Počet stránek ve webu: 43.234

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

V roce 2016 jsem zakoupila auto za 4.000 Kč. Auto jsem vlastnila cca měsíc - dva (stálo jen před barákem, vrak v hrozném stavu). Jelikož jsem s autem nejezdila tak jsem auto nepojistila ani nepřepsala (velká chyba, vím). Auto mi pár týdnů po koupi ukradli. Vzhledem k nízké pořizovací ceně jsem krádež nenahlásila. Po 6 letech mě přišla předžalobní výzva, abych přepsala vozidlo na sebe.

Tak jsem šla na PČR, kde jsem opožděné nahlásila krádež auta a kopii zaslala emailem právnímu zástupci původní majitelky auta s tím, že vzhledem, že auto mi bylo odcizeno nejsem schopná přepisu. Jak myslíte, že se může věc vyvíjet dál? S právním zástupcem původní majitelky jsem i volala a ta prý došla po 6 letech na to, že je auto stále psáno na ni náhodou, když byla na registru vozidel ohledně jiného auta, tak se nějak dozvěděla, že je stále napsané tohle auto na ni. Takže to vypadá, že CKP ji doposud nekontaktovala. Je možné, že po 6 letech bude chtít česká kancelář pojistitelů, tedy ČKP zaplatit po mě dluh za celých 6 let, když jsem krádež nahlásila až teď? Dočetla jsem se, že v roce 2016 CKP byla zrušena a začala fungovat zase až od roku 2018. Znamenalo by to tedy, že bych měla platit za období 2018-2022? Ale také jsem se dočetla, že od roku 2018 je promlčecí doba pro zahájení vymáhání "příspěvku" (dluhu) je maximálně 1 rok. Znamená to tedy, že by po mě mohli chtít tedy maximálně platbu za 1 rok? V případě, že bych měla platit za celých 6 let na jakou částku se orientačně mám připravit? Pomohlo by mi částečně kdybych na CKP od odpovědnosti, kdybych doložila záznam od PČR o opožděném nahlášení krádeže z roku 2016?

 

ODPOVĚĎ:
Odpověď na Váš dotaz rozdělím do čtyř částí:
1/ Další vývoj vztahu s původní majitelkou automobilu:
Původní majitelka evidentně usiluje pouze o to, aby již nebyla v registru silničních vozidel vedena jako vlastnice/provozovatelka předmětného automobilu. Lze Vám proto doporučit navštívit odbor dopravy místně příslušného městského úřadu a informovat se zde, za jakých podmínek je možné provést výmaz záznamu o původní majitelce automobilu z registru silničních vozidel (a to s ohledem na fakt, že 1/ automobil Vám byl prodán a 2/ automobil Vám byl odcizen).
2/ Úhrada příspěvku České kanceláři pojistitelů:
Je pravdou, že není-li za konkrétní silniční vozidlo hrazeno tzv. povinné ručení, vzniká povinnost k úhradě příspěvku. Konkrétně dle § 4/1 a 3 zákona o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla platí, že:
"Vlastník tuzemského vozidla a jeho provozovatel ... jsou společně a nerozdílně povinni zaplatit Kanceláři příspěvek za každý den porušení povinnosti podle § 1 odst. 2; to neplatí, bylo-li vozidlo odcizeno.
...
Výše příspěvku se vypočte jako součin počtu dní, kdy byla porušována povinnost podle § 1 odst. 2, a výše denní sazby podle druhu vozidla."
K tomuto tématu se více dočtete například zde:
https://www.ckp.cz/prispevky-ii/seznam
3/ Zánik práva České kanceláře pojistitelů na příspěvek:
To, co jste se dočetla, je v zásadě pravda. Konkrétně dle § 4/6 a 7 zákona o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla platí, že:
"Povinnost zaplatit příspěvek a náklady Kanceláře podle odstavce 4 zaniká, pokud Kancelář do 1 roku ode dne vzniku povinnosti zaplatit příspěvek neodešle osobě povinné k zaplacení příspěvku výzvu k zaplacení příspěvku podle odstavce 7, jde-li o osobu zapsanou jako vlastník či provozovatel vozidla v registru silničních vozidel ...
Výzva k zaplacení příspěvku musí obsahovat popis důvodů vzniku nároku na příspěvek, vyčíslení výše příspěvku a nákladů Kanceláře, lhůtu ke splnění povinnosti zaplatit příspěvek v trvání nejméně 30 dní ode dne doručení výzvy, poučení adresáta o jeho právech a povinnostech včetně možnosti doložit Kanceláři okolnosti vylučující vznik nároku na příspěvek a poučení o možnosti Kanceláře uplatnit nárok na zaplacení příspěvku a nákladů Kanceláře u soudu."
Česká kancelář pojistitelů je tudíž skutečně oprávněna vymáhat pouze příspěvek za poslední rok (jsou-li splněny i všechny výše uvedené zákonné podmínky).
4/ Odcizení automobilu:
Jak vyplývá z § 4/1 zákona o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (který cituji výše), hraje odcizení automobilu zásadní roli. V případě odcizení automobilu totiž nevzniká povinnost hradit České kanceláři pojistitelů příspěvek.
Za dobu, kdy je automobil odcizený, není jeho vlastník/provozovatel povinen mít tento automobil pojištěn (tzv. povinným ručením) - jak to vyplývá z § 1/2 písm. a) zákona o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Odcizením automobilu tzv. povinné ručení ze zákona zaniká - konkrétně dle § 12/1 písm. d) zákona o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla platí, že pojištění odpovědnosti podle tohoto zákona zaniká:
"odcizením vozidla; nelze-li dobu odcizení vozidla přesně určit, považuje se vozidlo za odcizené, jakmile Policie České republiky přijala oznámení o odcizení vozidla"
Je tedy velmi důležité, abyste byla schopna České kanceláři pojistitelů (bude-li po Vás příspěvek vymáhat) prokázat přesnou dobu, kdy Vám byl automobil odcizen. Podaří-li se Vám to, neměla by Vám povinnost hradit příspěvek vůbec vzniknout.
K tomuto tématu se více dočtete například zde:
https://www.ckp.cz/prispevek/vozidlo
_____________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 168/1999 Sb. , o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon  o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.