Počet stránek ve webu: 43.247

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Dne 8.6.2021 jsem eko likvidací zrušila vozidlo. Pojistné jsem měla zaplacené do 26.6.2021. Technický průkaz jsem zrušila 26.1.2022. Kooperativa pojišťovna po mě vymáhá přes globalcollect pojistné od 26.6 do 1.10.2021. Mají na to právo, když v ekolikvidaci bylo auto z provozu zrušeno 8.6.2021. Děkuji s úctou Bohdana.

ODPOVĚĎ:

Ve Vámi popsaném případě je nutné v obecné rovině vyjít z § 1/2 písm. a) zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, dle něhož musí být v případě vozidla zapsaného v registru silničních vozidel povinnost pojištění odpovědnosti (tedy povinnost mít sjednané tzv. povinné ručení) splněna po celou dobu, kdy je vozidlo zapsáno v registru silničních vozidel, s výjimkou doby, kdy je v registru silničních vozidel zapsáno jako zaniklé.
Tzv. povinné ručení zaniká v případě zániku vozidla, které podléhá registraci vozidel, dnem zápisu jeho zániku v registru silničních vozidel (jak to vyplývá z § 12/3 zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla).
Výjimkou z tohoto pravidla je situace, kdy vlastník vozidla nemohl z důvodů nezávislých na jeho vůli podat žádost o zápis zániku vozidla v registru silničních vozidel a jestliže tak učinil bezodkladně poté, co tyto překážky pominuly. V takovém případě je dnem zániku tzv. povinného ručení den, kdy nastala nevratná změna znemožňující provoz vozidla. Těmito případy tak může být například zranění vlastníka vozidla po autonehodě, při které došlo k zániku vozidla. Z Vašeho dotazu však nic takového nevyplývá – na Váš případ by se proto měl vztahovat předchozí odstavec (tzn. že k zániku tzv. povinného ručení došlo dnem zápisu zániku Vašeho vozidla do registru silničních vozidel).
Na tomto místě je nutné nahlédnout do zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, dle jehož § 13/1 písm. a) zapíše obecní úřad obce s rozšířenou působností zánik silničního vozidla v registru silničních vozidel na základě žádosti vlastníka silničního vozidla.
Vlastník silničního vozidla je povinen požádat o zápis zániku silničního vozidla nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy došlo k rozhodné skutečnosti. K žádosti je vlastník silničního vozidla povinen přiložit (mimo jiné) :
- doklad o ekologické likvidaci silničního vozidla vydaný oprávněnou osobou,
- technický průkaz silničního vozidla,
- osvědčení o registraci silničního vozidla,
- všechny vydané tabulky s přidělenou registrační značkou
(jak to vyplývá z § 13/3 zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích).
Co se týče úhrady tzv. povinného ručení v případě jeho zániku, je určitým vodítkem § 13/2 zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, dle něhož platí, že:
„Zanikne-li pojištění odpovědnosti před uplynutím doby, na kterou bylo pojištění sjednáno, má pojistitel právo na pojistné do konce kalendářního měsíce, ve kterém pojištění odpovědnosti zaniklo. Zbývající část zaplaceného pojistného je pojistitel povinen vrátit …“
Ve Vašem případě je tedy klíčové, kdy byl zánik Vašeho vozidla zapsán do registru silničních vozidel, jelikož tento okamžik má přímý vliv na zánik tzv. povinného ručení. Z dat, která v dotazu uvádíte, mi není jasné, proč je po Vás vymáhán doplatek tzv. povinného ručení právě ke dni 1. 10. 2021 (když se nejedná ani o datum ekologické likvidace vozidla, ani o datum odevzdání technického průkazu). Z tohoto důvodu Vám doporučuji obrátit se na pojišťovnu s dotazem, dle jakého ustanovení jakého právního předpisu je po Vás tento doplatek požadován a jaká je konstrukce výpočtu, který vede k vymáhání doplatku právě ke dni 1. 10. 2021.
_____________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 168/1999 Sb. , o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)
zákon č. 56/2001 Sb. , o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb. , o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.