Počet stránek ve webu: 43.234

1 1 1 1 1 Hodnocení 4.00 (3 hlasů)

Stránka popisuje co je to CEZ, kdo ji zřídil, za jakým účelem, jak funguje a čím se řídí.

Nejjistějším způsobem uložení vaší závěti je uložení u libovolného notáře. Existuje totiž tzv. Centrální evidence závětí, kterou vede Notářská komora České republiky. Díky ní je vaše závěť kdykoli a odkudkoli dohledatelná (i jiným např. soudně určeným notářem).

 

Pro závěť ve formě notářského zápisu, který je v některých případech obligatorní, jsou určující ustanovení notářského řádu. Závěť u notáře může pořídit kdokoliv, kdo má pořizovací způsobilost. Notářský zápis o závěti pak sepíše kterýkoliv notář bez ohledu na místo trvalého bydliště pořizovatele. Vyhotoví-li notář závěť ve formě notářského zápisu, zapíše pomocí elektronického přenosu dat do Centrální evidence závětí údaje o listině a o jejím pořizovateli.

V Centrální evidenci závětí jsou evidovány závěti, listiny o vydědění a listiny o odvolání těchto úkonů. Notářský zápis musí obsahovat náležitosti jako každý jiný právní úkon sepisovaný u notáře.

Vedle vlastního textu závěti i místo, den, měsíc a rok úkonu, označení notáře a jeho sídlo, jméno, příjmení, bydliště a rodné číslo pořizovatele, jeho prohlášení o způsobilosti k právním úkonům, údaj o tom, že byl zápis po přečtení schválen včetně úředního razítka notáře a jeho podpisu.
Centrální evience závětí se řídí Notářským řádem 358/1992 Sb. §35a

(1) Jde o neveřejný seznam v elektronické podobě, který vede, provozuje a spravuje Notářská komora. V Centrální evidenci závětí jsou evidovány závěti, listiny o vydědění a listiny o odvolání těchto úkonů (dále jen "závěť") a také listiny o ustanovení správce dědictví, listiny o odvolání ustanovení správce dědictví a listiny o odvolání souhlasu s ustanovením do funkce správce dědictví (dále jen "listina o správě dědictví"). Závěti a listiny o správě dědictví jsou evidovány odděleně.

 

(2) Komora sdělí soudu nebo jinému státnímu orgánu, notáři, který byl jako soudní komisař pověřen provedením úkonů v řízení o dědictví, a osobě, která prokáže právní zájem, na jejich žádost, zda je evidována závěť nebo více závětí zůstavitele a u koho jsou uloženy, a sdělí soudu, jinému státnímu orgánu nebo notáři, který byl jako soudní komisař pověřen provedením úkonů v řízení o dědictví, na jejich žádost, zda je evidována listina o správě dědictví zůstavitele nebo více takových listin a u koho jsou uloženy. Žádosti nelze vyhovět, byla-li podána za života pořizovatele nebo odvolatele závěti nebo listiny o správě dědictví.

 

(3) Kterýkoli notář na žádost osoby, která prokáže právní zájem, zda je v Centrální evidenci závětí evidována listina o správě dědictví a u koho je uložena, vydá opis zápisu z Centrální evidence závětí, je-li listina o správě dědictví evidována; není-li evidována, vydá potvrzení o tom, že listina o správě dědictví evidována není. Je-li evidováno více listin o správě dědictví pořízených stejným pořizovatelem, obsahuje opis zápisu údaje o všech těchto listinách. Ustanovení odstavce 2 věty druhé platí obdobně.


(4) Při vedení Centrální evidence závětí postupuje Komora podle předpisu přijatého sněmem Komory [§ 37 odst. 3 písm. o) ].

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.