsluhu nebo slouží k pracovnímu uplatnění, k přípravě na budoucí povolání, k získávání informací, ke vzdělávání nebo ke styku s okolím apod. V roce 2015 je maximální výše příspěvku 350.000 Kč, u schodišťové plošiny 400.000 Kč, u motorového vozidla 200.000 Kč. Součet vyplacených příspěvků na zvláštní pomůcku přitom nesmí v posledních pěti letech po sobě jdoucích přesáhnout částku 800.000 Kč (respektive 850.000 Kč, byl-li v této době poskytnut příspěvek na pořízení schodišťové plošiny). Zákon výslovně zmiňuje příspěvek poskytovaný na pořízení motorového vozidla, schodolezu, stropního zvedacího systému, schodišťové plošiny, schodišťové sedačky, úpravu bytu, na pořízení vodicího psa. Seznam dalších pomůcek, na které je možné požádat o přiznání tohoto příspěvku, je stanoven vyhláškou. Pokud pomůcka, o niž žadatel žádá, není ve vyhlášce obsažena, její zakoupení může být schváleno, je-li srovnatelná s některou jinou schválenou pomůckou. Příspěvek se poskytuje na zvláštní pomůcku v základním provedení, které osobě vzhledem k jejímu zdravotnímu postižení plně vyhovuje a splňuje podmínku nejmenší ekonomické náročnosti. Tato podmínka se nevyžaduje, je-li příspěvek na zvláštní pomůcku poskytován na pořízení motorového vozidla nebo je-li oprávněnou osobou dítě. O příspěvek na zvláštní pomůcku může žadatel požádat na kontaktním pracovišti příslušné krajské pobočky Úřadu práce ČR prostřednictvím žádosti podané na předepsaném tiskopise, který je k dispozici na pobočkách Úřadu práce ČR nebo v elektronické podobě na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. O případném odvolání rozhoduje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.
(Další podmínky viz Příspěvek na zvláštní pomůcku – podmínky nároku, Příspěvek na zvláštní pomůcku – povinnost vrátit příspěvek, Příspěvek na zvláštní pomůcku – na pořízení motorového vozidla, Příspěvek na zvláštní pomůcku – na pořízení vodicího psa, Příspěvek na zvláštní pomůcku – na pořízení schodišťové plošiny, schodišťové sedačky nebo stropního zvedacího systému)

►(zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů)

►(vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením)